Правила оформлення статей

Вельмишановні Автори!

Редакція приймає до розгляду оригінальні, раніше не опубліковані, статті тільки з актуальних проблем у напрямку технічних наук

Вимоги редакції журналу до статей:

 1. Відповідність статті тематиці журналу та одного з наступних наукових спеціальностей (розділів) журналу:
      -  Інформаційні технології: 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології;
      - Механічна інженерія: 131 Прикладна механіка, 132 Матеріалознавство, 133 Галузеве машинобудування, 136 Металургія;
        - Електрична інженерія: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 142 Енергетичне машинобудування, 144 Теплоенергетика;

        - Автоматизація та приладобудування: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка; 
        - Хімічна та біоінженерія: 163 Біомедична інженерія;

        - Електроніка та телекомунікації: 171 Електроніка;
        - Цивільна безпека: 263 Цивільна безпека;
        - Транспорт: 271 Річковий та морський транспорт, 272 Авіаційний транспорт, 273 Залізничний транспорт, 274 Автомобільний транспорт, 275 Транспортні технології (за видами);
        - Виробництво та технології: 183 Технологія захисту навколишнього середовища.
  2. Оригінальність матеріалу статті, наявність наукової новизни та практичної важливості.
  3. Відповідність між назвою статті та її змістом.
  4. Відповідність структури статті стандартним вимогам (а саме вимогам ДАК України):
        4.1. Постановка проблеми та обґрунтування її актуальності;
        4.2. Огляд останніх публікацій по темі з виділенням невирішених завдань (проблем);
        4.3. Формулювання мети статті;
        4.4. Виклад оригінального матеріалу статті;
        4.5. Висновок (висновки, рекомендації) та перспективи подальшого розвитку в цьому напрямі.
  5. Обґрунтованість включеного у роботу оригінального матеріалу та висновків, включаючи аргументацію досягнення цілей статті.
  6. Відповідність анотації вмісту статті та її інформативність.

Структура статті:

 • індекс УДК (в лівому верхньому кутку);
 • ініціали, прізвища всіх авторів (на наступному рядку по правому полю, жирним шрифтом, розмір 11 – прізвище, ім’я та по батькові (у називному відмінку) з надрядковими номерами; в нижній частині першої сторінки у вигляді зноски курсивом, розмір шрифту 10 (дивись строку меню: Вставка / Посилання / Виноска) – науковий ступінь, вчене звання (як що немає – посада), місце роботи (без скорочень), місто, ORCID ID, адреса електронної пошти; іноземні автори вказують назву країни);
 • назва статті (прописними літерами, по центру, без заключної крапки);
 • анотації: українською та розширена англійською (для статей не англійською мовою обсяг анотації англійською мовою – не менш як 1800 знаків; для статей не українською мовою обсяг анотації українською мовою – не менш як 1800 знаків; першою наводиться анотація на мові статті (відступ зліва і справа по 1 см, курсивом)). Перед анотацією англійською мовою - назва статті, прізвища та ініціали авторів англійською мовою;
 • ключові слова (5-10 слів);
 • основний текст статті;
 • список літератури мовою статті (оформлений відповідно до стандарту – ДСТУ 8302:2015) та англійською (References).

Відповідно до вимог постанови Президії ВАК України від 15.01.03 № 7-05/1, основний текст статті повинен містити такі необхідні елементи:

 • постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, на які спирається автор;
 • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття;
 • формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з даного дослідження та перспективи подальшого розвитку в цьому напрямі.

Обсяг статті, включаючи текст, таблиці, рисунки, має складати від 4 до 15 сторінок, оформлених відповідно до вимог. Доцільно, щоб обсяг площі, яку займають рисунки, не перевищував 30% від загального обсягу. Матеріал слід подавати лаконічно, уникати повторень даних таблиць і рисунків у тексті.

Стаття може бути представлена на українській або на одній з офіційних мов Євросоюзу. 

Формат листа – А4. Розміри полів: верхнє, нижнє – по 20 мм; ліве, праве – по 25 мм. Основний текст набирається шрифтом Times New Roman, розмір 11, міжрядковий інтервал – 1,0.

Червоний рядок абзаців відповідає відступу 1 см. Нумерація сторінок не проставляється. Вирівнювання тексту виконується по ширині.

Формули створюються лише за допомогою редактора формул Microsoft Equation як окремі об'єкти. Вони розміщуються по центру та нумеруються всередині статті, з номером, який розташовується праворуч від колонки. Після кожної формули слідує розділовий знак, а якщо вона супроводжується поясненням, то вони починаються на новому абзаці зі слова "де", без відступу. Нумерація формул, на які є посилання в тексті, вказується в дужках праворуч. Всі фізичні величини подаються в системі Міжнародної системи одиниць (СІ). Ціла та дробова частини чисел відокремлюються комою.

Графічні матеріали (включаючи діаграми та фотографії) представляються у форматі кольорового або чорно-білого зображення, що супроводжується текстом, на місцях посилань на них. Формати файлів - jpg та bmp, з роздільною здатністю 300 dpi. Розташування рисунків здійснюється у центрі, без обтікання текстом. Рисунки розміщуються безпосередньо в текстовій частині (не у межах таблиць).

Таблиці подаються у книжній орієнтації.

Наприкінці статті повинні бути приведені ініціали, прізвище, вчений ступінь, вчене звання, місце роботи рецензента; дата подачі статті.

Статті, що не відповідають зазначеним вимогам, не розглядаються.