Дослідження рівномірності розподілу рідини по трубах кожухотрубчастого теплообмінного апарату при різних способах введення рідини в апарат і створення нових конструкцій розподільних пристроїв

Автор(и)

  • O. I. Klyuev Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Ukraine
  • K. V. Lunyaka Херсонська філія Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Херсон, Ukraine
  • S. A. Rusanov Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.38.2019.181285

Ключові слова:

теплообмінний апарат, рівномірність розподілу теплоносія по трубах, витрата енергії на перекачування рідини, розподільні пристрої

Анотація

Представлені результати досліджень впливу розташування вхідного патрубку на рівномірність розподілу теплоносія по трубах кожухотрубчастого теплообмінного апарату та енергії, що витрачається на перекачування теплоносія. Дослідження показали, що при використанні розподільних вставок з розрахованою по фрагментах кількістю отворів на рівномірність розподілу теплоносія та витрату енергії для перекачування рідини через апарат впливає розташування вхідного патрубку. На основі отриманих даних запропонована конструкція вставки, яка поєднує конструктивні особливості теплообмінника типу «труба в трубі» і кожухотрубчастого

Біографії авторів

O. I. Klyuev, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон

Кандидат технічних наук, доцент

K. V. Lunyaka, Херсонська філія Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Херсон

Доктор технічних наук, професор

S. A. Rusanov, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон

Кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Перелік використаних джерел (ГОСТ):

Kaminski D.A. Introduction to thermal and fluid engineering / D.A. Kaminski, M.K. Jesen. – Johg Willy Sons, Inc. Danvers, 2005. – 783 p.

Валуева Е.П. Оценка теплогидравлической эффективности рекуперативных теплообменных аппаратов / Е.П. Валуева, Т.А. Доморацкая // Теплоенергетика : Сб. науч. тр. Московского энергетического института. – М., 2000. – № 3. – С.43-48.

Клюєв О.І. Оптимізація роботи кожухотрубного теплообмінника шляхом впливу на гідродинаміку потоку : автореф. дис… канд. техн. наук: 05.17.08 / Клюєв Олег Ігоревич. – Херсон, 2006. – 24 с.

Луняка К.В. Створення рівномірного розподілу швидкості руху теплоносія в трубах кожухотрубчастого теплообмінника за допомогою розподільних вставок / К.В. Луняка, О.І. Клюєв, С.А. Русанов // Транспорт, механічна інженерія, експлуатація, матеріалознавство (ТМІЕМ-2017) : матеріали міжнар. наук.-техн. конф. (21-22 вересня 2017 р.; Херсон). – Херсон, 2017. – С. 35-36.

Луняка К.В. Вплив розподільних вставок в кожухотрубчастих теплообмінниках на величину рушійної сили процесів теплообміну / К.В. Луняка, О.І. Клюєв, С.А. Русанов // Холод в енергетиці і на транспорті : тези доп. учасн. IV міжнар. наук.-техн. конф. (12-13 жовтня 2017 р.; Миколаїв). – 2017. – С. 464.

References:

Kaminski D.A., Jesen M.K. Introduction to thermal and fluid engineering. Johg Willy Sons, Inc. Danvers Publ., 2005. 783 p.

Valueva E.P., Domoratskaya T.A. Otsenka teplogidravlicheskoi effektivnosti rekuperativnykh teploobmennykh apparatov [Evaluation of the heat-hydraulic efficiency of recuperative heat exchangers]. Teploenergetika – Heat power engineering, Moscow, 2000, no. 3, pp. 43-48. (Rus.)

Klyuyev O.I. Optimіzatsіia roboti kozhukhotrubnogo teploobmіnnika shliakhom vplivu na gіdrodinamіku potoku. Avtoref. diss. kand. techn. nauk [Optimization of heat exchanges job by influence on hydrodynamics of a flow. Cand. tech. sci. diss. thesis]. Kherson, 2006. 24 p. (Ukr.)

Lunyaka K.V., Klyuev O.I. Rusanov S.A. Stvorennia rіvnomіrnogo rozpodіlu shvidkostі rukhu teplonosіia v trubakh kozhukhotrubchastogo teploobmіnnika za dopomogoiu rozpodіl’nikh vstavok. Materiali Mizhn. nauk.-tehn. konf. «Transport, mekhanіchna іnzhenerіia, ekspluatatsіia, materіaloznavstvo» (TMIEM-2017) [Creation of a uniform distribution of the heat transfer velocity in the pipes of the shell and tubular heat exchanger with the help of distributive inserts. Proceedings of Int. Sci.-Techn. Conf. «Transport, mechanical engineering, operation, material sciences» (TMIEM-2017)]. Kherson, 2017, pp. 35-36. (Ukr.)

Lunyaka K.V., Klyuev O.I., Rusanov S.A. Vpliv rozpodіl’nikh vstavok v kozhukhotrubchastikh teploobmіnnikakh na velichinu rushіinoї sili protsesіv teploobmіnu. Anotatsii IV Mizhn. nauk.-tehn. konf. «Holod v energetytsi i na transporty» [Influence of distribution inserts in shell and tubular heat exchangers on the magnitude of the driving force of heat transfer processes. Abstracts of IV Int. Sci.-Techn. Conf. «Cold in energy and transport»]. Mykolaiv, 2017, p. 464. (Ukr.)

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Теплотехніка та теплоенергетика