Організація віртуальних інтелектуальних лабораторних робіт

Автор(и)

  • O. M. Zynovchenko Азовський морський інститут Одеської національної морської академії, м. Маріуполь, Ukraine
  • G. G. Garkusha Азовський морський інститут Одеської національної морської академії, м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.38.2019.181493

Ключові слова:

віртуальна лабораторна робота, дидактична ефективність, автоматичне оцінювання, навантаження викладача, математична модель

Анотація

В роботі надана класифікація лабораторних робіт по цілі їх виконання. Пропонується спосіб організації віртуальних лабораторних робіт, де очі­кується отримання навичок роботи зі складним обладнанням або з комплексом промислових об’єктів з панелі управління, оскільки реальне лабораторне обладнання має високу вартість і високу вірогідність пошкодження. Мета способу – підви­щення дидактичної ефективності навчання, автоматичне оцінювання роботи студента, зниження навантаження викладача, зниження витрат на лабораторне обладнання та виключення ризику пошкодження обладнання. Спосіб полягає у тому, що кожен студент працює відповідно до свого варіанту, в залежності від якого формується математична модель досліджуваного об’єкта або процесу і коре­ктні результати, які мають бути отримані після виконання лабораторної роботи. Варіант виконання роботи та службова інформація зберігаються в реєстраційному файлі студента, який формується і видається викладачем. Всі дії студента контролюються комп’ютером для запобігання збоїв в роботі математичної моделі і для надання навчальному процесу коректного напрямку. Якщо дія студента є коректна, вона надається в математичну модель. Якщо дія не є коректна, вона ігнорується і відповідна інформація надається в базу повідомлень та пояснень, де комп’ютер відбирає повідомлення для студента, яке пояснює некоректну дію. Студент робить необхідні вимірювання, обробляє їх і отримує кінцеві результати, після чого комп’ютер порівнює їх з коректними результатами. Якщо похибка розбіжності результатів студента і комп’ютера перевищує критичний рівень, ці результати не приймаються. Якщо похибка нижче критичного рівня, дані результати приймаються і оцінюються. Після завершення віртуальної лабораторної роботи комп’ютер формує оцінки за отримані результати і підсумкова оцінка записується в реєстраційний файл студента

Біографії авторів

O. M. Zynovchenko, Азовський морський інститут Одеської національної морської академії, м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

G. G. Garkusha, Азовський морський інститут Одеської національної морської академії, м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, професор

Посилання

Список использованных источников (ГОСТ):

Электроника и электротехника : Учебные ресурсы для студентов и преподавателей. Моделирование электрических цепей и электронных схем в программе TINA / Сост. В.А. Алехин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:/www.toe-mirea.ru/video.html.

Электротехника и электроника : Методическая разработка к лабораторному практикуму по курсу / Сост. М.Ю. Маслов, В.А. Ружников, Д.В. Скачков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/ resource/910/76910/files/eielabs.pdf.

Пат. 2523180С1 Российская Федерация, МПК G 06 Q 50/20, G 06 N 5/00, G 09 B 23/28. Способ оценки правильности действий обучаемого трансфеморальной аортографии с использованием виртуального компьютерного тренажёра / А.В. Колсанов, Б.И. Яремин, Н.В. Сапцин. – № 2012156116/08; заяв. 24.12.12; опубл. 20.07.14, Бюл. № 20. – 3 с.

Гаркуша Г.Г. Интеллектуальное компьютерное приложение «виртуальная интерактивная лекция» / Г.Г. Гаркуша, А.Н. Зиновченко // Вісник Приазовського державного технічного університету : Зб. наук. пр. / ДВНЗ «ПДТУ». – Маріуполь, 2015. – № 31. – С. 203-209. – (Серія : Технічні науки).

References:

Alekhin V.A. Elektronika i elektrotekhnika: Uchebnye resursy dlia studentov i prepodavatelei. Modelirovanie elektricheskikh tsepei i elektronnykh skhem v programme TINA (Electronics and Electrical Engineering: Learning Resources for Students and Teachers. Modeling electrical circuits and electronic circuits in the program TINA) Available at: http:/www.toe-mirea.ru/video.html (accessed 15 January 2019). (Rus.)

Maslov M.Iu., Ruzhnikov V.A., Skachkov D.V. Elektrotekhnika i elektronika: Metodicheskaia razrabotka k laboratornomu praktikumu po kursu (Electrical Engineering and Electronics: Methodological development for a laboratory workshop on the course) Available at: http://window.edu.ru/ resource/910/76910/files/eielabs.pdf (accessed 05 Fabruary 2019). (Rus.)

Kolsanov A.V., Iaremin B.I., Saptsin N.V. Sposob otsenki pravil’nosti deistvii obuchaemogo transfemoral’noi aortografii s ispol’zovaniem virtual’nogo komp’iuternogo trenazhera [A method for evaluating the correctness of the actions of a trained transfemoral aortography using a virtual computer simulator]. Patent RU, no. 2523180С1, 2014. (Rus.)

Garkusha G.G., Zinovchenko A.N. Intellektual’noe komp’iuternoe prilozhenie «virtual’naia interaktivnaia lektsiia» [Intelligent computer application «Virtual interactive lecture»]. Vіsnik Priazovs’kogo Derzhavnogo Tekhnіchnogo Unіversitetu. Serіia: Tekhnіchnі nauki – Reporter of the Priazovskyi State Technical University. Section: Technical sciences, 2015, no. 31, pp. 203-209. (Rus.)

##submission.downloads##

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають