Моделювання на багатокритеріальній основі оцінки факторів, що забезпечують ефективну роботу транспортних об’єктів морського порту

Автор(и)

  • S. G. Zinchenko Маріупольський інститут «Міжрегіональна Академія управління персоналом», м. Маріуполь, Ukraine
  • O. A. Khlestova ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • L. F. Khlopetskaya Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.37.2018.160414

Ключові слова:

модель, оцінка, безперебійна робота, транспорт, фактори, ефективність, морський порт, перевезення вантажів

Анотація

У статті розглянуто проблему оцінки факторів, що забезпечують ефективне функціонування транспортно-технологічного комплексу морського порту в сучасних умовах. Транспортно-технологічний комплекс морського порту поєднує на своїй території роботу різних видів транспорту: залізничного, автомобільного, морського та спеціальних видів транспорту. На роботу такого комплексу впливають багато різних факторів. Тому дослідження, спрямовані на підвищення ефективності транспортної інфраструктури морського порту, особливо скорочення простою суден у порту, слід вважати актуальними. Моделювання ефективності розвитку такого складного транспортно-технологічного комплексу, як морський порт, можливе на багатокритеріальній основі. Найближчим до розглянутого є спосіб, що представляє собою оптимізацію процесів та об’єктів системи, а також саму систему процесів, оцінюється за наявності певного набору гетерогенних критеріїв за методом машино-механічних процедур, що застосовується до реальної системи. Спосіб оцінювання факторів базується на формуванні та порівнянні масиву даних обумовлених показників економічної, екологічної, соціальної, функціональної та інших видів ефективності систем. Метою дослідження є розробка моделі взаємодії основних факторів, що впливають на різну ефективність і безпеку морського порту в особливий період, що має неоднорідні, іноді суперечливі, критерії оцінки, за допомогою яких можна оцінити вплив чинників на ефективну та безпечну експлуатацію інфраструктури морського порту. Були вивчені види діяльності морських портів України та їх різні критерії оцінки, побудовано графічну модель структурних факторів, що демонструє зміни в основних показниках роботи портів. Збільшення витрат морського порту відбувається у двох основних сферах: безпеки та продуктивності. Крім того, робота інфраструктури морського порту передбачає певні додаткові заходи, що впливають на безперебійне функціонування порту. Слід мати на увазі, що загальна ефективність виконання запланованих заходів складається з чотирьох основних ефективностей: економічної, екологічної, соціальної та функціональної. Враховуючи те, що показники суб’єктів різної ефективності неоднорідні, їх підсумовування призводять до одного показника в залежності від їх значимості. Аналіз таких моделей – графічно-структурованих факторів та економіко-математичної ефективності – показує, що функціонування морської інфраструктури залежить від певного комплексу факторів різного типу, що вимагає оцінки своєї роботи на багатокритеріальній основі. Результатом дослідження є запропонований метод визначення раціонального складу об’єктів та технологій системи морського порту, вибір пріоритетних напрямів їх подальшого розвитку, а також оцінка ефективності цієї системи з позиції економічної, соціальної, екологічної, функціональної та інших ефективностей

Біографії авторів

S. G. Zinchenko, Маріупольський інститут «Міжрегіональна Академія управління персоналом», м. Маріуполь

Кандидат економічних наук, доцент

O. A. Khlestova, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

L. F. Khlopetskaya, Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк

Аспірант

Посилання

Список использованных источников (ГОСТ):

Берестовой А.М. Синтез процессов и объектов в материальных потоках транспорта затвердевающих жидкостей: дис. … д-ра техн. наук : 05.22.12 : защищена 24.05.02; утв. 17.11.02 / Берестовой Анатолий Михайлович. – Луганск, 2002. – 542 с.

Экономическая эффективность [Электронный ресурс] : [Веб-сайт]. – Электронные дан-ные. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/. – Название с экрана.

SimpleEconomic. Доступная экономика [Электронный ресурс] : [Веб-сайт]. – Электронные данные. – Режим доступа: http://www.simpleeconomic.ru/silems-353-1.html. – Название с экрана.

