Правила оформлення переліку використаних джерел

Перелік використаних джерел оформлюється у відповідності до Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». 

Приклади оформлення

Книги:

Один автор
1. Дичківська О. О. Інноваційний менеджмент : конспект лекцій. Київ : ДІА, 2018. 82 с.
2. Бондаренко В. Г. Історія України. Львів, 2017. 153 с.
3. Гурманова Л. І. Релігієзнавство : навч. посіб. 2-ге вид., переробл. та допов. Київ : ЦУЛ, 2017. 193 с.

Два автори
1. Мартиненко З. Е., Макар І. В. Управління підприємством: теоретикометодичні засади : монографія. Харків : Щедра садиба плюс, 2017. 296 с.
2. Палеха В. І., Карпова П. В. Менеджмент організацій : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 120 с.
3. Білоус С. І., Корнійчук В. П. Філософія освіти : навч.-метод. посіб. Переяслав-Хмельницький, 2016. 176 с.
4. Вердіна С. А., Волков А. А. Контролінг : навч. посіб. Вид. 3-тє., переробл. та допов. Херсон, 2017. 212 с.

Чотири автори
1. Інновації : навч. посіб. / Гуревич Д. Т., Чекан О. С., Грибан О. М., Макарова В. В. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 389 с.
2. Вища математика : конспект лекцій / Ткачук Т.С. та ін. Київ, 2015. 82 с.

П'ять і більше авторів
1. Операційний менеджмент : підручник / С. М. Поплавська та ін. Київ : ЦУЛ, 2011. 267 с.
2. Охорона праці : навч. посіб. / О. І. Подольська та ін. 2-ге вид. Київ : ЦУЛ, 2017. 264 с.

Автор(и) та редактор(и)/упорядники
1. Веретенко В. В. Міжнародний маркетинг : монографія / за заг. наук. ред. В. М. Марценюка. Київ, 2015. 374 с.
2. Бутенко М. П., Качур В. П., Петренко С. В. Психологія : навч. посіб. / за ред. М. П. Дутко. Київ : ЦУЛ, 2017. 332 с.

Без автора
1. Етнографія : конспект лекцій / за заг. ред. В. І. Гарапка; уклад. А. І. Гарапко. Київ : ЦУЛ, 2018. 320 с.
2. Міжнародні відносини : монографія / за ред. М. А. Березовського. Київ : ЦУЛ, 2016. 162 с.

Багатотомні видання
1. Бюджетна система України: історія, стан та перспективи : у 3 т. / Акад. прав. наук України. Львів : Право, 2012. Т. 2 : Бюджетний менеджмент / заг. ред. Ю. П. Бубряка. 476 с.
2. Кучеренко Н. П. Казначейська справа : в 6 т. Київ : Право, 2016. Т. 3 : Контроль у системі Державного казначейства. 432 с.

Дисертації та автореферати:

1. Вініченко О. М. Система динамічного контролю соціально-економічного розвитку промислового підприємства : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04. Дніпро, 2017. 424 с
2. Петрук Л. А. Дослідження статичного деформування складених тіл : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04. Львів, 2004. 140 с
3. Винниченко О. М. Контроль соціально-економічного розвитку промислових підприємств : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04. Київ, 2018. 344 с.

Законодавчі та нормативні документи:

1. Конституція України : офіц. текст. Київ : КМ, 2015. 98 с.
2. Конституція України : станом на 1 жовтня 2017 р. / Верховна Рада України. Київ : Право, 2017. 93 с.
3. Про вищу освіту : Закон України від 05.09.2016 р. № 2145-VIII. Голос України. 2016. 27 верес. (№ 178-179). C. 10–22.
4. Податковий кодекс України : Закон України від 19.05.2011 р. № 3393-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 48-49. Ст. 536.
5. Про освіту : Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. Дата оновлення: 28.09.2018. URL:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 15.11.2018).
6. Питання соціального забезпечення : Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2017 р. № 1060. Офіційний вісник України. 2018. № 5. С. 430–443.
7. Про інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2019-2020 роки : Указ Президента України від 21.02.2018 р. № 43/2018. Урядовий кур'єр. 2018. 23 лют. (№ 35). С. 10.
8. Про затвердження Вимог до оформлення кандидатської дисертації : наказ Міністерства освіти і науки від 12.01.2018 р. № 50. Офіційний вісник України. 2018. № 25. С. 139–141.
9. Інструкція щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги : затв. наказом М-ва. праці та соц. політики від 19.09.2006 р. № 156. Баланс-бюджет. 2006. 19 верес. (№ 18). С. 15–16.

Патенти:

1. Зернозбиральний комбайн: пат. 25742 Україна: МПК6 С09К11/00, G01Т1/28, G21НЗ/00. № 200701472; заявл. 12.02.07; опубл. 27.08.07, Бюл. № 13. 4 с.
2. Двокамерний струминно-зрошувальний сульфітатор : пат. 112332 Україна. № 201606608 ; заявл. 16.06.2016, Бюл. № 23. 4 с.

Стандарти:

1. ДСТУ 7152:2010. Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках. [Чинний від 2010-02-18]. Вид. офіц. Київ, 2010. 16 с. (Інформація та документація).
2. ДСТУ ISO 6107-1:2004. Якість води. Словник термінів. Частина 1 (ISO 6107-1:1996, IDТ). [Чинний від 2005-04-01]. Вид. офіц. Київ : Держспоживстандарт України, 2006. 181 с.
3. ДСТУ 3582:2013. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ). [На заміну ДСТУ3582-97; чинний від 2013-08-22]. Вид. офіц. Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. 15 с. (Інформація та документація).

