Рух рідини по канавці у вигляді спіралі Архімеда обертового кільця торцевого ущільнення підвищеної герметичності

Автор(и)

  • S. V. Mazur Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Ukraine
  • V. M. Strilets Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Ukraine
  • O. R. Strilets Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Ukraine
  • A. A. Stepaniuk Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.35.2017.125163

Ключові слова:

торцеве ущільнення, підвищена герметичність, спіраль Архімеда, канавка, рух рідини, обертове кільце

Анотація

Описана будова торцевого ущільнення підвищеної герметичності з канавкою на торці обертового кільця у вигляді спіралі Архімеда і принцип його роботи. Розглянутий рух рідини, яка хоче проникнути через стик обертового та необертового кілець торцевого ущільнення із герметичної камери назовні, і повернення її назад у герметичну камеру. На основі аналітичних і графічних залежностей, отриманих за допомогою комп’ютерного моделювання, зроблений висновок про умови роботоздатності запропонованого торцевого ущільнення

Біографії авторів

S. V. Mazur, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

Студент

V. M. Strilets, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

Кандидат технічних наук, доцент, професор

O. R. Strilets, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

Кандидат технічних наук, доцент

A. A. Stepaniuk, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

Кандидат технічних наук, асистент

Посилання

Список використаних джерел:

Голубев А.И. Торцевые уплотнения вращающихся валов / А.И. Голубев. – М. : Машиностроение, 1974. – 212 с.

Орлов П.И. Основы конструирования : справочно-методическое пособие. В 2 кн. Кн. 1 / П.И. Орлов; под ред. П.Н. Учаева. – М. : Машиностроение, 1988. – 560 с.

Bhandary V.B. Design of Machine Elements / V.B. Bhandary. – New Delhi : Tata McGrew-Hill Education Privat Ltd., 2007. – 934 p.

Малащенко В.О. Торцеві ущільнення підвищеної герметичності : монографія / В.О. Малащенко, І.О. Похильчук, В.М. Стрілець. – Рівне : НУВГП, 2014. – 128 с.

Пат. 108700 Україна, МПК F 16 J 15/34. Торцеве ущільнення.

Пат. 108704 Україна, МПК F 16 J 15/34. Торцеве ущільнення.

Пат. 112500 Україна, МПК F 16 J 15/34. Спосіб виготовлення канавки на торці обе-ртового кільця тертя торцевого ущільнення.

Торцеві ущільнення з канавками на торці обертового кільця у вигляді спіралі Архімеда / С.В. Мазур та інш. // Дев’ята міжнародна науково-практична конференція «ІІРТК-2016» 17-18 травня 2016 року : Збірка тез. – Київ : НАУ, 2016. – С. 215-217.

Мазур С.В. Спосіб виконання на торці кільця канавки у вигляді спіралі Архімеда / С.В. Мазур, О.Р. Стрілець, В.М. Стрілець // Десята міжнародна науково-практична конференція «ІІТРК-2017» 16-17 травня 2017 року : Збірка тез. – Київ : НАУ, 2017. – С. 182-184.

Принцип роботи і деякі розрахунки торцевих ущільнень з канавкою Архімеда на торці обертового кільця / С.В. Мазур та інш. // 13-й міжнародний симпозіум українських інженерів механіків у Львові «МСУІМЛ-13» 18-19 травня 2017 року : Матеріали доповідей. – Львів : КІНПАТРІ ЛТД. – 2017. – С. 137-138.

Галахов М.А. Математические модели контактной гидродинамики / М.А. Галахов, П.Б. Гусятников, А.П. Новіков. – М. : Наука, 1985. – 295 с.

Гликман Б.Ф. Математические модели пневмогидравлических систем / Б.Ф. Гликман. – М. : Наука, 1986. – 368 с.

Смирнов В.И. Курс высшей математики : для мех.-мат. и физ.-мат. фак. ун-тов / В.И. Смирнов. – 21-е изд. – М. : Наука, 1974. – Т. 2. – 655 с.

