Процедура рецензування

Процес оцінювання наукових статей, які надходять до публікації в "Віснику Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки", спрямований на визначення їхньої цінності, оригінальності, актуальності та наукової обґрунтованості, відповідно до критеріїв, встановлених для цього видання. Враховуються вимоги Комітету з етики в публікаціях (Committee on Publication Ethics COPE). Основна мета - підвищення якості публікацій, уникнення впередженості та некоректності при рішенні щодо прийняття або відхилення статей

Мета процесу рецензування полягає у встановленні стандартів якості авторських рукописів, визначенні відповідності їх тематики профілю видання і підвищенні якості наукових статей, що публікуються в журналі, за допомогою висококваліфікованої оцінки експертами. Крім цього, рецензування спрямоване на запобігання недоброякісним практикам у наукових дослідженнях та забезпечення збалансованого врахування інтересів авторів, читачів, редакції, рецензентів та наукової установи, де проводилися дослідження.

Процедура рецензування є анонімною як для рецензента, так і для авторів, і здійснюється двома незалежними рецензентами (подвійне «сліпе» рецензування). Взаємодія рецензентів і авторів здійснюється тільки через уповноважених членів редакції.

Наукові статті, які подають члени редакційної колегії, підлягають стандартній процедурі незалежного зовнішнього рецензування, яке координується головним редактором. Члени редакційної колегії не залучаються до оцінки своїх власних рукописів.

Терміни розгляду рецензентом статті, – з дня отримання ним статті для рецензування, – до одного місяця.

Порядок проходження рукописів

 1. На рецензування не направляються статті, які не відповідають науковому профілю журналу. Автору надсилається сповіщення про відхилення статті від розгляду та подальшої публікації.
 2. Автор подає в редакцію статтю, яка відповідає редакційній політиці журналу, науковим вимогам та вимогам щодо підготовки матеріалів для публікації. Рукописи, які не відповідають прийнятим стандартам, не підлягають подальшому розгляду, і авторам це повідомляється.
 3. Для всіх рукописів, які передаються рецензентові, обов'язково застосовується відповідне програмне забезпечення для визначення рівня унікальності та оригінальності авторського тексту (зокрема, Plag або Unicheck).
 4. Якщо рукопис відповідає політиці журналу, відповідає вимогам до підготовки матеріалів для видання та має позитивний результат перевірки на плагіат, то його передають на експертизу фахівцю з відповідної галузі знань.

Процедура рецензування

Процедура рецензування націлена на досягнення максимально об'єктивної та безпристрасної оцінки змісту наукової статті, перевірку її відповідності міжнародним вимогам, які застосовуються до статей у наукових публікаціях, а також на компетентний, всебічний та глибокий аналіз статті для виявлення її конкретних недоліків. Ця процедура також включає такі етапи::

 1. Наукові статті, які надійшли до редакції, перевіряються на відповідність профілю журналу, наявність необхідних компонентів та коректність їх форматування відповідно до вимог щодо підготовки рукописів.
 2. Первинну експертну оцінку наукової статті здійснює один із наступних фахівців: головний редактор, його заступник або відповідальний секретар.
 3. Рукопис, який надійшов до редакції, передається на огляд двом рецензентам, враховуючи їхню експертність у відповідній галузі. Призначення рецензентів може проводити головний редактор, його заступники або відповідальний секретар. В окремих випадках питання вибору рецензентів може бути обговорено на засіданні редакційної колегії. 
 4. Рецензування виконується з дотриманням конфіденційності відповідно до принципів подвійної "сліпої" взаємодії (коли ні автор, ні рецензент не володіють інформацією про один одного). Зв'язок між автором та рецензентами здійснюється віртуально через посередництво відповідального секретаря. Редакційна колегія гарантує, що усі статті кожного випуску журналу піддаються рецензуванню в рамках double-blind процедури.
 5. Для оцінки статей в якості рецензентів запрошуються відомі вітчизняні та зарубіжні висококваліфіковані фахівці (доктори наук, професори), які володіють глибокими науковими знаннями у відповідній галузі, мають значний досвід наукової, аналітичної та експертної роботи в цьому науковому напрямку. Також важливо, щоб вони мали публікації, які відповідають науковому профілю видання та були опубліковані у виданнях, що включені до Переліку наукових фахових видань України, або у вітчизняних та/або міжнародних виданнях, які входять до наукометричних баз даних Web of Science Core Collection та/або Scopus.
 6. Співавтори статті, яка підлягає рецензуванню, а також наукові керівники здобувачів наукового ступеня не можуть виступати в якості рецензентів.
 7. Після отримання рукопису статті, рецензент протягом 7 днів проводить аналіз можливості оцінки матеріалів, враховуючи свою власну кваліфікацію у галузі дослідження, яке розглядається, та переконуючись у відсутності конфлікту наукових інтересів. Якщо виникає будь-яка форма упередженості або суперечливі інтереси, спричинені конкуренцією або різними поглядами, рецензент повинен відмовити від оцінки статті та повідомити про це редакційну колегію. Остання приймає рішення щодо призначення іншого експерта для рецензування.
 8. Рецензент подає до редакції свій висновок стосовно придатності статті для публікації або недоцільності такого кроку. Терміни рецензування можуть змінюватися в кожному окремому випадку залежно від умов, необхідних для максимально об'єктивної оцінки цінності рукопису.
 9. Відповідальний секретар надсилає автору рецензію, що містить результати аналізу статті.