Экологический словарь [Электронный ресурс] : [Веб-сайт]. – Электронные данные. – Режим доступа: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ecolog. – Название с экрана.

Большая энциклопедия нефти и газа [Электронный ресурс] : [Веб-сайт]. – Электронные данные. – Режим доступа: https://www.ngpedia.ru/id625108p1.html. – Название с экрана.

О проведении ледовой компании в зимнюю навигацию 2013-2014 гг. : Приказ № 788 от 29.11.2013 г. по ГП «ММТП». – 2013. – 5 c.

О проведении ледовой компании в зимнюю навигацию 2014-2015 гг. : Приказ № 671 от 27.11.2014 г. по ГП «ММТП». – 2014. – 5 c.

Пат. 2282243 Россия, МПК G 06 T 17/50, G 06 N 5/00. Способ оценки эффективности процесса разработки объектов военной техники / В.В. Барвиненко, И.Д. Бейлин, А.Л. Борисов, И.Ю. Жуков, В.Н. Зимин, В.Р. Ляпин, Г.В. Озерин, В.В. Соломатин, Ю.Г. Шарашкин. – № 2004128922/09; заявл. 04.10.04; опубл. 20.08.06, Бюл. № 23. – 14 с.

Пат. 2158964 Россия, МПК G 09 B3/00. Способ оценки эффективности процесса обучения / М.П. Карпенко, О.М. Карпенко, А.Н. Чмыхов, Е.В. Чмыхова. – № 99112970/28; заявл. 15.06.99; опубл. 10.11.00, Бюл. № 31. – 9 с.

Пат. 2225033 Россия, МПК G 06 N1/00. Способ формирования информационной модели динамической системы и визуализации полученных результатов / Г.В. Сменцарев. – № 2000112330/09; заявл. 18.05.00; опубл. 27.02.04, Бюл. № 6. – 16 с.

Pat. 6215498B1 US, Int. Cl. G 06 T 15/00. Virtual command post / Andrew S. Filo, Mark P. Morgenthaler, Glenn C. Steiner. – № 09/150,769; filed 10.09.98; publ. 10.04.01. – 34 р.

Вопросы анализа и процедуры принятия решений : cб. переводов с англ. языка / Под редакцией И.Ф. Шахнова. – М. : Мир, 1976. – 232 с.

Awad-Nunez S. Application of a Model based on the Use of DELPHI Metodology and Multicriteria Analysis for the Assessment of the Quality of the Spanish Dry Ports Location / S. Awad-Nunez, N. Gonzalez-Cancelas, A. Camarero-Orive // Procedia – Social and Behavioral Sciences. – 2014. – Vol. 162. – Pp. 42-50. – Mode of access: DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.12.184.

Bagocius V. Multi-Criteria Selection of a Deep-Water Port in Klaipeda / V. Bagocius, K.E. Zavadskas, Z. Turskis // Procedia Engineering. – 2013. – Vol. 57. – Pp. 114-148. – Mode of access: DOI: 10.1016/j.proeng.2013.04.021.

Libardo A., Parolin A. Multicriteria Analysis Evaluating Venice Port Development / A. Libardo, A. Parolin // Procedia – Social and Behavioral Sciences. – 2012. – Vol. 48. – Pp. 2545-2554. – Mode of access: DOI: 10.1016/j.sbspro.2012.06.1225.

Хлєстова О.А. Підвищення ефективності транспортно-технологічної схеми доменного виробництва : дис. …канд. техн. наук : 05.22.12: захищена 27.04.15: затв. 12.05.15 / Хлєстова Ольга Анатоліївна. – Дніпропетровськ, 2015. – 172 с.

References:

Berestovoy A.M. Sintez protsessov i ob’ektov v material’nykh potokakh transporta zatverdevaiushchikh zhidkostei. Diss. dokt. techn. nauk [Synthesis of processes and objects in the material flow of solidified liquids transport. Dr. tech. sci. diss.]. Lugansk, 2002. 542 p. (Rus.)

Ekonomicheskaia effektivnost’ (Cost effectiveness) Available at: https://ru.wikipedia.org/wiki/ (accessed 13 October 2018). (Rus.)

SimpleEconomic. Dostupnaia ekonomika (SimpleEconomic. Affordable economy) Available at: http://www.simpleeconomic.ru/silems-353-1.html (accessed 28 September 2018). (Rus.)

Ekologicheskii slovar’ (Ecological dictionary) Available at: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ecolog/ (accessed 08 October 2018). (Rus.)

Bol’shaia entsiklopediia nefti i gaza (Great encyclopedia of oil and gas) Available at: https://www.ngpedia.ru/id625108p1.html (accessed 29 September 2018). (Rus.)

Prikaz №788 ot 29.11.2013 GP «MMTP» «O provedenii ledovoj kompanii v zimnjuju navigaciju 2013-2014 gg.» [Order № 788 from 29.11.2013 SE «МSCP» «On the conduct of the ice company in the winter navigation 2013-2014»]. 5 p. (Rus.)

Prikaz № 671 ot 27.11.2014 GP «MMTP» «O provedeniiledovojkompanii v zimnjujunavigaciju 2014-2015 gg.» [Order № 671 from 27.11.2014 SE «МSCP» «On the conduct of the ice company in the winter navigation 2014-2015»]. 5 p. (Rus.)

Barvinenko V.V., Bejlin I.D., Borisov А.L., Zhukov I.Yu., Zimin V.N., Lyapin V.R., Оzerin G.V., Solomatin V.V., Sharashkin Yu.G. Sposob otsenki effektivnosti protsessa razrabotki ob’ektov voyennoy tekhniki [Method for estimating efficiency of process of development of military equipment objects]. Patent RF, no. 2282243, 2006. (Rus.)

Karpenko М.P., Каrpenko О.М., Chmykhov А.N., Chmykhova H.V. Sposob otsenki effek-?ivnosti protsessa obucheniya [Method for estimating efficiency of process of learning]. Patent RF, no. 2158964, 2000. (Rus.)

Smentsarev G.V. Sposob formirovaniya informatsionnoy modeli dinamicheskoy sistemy i vizualizatsii poluchennykh rezul’tatov [The method of forming an information model of a dynamic system and visualization of the results]. Patent RF, no. 2225033, 2004. (Rus.)

Andrew S. Filo, Mark P. Morgenthaler, Glenn C. Steiner. Virtual command post. Patent US, no. 6215498, 2001.

Edited by I.F. Shakhnov. Voprosy analiza i protsedury priniatiia reshenii: cbornik perevodov s angl. iazyka [Issues of analysis and decision-making procedures: collection of translations from English]. Moscow, 1976. 232 p. (Rus.)

Awad-Nunez S., Gonzalez-Cancelas N., Camarero-Orive A. Application of a Model based on the Use of DELPHI Metodology and Multicriteria Analysis for the Assessment of the Quality of the Spanish Dry Ports Location. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2014, vol. 162, pp. 42-50. doi: 10.1016/j.sbspro.2014.12.184.

Bagocius V., Zavadskas K.E., Turskis Z. Multi-Criteria Selection of a Deep-Water Port in Klaipeda. Procedia Engineering, 2013, vol. 57, pp. 114-148. doi: 10.1016/j.proeng.2013.04.021.

Libardo A., Parolin A. Multicriteria Analysis Evaluating Venice Port Development. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2012, vol. 48, pp. 2545-2554. doi: 10.1016/j.sbspro.2012.06.1225.

Khlestova O.A. Pіdvishchennia efektivnostі transportno-tekhnologіchnoї skhemi domennogo virobnitstva. Diss. kand.tech. nauk [Improving the efficiency of the transport and technological scheme of blast-furnace production. Cand.tech. sci.diss.]. Dnipropetrovsk, 2015. 172 p. (Ukr.)

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-28

Номер

Розділ

Транспорт та логістика