Швидкісна характеристика фронту напруги як інформаційного параметру в системах діагностики і захисту рентгенівського комп'ютерного томографа

Автор(и)

  • V. E. Krivonosov ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • S. M. Zlepko Вiнницький нацiональний технiчний університет, м. Вінниця, Ukraine
  • S. V. Pavlov Вiнницький нацiональний технiчний університет, м. Вінниця, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.35.2017.125601

Ключові слова:

рентгенівський комп'ютерний томограф, показники якості електроенергії, зона чутливості, швидкісна характеристика зміни фронту напруги

Анотація

Несправності, що виникають при роботі діагностичних апаратів, можна розділити на зовнішні, пов'язані з неякісним живленням системи електропостачання мережі живлення, і внутрішні, пов'язані з поломками блоків і елементів самих апаратів. Особливо чутливі до неякісної напруги мережі живлення рентгенівські комп'ютерні томографи (РКТ). Елементи РКТ мають велику величину індуктивності L. Провали напруги призводять до внутрішніх перенапруг на блоках РКТ. Для захисту РКТ використання швидкісної характеристики зміни фронту напруги у якості інформаційного параметру при діагностування аварійних режимів мережі живлення дозволяє збільшити швидкодію при діагностуванні режиму мережі в три рази. Досліджено зміни величини швидкісної характеристики при різних значеннях коефіцієнта несинусоїдальності напруги, рівнів відхилень напруг і коливаннях частоти в мережі живлення. Визначено діапазон зміни швидкісної характеристики при виявленні провалів, відхилень напруги і встановлено зони нормальної роботи РКТ і переходу в аварійний режим

Біографії авторів

V. E. Krivonosov, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

S. M. Zlepko, Вiнницький нацiональний технiчний університет, м. Вінниця

Доктор технічних наук

S. V. Pavlov, Вiнницький нацiональний технiчний університет, м. Вінниця

Доктор технічних наук

Посилання

Список использованных источников:

Комплексная защита рентгеновского компьютерного томографа от нестабильности и провалов питающего напряжения / В.Е. Кривоносов [и др.] // Вісник Хмельницького національного університету : Зб. наук. пр. – Хмельницьк, 2017. – Вип. 5. – С. 140-144. – (Серія: Технічні науки).

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей : Утв. ... 25.07.06, № 258 / М-во топлива и энергетики Украины. – X. : Издательство «Индустрия», 2007. – 288 с.

Инверторные системы – Пульсар Лимитед [Электронный ресурс] : [Веб-сайт]. – Электронные данные. – Киев, 2017. – Режим доступа: www.pulsar.kiev.ua/invertorno-akkumuliatornaya-sistema. – Название с экрана.

Нейман Л.Р. Теоретические основы электротехники. В 2-х т. Т. 1 / Л.Р. Нейман, К.С. Демирчян. – 3-е изд., перераб. и доп. – Л. : Энергоиздат. Ленингр. отд-ние, 1981. – 536 с.

Кривоносов В.Е. Использование скоростных изменений сопротивления изоляции в диагностических средствах защиты / В.Е. Кривоносов, С.М. Злепко, Л.Г. Коваль // Вісник Херсонського національного технічного університету : Зб. наук. пр. – Херсон, 2017. – Вип. № 4. – С. 37-44. – (Серія: Технічні науки).

Кривоносов В.Е. Статические источники реактивной мощности при диагностике со-стояния изоляции асинхронных двигателей и питающего кабеля в условиях локальной компенсации / В.Е. Кривоносов / Вісник Приазовського державного технічного університету : Зб. наук. пр. / ПДТУ. – Маріуполь, 2016. – Вип. 33. – С. 123-130. – (Серія: Технічні науки).

Пат. 101849 Україна, МПК G 01 R 31/34. Спосіб виявлення і розпізнавання дефектів ізоляції електродвигунів, які працюють в агресивних середовищах, і пристрій для його реалізації / В.Є. Кривоносов. – № а201104406; заявл. 11.04.11; опубл. 13.05.13, Бюл. № 9. – 8 с.

Пат. 98353 Україна, МПК Н 02 К 15/12, G 01 R 31/34. Спосіб контролю зміни опору ізоляції електродвигуна й живильного кабелю / В.Є. Кривоносов. – № а201005384; заявл. 05.05.10; опубл. 10.05.12, Бюл. № 9. – 4 с.

