DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6733.38.2019.181247

Дослідження температури плавлення шлаків, що використовуються у процесах спеціальної електрометалургії

S. L. Makurov, L. I. Tarasyuk, K. D. Golub

Анотація


Розвиток металургійної промисловості України в значній мірі залежить від експорту сталі високої якості, яку виплавляють способами спеціальної електрометалургії. Якість металу, що одержують в електрошлакових процесах, визначається технологічними властивостями шлаків, що використовуються. В електрошлакових процесах шлак, що являється джерелом теплоти, виконує низку інших важливих функцій: рафінує метал від неметалевих включень, газів та шкідливих домішок, захищає рідкий метал від взаємодії з атмосферою, забезпечує якісну поверхню злитка. З метою застосування шлаків раціонального хімічного складу виконали експериментальні дослідження інтервалів плавлення шлаків оптичним та контактним способами. Оптичні дослідження виконували на високотемпературному нагрівальному мікроскопі
МНО-2, що вироблено фірмою «Carl Zeiss». Мікроскоп був модернізований: внутрішній гальванометр, що давав похибки вимірювань, замінили зовнішнім гальванометром, який був з’єднаний з платинородій-платиновою термопарою. Процес плавлення шлаків фіксували цифровою фотокамерою. При застосуванні контактного методу шлак, який було подрібнено, засипали у тигель з нітриду бора і підігрівали у печі опору з невеликою швидкістю (0,15-0,30°С/с). Стан шлаку у тиглі оцінювали шляхом зондування прутком з вольфраму. Результати експерименту показали, що температура плавлення шлаків (флюсів) у процесі нагріву великої маси шлаку у печі є завищеною. Більш надійними являються результати вимірювань оптичним методом з використанням мікроскопу МНО-2. Одержані експериментальні результати добре відповідають літературним даним щодо флюсів із хімічним складом, близьким к дослідженим. Результати виконаних досліджень дозволяють рекомендувати для промислового використання флюси АН-14, АН-15, АН-15М, які, крім усього, вміщують невелику кількість шкідливого плавикового шпату

Ключові слова


шлак; плавлення; твердіння; хімічний склад; температура; мікроскоп; тигель

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Список использованных источников (ГОСТ):

Латаш Ю.В. Электрошлаковый переплав / Ю.В. Латаш, Б.И. Медовар. – М. : Ме-таллургия, 1970. – 240 с.

Новые флюсы АНФ-28, АНФ-32 и АНФ-32 для ЭШП в подвижных кристаллизаторах / В.Л. Артамонов [и др.] // Специальная электрометаллургия : Сб. науч. тр. / ИЭС им. Е.О. Патона. – К.-М., 1976. – Вып. 30. – С. 33-38.

Исследование физико-химических свойств флюсов системы CaF2-CaO-Al2O3-SiO2, применяемых при ЭШО и ЭШР / Ю.В. Латаш [и др.] // Специальная электрометаллургия : Сб. науч. тр. / ИЭС им. Е.О. Патона. – К.-М., 1977. – Вып. 34 – С. 51-55.

Тепловые процессы при электрошлаковом обогреве твердой заготовки / В.Ф. Тарасевич [и др.] // Специальная электрометаллургия : Сб. науч. тр. / ИЭС им. Е.О. Патона. – К., 1981. – Вып. 46 – С. 25-32.

Латаш Ю.В. Современные способы производства слитков особо высокого качества / Ю.В. Латаш, В.Н. Матях. – К. : Наукова думка, 1987. – 336 с.

Подгаецкий В.В. Современное состояние разработки и исследования сварочных флюсов / В.В. Подгаецкий // Автоматическая сварка. – 1970. – № 5 – С. 13-17.

Макуров С.Л. Особенности кристаллизации и качество двухслойного горизонтального слитка для производства биметаллического листа / С.Л. Макуров, Е.А. Казачков, Т.Г. Логутова // Вісник Приазовського державного технічного університету: Зб. наук. пр. / ПДТУ. – Маріуполь, 2001. – Вип. 11. – С. 62-66.

References:

Latash Yu.V., Medovar B.I. Elektroshlakovyi pereplav [Electroslag remelting]. Moscow, Metallurgy Publ., 1970. 240 p. (Rus.)

Artamonov V.L., Medovar B.I., Likhacheva T.N., Zhdanovskii A.A. Novye fliusy ANF-28, ANF-32 i ANF-32 dlia EShP v podvizhnykh kristallizatorakh [New fluxes of ANF-28, ANF-32 and ANF-32 for EShP in mobile crystallizers]. Spetsial’naia elektrometallurgiia – Special electrometallurgy, 1976, no. 30, pp. 33-38. (Rus.)

Latash Yu.V., Zhdanovskii A.A., Fetisov T.Ya. Issledovanie fiziko-khimicheskikh svoistv fliusov sistemy CaF2-CaO-Al2O3-SiO2, primeniaemykh pri EShO i EShR [Investigation of the physicochemical properties of fluxes of the CaF2-CaO-Al2O3-SiO2 system used in EShO and EShR]. Spetsial’naia elektrometallurgiia – Special electrometallurgy, 1977, no. 34, pp. 51-55. (Rus.)

Tarasevich V.F., Mosendz N.A. Teplovye protsessy pri elektroshlakovom obogreve tverdoi zagotovki [Thermal processes in electroslag heating of a solid billet]. Spetsial’naia elektrometallurgiia – Special electrometallurgy, 1981, no. 46, pp. 25-32. (Rus.)

Latash Yu.V., Matyah V.N. Sovremennye sposoby proizvodstva slitkov osobo vysokogo kachestva [Modern methods of producing very high quality ingots]. Kiev, Naukova Dumka Publ., 1987. 336 p. (Rus.)

Podgaeckyi V.V. Sovremennoe sostoianie razrabotki i issledovaniia svarochnykh fliusov [Current state of development and research of welding fluxes]. Avtomaticheskaia svarka – Automatic Welding, 1970, no. 5, pp. 13-17. (Rus.)

Makurov S.L., Kazachkov E.A., Logutova T.G. Osobennosti kristallizatsii i kachestvo dvukhsloinogo gorizontal’nogo slitka dlia proizvodstva bimetallicheskogo lista [Features of crystallization and quality of double-layer horizontal ingot for bimetallic sheet production]. Vіsnik Priazovs’kogo derzhavnogo tehnіchnogo unіversitetu – Reporter of the Priazovskyi State Technical University, vol. 11, 2001, pp. 62-66. (Rus.)


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
Вміст даного сайту доступний згідно з ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуція») 4.0 Всесвітня.