References:

Golubev A.I. Torcevye uplotnenija vrashhajushhihsja valov [Mechanical seals of rotating shafts]. Moskow, Mashynostroenie Publ., 1974. 212 p. (Rus.)

Orlov P.I. Osnovy konstruirovanija: Spravochno-metodicheskoe posobie. Kniga 1 [Fundamentals of designing: The reference-methodical book. Book 1]. Moskow, Mashynostroenie Publ., 1988. 560 p. (Rus.)

Bhandary V.B. Design of Machine Elements. New Delhi, Tata McGrew-Hill Education Privat Ltd. Publ., 2007. 934 p.

Malashchenko V.O., Pokhylchuk І.О., Strilets V.M. Torcevі ushhіl'nennja pіdvishhenoї germetichnostі. Monografіja [Mechanical seals of increased tightness. Monography]. Rivne, NUWEE Publ., 2014. 128 p. (Ukr.)

Strilets O.R., Pokhylchuk І.О., Strilets V.M., Koziar M.M., Mazur S.V. Torceve ushhіl'nennja [Mechanical seal]. Patent UA, no.108700, 2016. (Ukr.)

Pokhylchuk І.О., Strilets O.R., Koziar M.M., Strilets V.M., Mazur S.V. Torceve ushhіl'nennja [Mechanical seal]. Patent UA, no.108704, 2016. (Ukr.)

Strilets O.R., Strilets V.M., Koziar M.M., Pokhylchuk І.О., Mazur S.V. Sposіb vigotovlennja kanavki na torcі obertovogo kіl'cja tertja torcevogo ushhіl'nennja [Method of manufacturing of grooves at the end face of a rotating friction ring of mechanical seal]. Patent UA, no.112500, 2016. (Ukr.)

Mazur S.V., Strilets O.R., Pokhylchuk І.О., Strilets V.M. Torcevі ushhіl'nennja z kanavkami na torcі obertovogo kіl'cja u vigljadі spіralі Arhіmeda [Mechanical seals with grooves on the end face of the rotating ring as a spiral of Archimedes]. Zbіrka tez. Dev’jata mіzhnarodna naukovo-praktichna konferencіja «ІІRTK-2016» [Abstracts. IX International Scientific and Practical Conference «IIRTC-2016»]. Kyiv, NAU, 2016, pp. 215-217. (Ukr.)

Mazur S.V., Strilets O.R., Strilets V.M. Sposіb vikonannja na torcі kіl'cja kanavki u vigljadі spіralі Arhіmeda [Method of manufacturing at the end face of ring the groove as a spiral of Archimedes]. Zbіrka tez. X mіzhnarodna naukovo-praktichna konferencіja «ІІRTK-2017» [Abstracts. X International Scientific and Practical Conference «IIRTC-2017»]. Kyiv, NAU, 2017, pp. 182-184. (Ukr.)

Mazur S.V., Strilets O.R., Strilets V.M., Tymeichuk O.Y. [Principle of operation and some calculations of mechanical seals with Archimedes groove on the end face of a rotating ring]. Materialy dopovidej. 13-j Mizhnarodnyj sympozium ukrai'ns'kyh inzheneriv-mehanikiv u L'vovi «MSUIML-13» [Proceedings. XIII International Symposium of Ukrainian Mechanical Engineers in Lviv «ISUMEL-13»]. Lviv, KINPATRI LTD, 2017, pp. 137-138. (Ukr.)

Galahov М.А., Gusiatnikov P.B., Novikov А.P. Matematicheskie modeli kontaktnoi gidrodinamiki [Mathematical models of contact hydrodynamics]. Мoskow, Nauka Publ., 1985. 295 p. (Rus.)

Glikman B.F. Matematicheskie modeli pnevmogidravlicheskikh sistem [Mathematical models of pneumohydraulic systems]. Мoskow, Nauka Publ., 1986. 368 p. (Rus.)

Smirnov V.I. Kurs vysshei matematiki [Course of Higher Mathematics].Volume II. Мoskow, Nauka Publ., 1974. 655 p. (Rus.)

##submission.downloads##