DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2016-5.008

Стан фізичного здоров’я школярів 7–8-х класів загальноосвітньої школи

Маргарита Мамешина

Анотація


Мета: дослідити рівень фізичного здоров’я школярів 7–8-х класів.

Матеріал і методи: у дослідженні приймали участь школярі 7–8-х класів загальноосвітньої школи № 150 м. Харкова. Використовувалися наступні методи: теоретичний аналіз і узагальнення наукової літератури, метод експрес-оцінки фізичного здоров’я, математична статистика.

Результати: проведено порівняльний аналіз отриманих даних у віковому аспекті та за гендерною ознакою, визначено загальну оцінку рівня фізичного здоров’я школярів 7–8-х класів.

Висновки: встановлено незначне превалювання показників окремих компонентів здоров’я хлопців над даними дівчат та, в основному, достовірне покращення показників школярів з віком; визначено «середній» рівень фізичного здоров’я школярів 7-х класів та «нижче середнього» учнів 8-х класів.


Ключові слова


фізичне здоров’я; фізичний розвиток; учні середніх класів

Повний текст:

PDF

Посилання


Azhyppo O. Iu., Kryvoruchko N. V. (2015), “ Physical development of university students I-II level of accreditation ”, Aktualni problemy fizychnoho vykhovannia riznykh verstv naselennia : materialy I Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Current problems of physical education of different population groups: materials I All-Ukrainian Scientific Conference], Kharkiv, pp. 5-8. (in Ukr.)

Arefiev, V. H. (2011), “Adolescent Health and physical activity”, Sportyvnyi visnyk Prydniprov’ia, No2, pр. 21-23. (in Ukr.)

Balam, T. M. & Masliakm, I. P. (2011), “Changing the physical health of students in grades 7-9 under the influence of exercise cheerleading”, Sportyvnyi visnyk Prydniprov’ia, No 2, pp. 21-23. (in Ukr.)

Bala, T. M. (2010), “Studies of the physical health of children 10-15 years”, Olimpiiskyi sport i sport dlia vsikh, pp. 417. (in Russ.)

Hrynova, T. I. & Mulyk, K. V. (2014), “Determination of the physical health of children 10-13 years engaged in tourism for the authoring program "tourist-around"”, Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No 1, pp. 22-26. (in Ukr.)

Duka, K. D., Myshyna, N. V. & Kramarenko, N. M. (2001), “Formation of children's health in the Dnieper region and problems of implementation and prevention”, Rebenok i obshchestvo : problemy zdorovya, vospitaniya i obrazovaniya : materialy kongressa pediatrov s mezhdunarod. uchastiem [The child and society: problems of health, education and training: materials pediatricians Congress with international. participation], Kyiv, pp. 181-182. (in Ukr.)

Ishchenko, O. (2014), “Characteristic modes motor activity of children of secondary school age”, Teoriia i metodyka fizychnoho vykhovannia i sportu, No 4, pp. 67-72. (in Ukr.)

Krutsevych, T. Iu., Vorobiov, M. I. & Bezverkhnia, H. V. (2011), Kontrol u fizychnomu vykhovanni ditei, pidlitkiv ta molodi [Control of physical education of children, adolescents and youth], Olimpiiska literatura, Kyiv, 236 p. (in Ukr.)

Krutsevych, T. Iu. (2012), “Concept improvement programs on physical training in a comprehensive school”, Fizychne vykhovannia v shkoli, No 2, pp. 9-11. (in Ukr.)

Kuzmenko, I. O. (2012), Spetsialno spriamovani vpravy yak zasib pidvyshchennia funktsionalnoho stanu sensornykh system u shkoliariv [Specially designed exercises as a means of improving the functional state of sensory systems in schoolchildren], KhDAFK, Kharkiv, 118 p. (in Ukr.)

Mameshyna, M. A., Masliak, I. P. & Zhuk, V. O. (2015), “State and problems of physical education in regional secondary schools”, Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No 3, pp. 52-56. (in Ukr.)

Mameshyna, M. A. & Huziievatyi, D. V. (2016), “The physical health of university students I-II level of accreditation”, Aktualni problemy fizychnoho vykhovannia riznykh verstv naselennia : materialy II Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii. (Kharkiv, 20 travnia 2016 r.) [Current problems of physical education of different population groups: Materials II Ukrainian scientific-practical conference. (Kharkiv, May 20, 2016)], Kharkiv, pp. 100-108. (in Ukr.)

Masliak, I. P. (2006), “Optimization of physical education primary school children”, Teoriia ta metodyka fizychnoho vykhovannia, No 3, pp. 5-8. (in Ukr.)

Masliak, I. P., Mameshyna, M. A. & Zhuk, V. O. (2014), “State of the use of innovative approaches in physical education regional secondary schools”, Slobozans`kij naukovo-sportivnij visnik, No 6, pp. 69-72. (in Ukr.)

Polyakov, S. D., Khrushchev, S. V. & Korneeva, I. T. (2006), Monitoring i korrektsiya fizicheskogo zdorovya shkolnikov [Monitoring and correction of the physical health of schoolboys: the method. Manual], Ayris-press, Moscow, 96 p. (in Russ.)

Moskalenko, N. V. & Yelisieieva, D. S. (2014), “Analysis of somatic health of children high school age”, Sportyvnyi visnyk Prydniprov’ia, No 118, pp. 189-192. (in Ukr.)

Sinyavskiy, N. I., Beznosko, N. N. & Sadykov, R. I. (2014), “Correction of the physical health of students based on a rapid assessment of conditions in the implementation of the GEF”, Fizicheskaya kultura: vospitanie, obrazovanii, trenirovka, No 6, pp. 2-4. (in Russ.)

Chemerynska, I. H. (2012), “The health of children and adolescents in various regions of Ukraine”, Naukovyi zhurnal MOZ Ukrainy, No 1, 69 p., available at: http://www.moz.gov.ua/.(in Ukr.)

Shesterova, L. Ie. “Ways to improve the content of lessons of physical training in a comprehensive school”, Teoriia ta metodyka fizychnoho vykhovannia, No 2. pp. 18-20. (in Ukr.)


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Маргарита Мамешина

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.