Результати рецензування

Редакція інформує авторів про рішення редколегії стосовно прийняття рукопису для публікації. Рішення можуть мати такий характер:

 • рекомендується для публікації в поданому автором варіанті;
 • рекомендується для публікації після внесення автором змін згідно із зауваженнями та пропозиціями рецензента;
 • потребує додаткового рецензування та призначення іншого рецензента після вдосконалення статті автором на основі зауважень та пропозицій попереднього рецензента;
 • відхилити статтю.
 1. Якщо в рецензії вказано на необхідність удосконалення статті через внесення виправлень, автору передається стаття для редагування та подання оновленого варіанту. Якщо автор не погоджується з зауваженнями рецензента, він має можливість обґрунтовано спростувати зазначені недоліки або пояснити мотивацію тих авторських елементів, які були оцінені рецензентом як недоречні. Разом із вдосконаленим варіантом статті автор додає лист, в якому надає відповіді на всі зауваження та пояснює зміни, внесені в текст. Вдосконалений варіант статті повторно передається рецензенту для подальшого оцінювання. У разі згоди рецензента з автором може бути підготовлений аргументований висновок щодо можливості публікації статті.
 2. Повторне рецензування може бути ініційоване з таких причин: сумнів щодо достатньої кваліфікації експерта в питаннях, розглянутих у науковій статті; потреба підвищити рівень первинного експертного огляду; виражена гостра дискусійність з питань, які розглядаються у науковій статті.
 3. У випадках, коли виникають дискусійні ситуації та автор не згоден з поглядом рецензента, стаття піддається аналізу на засіданні робочої групи редакційної колегії. Ця група організовує додаткове або повторне рецензування статті іншим спеціалістом. Редакційна колегія залишає за собою право відхилити статтю, якщо автор не може адекватно опротестувати аргументи, висловлені рецензентами, або не бажає враховувати пропозиції та зауваження. За бажанням першого рецензента редакційна колегія може передати статтю для оцінки іншому рецензентові з обов'язковим дотриманням принципів double-blind рецензування.
 4. Остаточне рішення щодо можливості публікації статті, яка пройшла додаткове або повторне рецензування, приймає головний редактор (або за його дорученням – член редакційної колегії), а у випадках потреби – на засіданні редакційної колегії. Після отримання рішення про допуск статті до публікації відповідальний секретар редколегії повідомляє автора статті про це та надає інформацію про очікуваний термін виходу публікації.
 5. У разі отримання позитивного рішення про доцільність опублікування повторно прорецензованої статті остання в порядку черги та врахування її актуальності підлягає її опублікуванню. 
 6. Редколегія залишає за собою право наукового та літературного редагування змісту статті за узгодженням з автором. Незначні коригування лексико-семантичного, пунктуаційно-граматичного, мовно-стилістичного або формально-технічного характеру, які не мають впливу на якість статті, можуть бути внесені технічним редактором без попередньої згоди автора. У випадках, коли виникають питання або автор бажає здійснити певні зміни, макет статті може бути надісланий авторові для затвердження.
 7. По запиту автора, редакція надає йому підписану головним редактором довідку про прийняття статті до публікації.
 8. Датою прийняття статті до публікації вважається дата рішення редакційної колегії щодо відповідності статті для публікації у відповідному випуску наукового видання.