DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2008-2.%p

Зміна інтелектуальних здібностей дітей з церебральним паралічем у період 7–17 років

Г.А. Єдинак

Анотація


На віковому етапі від 7 до 17 років у одних і тих самих дітей з
церебральним паралічем вивчались зміни інтелектуального
розвитку. Проведений після експерименту аналіз результатів
дозволив встановити загальні закономірності та особливості цього
процесу в учнів з різними формами церебрального паралічу.


Ключові слова


інтелектуальний розвиток; діти шкільного віку; церебральний параліч; вікова динаміка.

Повний текст:

PDF

Посилання


Выготский Л.С. Собрание сочинений. – Т. IV. – С. 244

Державний стандарт базової і повної середньої освіти /

Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки

України. – 2004. – № 1 2. – С. 54 60.

Дмитриев А.А. Физическая культура в специальном

образовании: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб.

заведений. – М.: Издательский центр “Академия”,

– 176 с.

Єдинак Г.А. Концептуальні положення безперервної

фізкультурної роботи з учнівством, що має обмежені

церебральним паралічем можливості // Слобожан

ський науково спортивний вісник. – 2003. – №4. – С.

126.

Измерение интеллекта детей: Пособие для психолога

практика. – Часть 1. – Человеческий интеллект и его

измерение: теория и практика / Под ред. Ю.З.Гильбу

ха. – К.: РОВО “Укрвузполіграф”, 1992. – 133 с.

Левченко И.Ю., Приходько О.Т. Технологии обучения

и воспитания детей с нарушениями опорно двига

тельного аппарата: Учеб. пособие для пед. вузов. – М.:

Академия, 2001. – 186 с.

Мамайчук И.И. Психология дизонтогенеза и основы

психокоррекции. – СПб: Изд во Санкт Петербургского

университета,2000. – 160 с.

Масальгин Н.А. Математико статистические методы

в спорте. – М.: Физкультура и спорт, 1974. – 151 с.

Методические рекомендации по применению рабочей

классификации детского церебрального паралича /

Сост. К.А. Семенова. – М., 1973. – 20 с.

Особенности психофизического развития учащихся

специальных школ для детей с нарушениями опорно

двигательного аппарата / Под ред. Т.А.Власовой;

Науч. исслед. ин т дефектологии Акад. пед. наук

СССР. – М.: Педагогика, 1985. – 128 с.

Теория и организация адаптивной физической куль

туры: Учебник. В 2 х т. Т.1. Введение в специальность.

История и общая характеристика адаптивной фи

зической культуры / Под общей ред. проф. С.П. Ев

сеева. – М.: Советский спорт, 2002. – 448 с.

Теория и методика физического воспитания / Под ред.

Т.Ю. Круцевич. – Киев: Олимпийская литература,

– Т.2. – 391 с.

Шинкарюк А.І. Розвиток моторики і психіки: проблема

активності та свободи: Монографія. – Кам’янець

Подільський: інформаційно видавничий відділ КПДПУ,

– 200 с.

Crothers B., Raine R. The natural history of cerebral

palsy. – Oxford, 1988. – 337 p.

Kaufman A.S. Factor analysis of the WISC R at eleven age

levels between 6 and 16 years // Journal of Consulting and

Clinical Psychology. – 1975. – Vol. 43. – P. 18 25.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.