Тези доповідей, матеріали конференцій:

1. Майстренко В. М., Осадчук О. П. Теоретичні основи впровадження системи управління якістю. Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали XV міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 23-24 квіт. 2019 р. Київ : НУХТ, 2019. С. 18-21.
2. Анциперова І. І. Історико-правовий аспект акту про бюджет. Дослідження проблем права в Україні очима молодих вчених : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 24 квіт. 2014 р. Запоріжжя, 2014. С. 134–137.

Статті з періодичних видань:

1. Мурашко І. С. Біономічний підхід до сталого розвитку підприємства. Вісник Запорізького національного університету. Серія «Економічні науки». 2017. № 4. С. 43–49.
2. Близнюк О. П., Ставерська Т. О., Іванюта О. М. Формування кредитногрошового механізму забезпечення сталого розвитку підприємств торгівлі України. Бізнес Інформ. 2019. № 7. C. 240–249.

Електронні ресурси:

1. Україна очима дітей : фотовиставка. URL: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/photogallery/gallery?galleryId=15725757& (дата звернення: 15.11.2017).
2. Хміль А. А. Функції державної служби за законодавством України // Юридичний науковий електронний журнал. 2017. № 5. С. 115–118. URL: http://lsej.org.ua/5_2017/32.pdf.
3. Рядченко М., П’ятикоп О. Розпізнавання голосового повідомлення у месенджері. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки. Дніпро, 2022. № 45. С. 28–34. URL: https://doi.org/10.31498/2225-6733.45.2022.276225 (дата звернення: 15.05.2023).
4. Куцкір Я. С., Махно Б. А., Борислав С. Г. Трансформація науковопедагогічної системи України протягом 90-х років ХХ століття: період переходу до ринку. Наука та інновації. 2016. Т. 12, № 6. С. 6–14. DOI: https://doi.org/10.15407/scin12.06.006.

Для оформлення посилань на джерела у розділі References використовується стиль цитування Інституту інженерів з електротехніки та електроніки (IEEE Citation Style), сфера застосування якого – інженерія, електроніка, телекомунікації, інформатика та інформаційні технології.

Книга (1-6 авторів):

Ініціали1 Прізвище1, Ініціали2 Прізвище2, Ініціали3 Прізвище3, Ініціали4 Прізвище4, Ініціали5 Прізвище5, та Ініціали6 Прізвище6, Назва книги. Місто видання, Країна: Видавництво, Рік.

Приклад:
1. B. Klaus, and P. Horn, Robot Vision. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 1986.

Книга (7 і більше авторів):

Ініціали1 Прізвище1 та ін., Назва книги. Місто видання, Країна: Видавництво, Рік.

Приклад:
1. J. Habyarimana et al., Coethnicity. New York, USA: Russell Sage Foundation, 2009.

Стаття з періодичного видання:

Ініціали Прізвище, "Назва статті", Назва журналу, номер тому, номер журналу, сторінковий інтервал статті, Місяць. Рік. Doi (за наявності).

Приклад:
1. U. Stummer, "Systemische Sklerose", Rheuma plus, vol. 14, no. 1, pp. 25-28, 2015.
2. L. Kuchina, "Thermogravimetric investigations of nasal gel with diltiazem", Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, vol. 3, no. 3, 2015.
3. X. Li, J. Vucic, V. Jungnickel, and J. Armstrong, "On the capacity of intensity-modulated direct-detection syst. and the inform. rate of ACO-OFDM for indoor optical wireless applications", IEEE Trans. Commun., vol. 60, no. 3, pp. 799-809, Mar. 2012. doi: 10.1109/TCOMM.2012.020612.090300.

Дисертація та автореферат:

Ініціали Прізвище винахідника, "Назва роботи", тип роботи з вказівкою наукового ступеня автора (*не обов’язково), підрозділ (*не обов’язково), наукова установа, Місто, Країна (*не обов’язково), Рік.

Приклад:
1. N. Kawasaki, "Parametric study of thermal and chemical nonequilibrium nozzle flow", M.S. thesis, Dept. Electron. Eng., Osaka Univ., Osaka, Japan, 1993.

Матеріали конференцій:

Ініціали Прізвище, "Назва доповіді", на Назва конференції , Місце проведення конференції (*не обов’язково), Рік, сторінковий інтервал доповіді.

Приклад:
1. S. P. Bingulac, "On the compatibility of adaptive controllers", in Proc. 4th Annu. Allerton Conf. Circuit
and Systems Theory, New York, 1994, pp. 8–16.

Патент:

Ініціали Прізвище, "Назва патенту", Номер патенту, Дата випуску.

Приклад:
1. S. P. Voinigescu, "Direct m-ary quadrature amplitude modulation (QAM) operating in saturated power
mode", U.S. Patent Appl. 20110013726A1, Jan. 20, 2011.

Електронний ресурс:

Бібліографічний опис документа [Електронний ресурс]. Доступно: http://www.web.com
або
Бібліографічний опис документа [Електронний ресурс]. Доступно: site/path/file. Дата звернення.

Приклад:
1. The Terahertz Wave eBook. ZOmega Terahertz Corp., 2014. [Online]. Available: http://dl.zthz.com/eBook/zomega_ebook_pdf_1206_sr.pdf. Accessed on: May 19, 2014.

Джерела нумеруються та організовуються в переліку посилань у порядку їх згадування в тексті!