DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6733.38.2019.181426

Аспекти застосування спектрально-кореляційної теорії стаціонарних випадкових процесів для моделювання обвідної напруги при роботі різкозмінних навантажень

Yu. L. Sayenko, T. K. Baranenko

Анотація


У даній роботі розглянуто метод моделювання обвідної напруги в мережах з різкозмінним навантаженням, заснований на спектрально-кореляційної теорії стаціонарних випадкових процесів. Наведено параметри кореляційних функцій коливань напруги, що створюються деякими типами технологічних агрегатів з різкозмінним режимом роботи. Наведена математична модель електромагнітних процесів, що протікають при роботі різкозмінних навантажень, дозволяє вирішити комплекс питань, пов’язаних з розрахунками коливань напруги в практиці проектування і експлуатації

Ключові слова


різкозмінне навантаження; моделювання; випадковий процес; кореляційна функція; диференційовність

Повний текст:

PDF

Посилання


Перелік використаних джерел (ГОСТ):

Parkinson D.B. Simulation of stochastic processes with known correlation functions / D.B. Parkinson // Reliability Engineering & System Safety. – 1993. – Vol. 40. – № 3. – Pр. 213-220. – Mode of access: DOI: 10.1016/0951-8320(93)90061-3.

Antoni Jérôme. Fast computation of the spectral correlation / Jérôme Antoni, Ge Xin, Nacer Hamzaoui // Mechanical Systems and Signal Processing. – 2017. – Vol. 92. – Pр. 248-277. – Mode of access: DOI: 10.1016/j.ymssp.2017.01.011.

Мислович М. Моделювання діагностичних сигналів електроенергетичного обладнання за допомогою лінійних випадкових процесів з дискретним часом в рамках енергетичної теорії / М. Мислович, Т. Пристайло, М. Самойленко // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини. – 2016. – Вип. 87. – С. 5-11.

Костюк В.О. Системний огляд методів дослідження енергоустановок з мінливими технологічними показниками й практичні аспекти моделювання / В.О. Костюк // Проблеми загальної енергетики. – 2015. – Вип. 2. – С. 39-47.

Лозинський О.Ю. Розвиток методів та засобів комп’ютерного моделювання для дослідження електричних режимів дугової сталеплавильної печі / О.Ю. Лозинський, Я.С. Паранчук, Р.Я. Паранчук, Ф.Д. Матіко // Електротехніка і електромеханіка. – 2018. – № 3. – С. 28-36. – Mode of access: DOI: 10.20998/2074-272X.2018.3.04.

Жежеленко И.В. Качество электроэнергии на промышленных предприятиях / И.В. Жежеленко, Ю.Л. Саенко. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Энергоатомиздат, 2005. – 261 с.

Свешников А.А. Прикладные методы теории случайных функций / А.А. Свешников. – М. : Наука, 1968. – 463 с.

Бобнев М.П. Генерирование случайных сигналов / М.П. Бобнев. – М. : Энергия, 1971. – 240 с.

References:

Parkinson D.B. Simulation of stochastic processes with known correlation functions. Reliability Engineering & System Safety, 1993, vol. 40, № 3, pр. 213-220. doi: 10.1016/0951-8320(93)90061-3.

Antoni Jérôme, Xin Ge, Hamzaoui Nacer. Fast computation of the spectral correlation. Mechanical Systems and Signal Processing, 2017, vol. 92, pр. 248-277. doi: 10.1016/j.ymssp.2017.01.011.

Myslovych M., Prystajlo T., Samojlenko M. Modeljuvannja diagnostychnyh sygnaliv elektroenergetychnogo obladnannja za dopomogoju linijnyh vypadkovyh procesiv z dyskretnym chasom v ramkah energetychnoi’ teorii’ [Design of diagnostic signals using electricity linear random processes with discrete time energy in theory]. Girnychi, budivel’ni, dorozhni ta melioratyvni mashyny – Mining, construction, road and melioration machines, 2016, iss. 87, рр. 5-11. (Ukr.)

Kostjuk V.O. Systemnyj ogljad metodiv doslidzhennja energoustanovok z minlyvymy tehnologichnymy pokaznykamy j praktychni aspekty modeljuvannja [System overview of the methods used to study power units with variable process parameters, and practical aspects of modeling]. Problemy zagal’noi’ energetyky – The problems of general energy, 2015, iss. 2, рр. 39-47. (Ukr.)

Lozyns’kyj O.Ju., Paranchuk Ja.S., Paranchuk R.Ja., Matiko F.D. Rozvytok metodiv ta zasobiv komp’juternogo modeljuvannja dlja doslidzhennja elektrychnyh rezhymiv dugovoi’ staleplavyl’noi’ pechi [Development of methods and means of computer simulation for studying arc furnace electric modes]. Elektrotehnika i elektromehanika – Electrical Engineering & Electromechanics, 2018, № 3, рр. 28-36. doi: 10.20998/2074-272X.2018.3.04. (Ukr.)

Zhezhelenko I.V., Saenko Ju.L. Kachestvo jelektrojenergii na promyshlennyh predprijatijah [Electric power quality at industrial enterprises]. Moscow, Jenergoatomizdat Publ., 2005, 261 р. (Rus.)

Sveshnikov A.A. Prikladnye metody teorii sluchajnyh funkcij [Applied methods of random functions theory]. Moscow, Nauka Publ., 1968. 463 р. (Rus.)

Bobnev M.P. Generirovanie sluchajnyh signalov [Generating random signals]. Moscow, Jenergija Publ., 1971. 240 р. (Rus.)


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
Вміст даного сайту доступний згідно з ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуція») 4.0 Всесвітня.