Повышение эффективности работы сверхмощной дуговой сталеплавильной печи за счет использования системы диагностики стадий плавки по высшим гармоникам токов дуг / А.А. Николаев [и др.] // Технические науки – от теории к практике : сб. ст. по матер. XXVII междунар. науч.-практ. конф. – № 10 (23). – Новосибирск : СибАК, 2013. – С. 115-131.

References:

Krivonosov V.E., Zlepko S.M., Pavlov S.V., Azarkhov A.Yu., Baranovsky D.B. Kom-pleksnaia zashchita rentgenovskogo komp'iuternogo tomografa ot nestabil'nosti i provalov pitaiushchego napriazheniia [Integrated protection of X-ray computer tomography from instability and power supply failures]. Vіsnik Khmel'nits'kogo natsіonal'nogo unіversitetu. Serіia: Tekhnіchnі nauki – Herald of Khmelnytskyi national university. Technical Sciences, 2017, no.5, pp. 140-144. (Rus.)

Pravila tekhnicheskoi ekspluatatsii elektroustanovok potrebitelei [Rules of technical op-eration of electrical installations of consumers]. Kiev, 2007, 288 p. (Rus.)

Invertornye sistemy – Pul'sar Limited (Inverter systems – Pulsar Limited) Available at: www.pulsar.kiev.ua/invertorno-akkumulatornaya-sistema (accessed 15 May 2017).

Neumann L.R., Demirchyan K.S. Teoreticheskie osnovy elektrotekhniki [Theoretical Foundations of Electrical Engineering]. Leningrad, Energoizdat Publ. 1981. 536 p. (Rus.)

Krivonosov V.E., Zlepko S.M., Koval L.G. Ispol'zovanie skorostnykh izmenenii soprotiv-leniia izoliatsii v diagnosticheskikh sredstvakh zashchity [Use of high-speed changes in isolation resistance in diagnostic means of protection], Vіsnik Khersons'kogo natsіonal'nogo tekhnіchnogo unіversitetu. Serіia: Tekhnіchnі nauki – Bulletin Kherson national technical university. Technical Sciences, 2017, no.4, pp. 37-44. (Rus.)

Krivonosov V.E. Staticheskie istochniki reaktivnoi moshchnosti pri diagnostike sostoianiia izoliatsii asinkhronnykh dvigatelei i pitaiushchego kabelia v usloviiakh lokal'noi kompensatsii [Static sources of reactive power in diagnostics of isolation of asynchronous motors and power supply cables in the conditions of local compensation]. Vіsnik Priazovs'kogo derzhavnogo tekhnіchnogo unіversitetu. Serіia: Tekhnіchnі nauki – Reporter of the Priazovskyi State Technical University. Section: Technical sciences, 2016, iss. 33, pp. 123-130. (Rus.)

Krivonosov V.E. Sposіb viiavlennia і rozpіznavannia defektіv іzoliatsії elektrodvigunіv, iakі pratsiuiut' v agresivnikh seredovishchakh, і pristrіi dlia iogo realіzatsії [A method for detecting and recognizing insulation defects of electric motors operating in aggressive environments, and a device for its implementation]. Patent UA, no.101849, 2013. (Ukr.)

Krivonosov V.E. Sposіb kontroliu zmіni oporu іzoliatsії elektrodviguna i zhivil'nogo kabeliu [A method for controlling the change in insulation resistance of an electric motor and a power cable]. Patent UA, no.98353, 2012. (Ukr.)

Nikolaev A.A., Anufriev A.V., Kornilov G.P., Ivekeev V.S., Lozhkin I.A. Povyshenie effektivnosti raboty sverkhmoshchnoi dugovoi staleplavil'noi pechi za schet ispol'zovaniia sistemy diagnostiki stadii plavki po vysshim garmonikam tokov dug. Sbornik statei 27 Mizhn. nauk.-prakt. konf. «Tekhnicheskie nauki – ot teorii k praktike» [Increase of efficiency of work of super-power arc steel-making furnace due to use of system of diagnostics of stages of melting on the higher harmonics of currents of arcs. The collection of articles of 27th Int. Sci.-Pract. Conf. «Engineering – from theory to practice»]. Novosibirsk, 2013, pp. 115-131. (Rus.)

##submission.downloads##

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають