Фактори, що впливають на роботу транспортно-технологічної системи промислово-аграрного регіону Східної України в умовах дерегуляції вантажопотоків

Автор(и)

  • A. M. Berestovoy ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • S. G. Zinchenko Маріупольський інститут «Міжрегіональна Академія управління персоналом», м. Маріуполь, Ukraine
  • O. A. Khlestova ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.38.2019.181494

Ключові слова:

фактори, дерегуляція, вантажопотік, транспортно-технологічна система, промислово-аграрний регіон, морський порт, ефективність

Анотація

У статті розглянуто оцінку зовнішніх і внутрішніх факторів, що впливають на показники роботи транспортно-технологічної системи промислово-аграрного регіону Східної України в умовах дерегуляції вантажопотоків. Транспортно-технологічна система регіону, основою якої є морський порт, поєднує на своїй території роботу різних видів транспорту: залізничного, автомобільного, морського та фіксованих видів транспорту. На роботу цієї системи впливають багато різних факторів, особливо в умовах дерегуляції вантажопотоків прилеглого регіону. Тому дослідження, спрямовані на оцінку факторів, що впливають на показники роботи інфраструктури транспортно-технологічних систем в умовах дерегуляції вантажопотоків, слід вважати актуальними. Моделювання ефективності розвитку такого складного транспортно-технологічного комплексу, як морський порт, можливе на багатокритеріальній основі. Найближчим до розглянутого є спосіб, що представляє собою математичний опис роботи процесів та об’єктів системи в умовах дерегуляції вантажопотоків, а також саму систему процесів. Спосіб побудови моделі базується на порівнянні факторів, що впливають на транспортно-технологічну систему, їх групуванні та оцінюванні. Метою дослідження є максимальна ефектометрічна корисність всіх процесних елементів, що складається з еффектометричної корисності кожного процесного елемента системи за умов мінімуму витрат всіх еффектометрічних показників (робіт). Були вивчені різні фактори, що впливають на морський порт регіону Східної України в умовах дерегуляції вантажопотоків, побудовано логістико-ефектометричну модель оцінки корисності роботи транспортно-технологічної системи. Визначено, що зменшення витрат ресурсів є основою для підвищення ефективності та продуктивності роботи морського порту в умовах дерегуляції вантажопотоків. Робота інфраструктури транспортно-технологічної системи передбачає певні заходи, що впливають на її безперебійне функціонування. Аналіз логістико-ефектометричної моделі показує, що функціонування транспортно-технологічної системи залежить від впливу певного комплексу факторів різного типу, що вимагає оцінки її роботи на багатокритеріальній основі. Результатом дослідження є групування факторів, запропонована модель оцінки показників роботи транспортно-технологічної системи промислово-аграрного регіону

Біографії авторів

A. M. Berestovoy, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Доктор технічних наук, професор

S. G. Zinchenko, Маріупольський інститут «Міжрегіональна Академія управління персоналом», м. Маріуполь

Кандидат економічних наук, доцент

O. A. Khlestova, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Список использованных источников (ГОСТ):

Зинченко С.Г. Моделирование на многокритериальной основе оценки факторов, обеспечивающих эффективную работу транспортных объектов морского порта / С.Г. Зинченко, О.А. Хлестова, Л.Ф. Хлопецкая // Вісник Приазовського державного технічного університету : Зб. наук. пр. – 2018. – Вип. 37. – С. 209-216. – (Серія : Технічні науки).

Берестовой А.М. Проблемы эксплуатации и ремонта объектов транспортно-технологической системы морского порта в условиях его развития / А.М. Берестовой, С.Г. Зинченко, Л.Ф. Хлопецкая // Судовождение : Сб. науч. трудов НУ ОМА. – 2016.– Одесса : ИздатИнформ, 2016. – Вып. 26. – С. 175-182. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sudovozhdenie_2016_26_26.

О проведении ледовой компании в зимнюю навигацию 2013-2014 гг. : Приказ № 788 от 29.11.2013 г. по ГП «ММТП». – 2013. – 5 c.

О проведении ледовой компании в зимнюю навигацию 2014-2015 гг. : Приказ № 671 от 27.11.2014 г. по ГП «ММТП». – 2014. – 5 c.

Александровская Л.Н. Теоретические основы испытаний и экспериментальная отработка сложных технических систем: уч. пособие для ВУЗов / Л.Н. Александровская, В.И. Круглов, А.Г. Кузнецов. – М. : Логос, 2003. – 736 с.

Доугерти К. Введение в эконометрику / К. Доугерти. – М. : ИНФРА-М, 1997. – 402 с.

Наврозова Ю.О. Економічні засади управління якістю продукції морських торговельних портів України: дис. … канд. екон. наук : 08.07.04 / Наврозова Юлія Олександрівна. – Одеса, ОНМУ, 2005. – 216 с.

Постан М.Я. Экономико-математические модели смешанных перевозок / М.Я. Постан. – Одесса : Астропринт, 2006. – 376 с.

Зинченко С.Г. Контроллинг эксплуатации и ремонта объектов транспортно-технологической системы морского порта в условиях дерегуляции перевозки грузов и наличия суброгацийного оборудования / С.Г. Зинченко. – Мариуполь : ООО «ППНС», 2017. – 159 с. – ISBN 978-617-7413-45-4.

Мескон М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. – М. : Дело, 1997. – 483 с.

References:

Zinchenko S.G., Khlestova O.A., Khlopetskaya L. F. Modelirovaniye na mnogokriterial’noy osnove otsenki faktorov, obespechivayushchikh effektivnuyu rabotu transportnykh ob"yektov morskogo porta [Multicriteria modeling of the assessment of factors ensuring the efficient operation of the transport facilities of the seaport]. Vіsnik Priazovs’kogo Derzhavnogo Tekhnіchnogo Unіversitetu. Serіia: Tekhnіchnі nauki – Reporter of the Priazovskyi State Technical University. Section: Technical sciences, 2018, vol. 37, pp. 209-216. (Rus.)

Berestovoy A.M., Zinchenko S.G., Khlopetskaya L.F. Problemy ekspluatatsii i remonta ob"yektov transportno-tekhnologicheskoy sistemy morskogo porta v usloviyakh yego razvitiya [Problems of operation and repair of objects of the transport and technological system of the seaport in the conditions of its development]. Sudovozhdenie – Shipping & Navigation, 2016, vol. 26, pp. 175-182. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sudovozhdenie_2016_26_26 (accessed 09 March 2019). (Rus.)

Prikaz №788 ot 29.11.2013 GP «MMTP» «O provedenii ledovoj kompanii v zimnjuju navigaciju 2013-2014 gg.» [Order № 788 from 29.11.2013 SE «МSCP» «On the conduct of the ice company in the winter navigation 2013-2014»]. 5 p. (Rus.)

Prikaz № 671 ot 27.11.2014 GP «MMTP» «O provedeniiledovojkompanii v zimnjujunaviga-ciju 2014-2015 gg.» [Order № 671 from 27.11.2014 SE «МSCP» «On the conduct of the ice company in the winter navigation 2014-2015»]. 5 p. (Rus.)

Aleksandrovskaya L.N., Kruglov V.I., Kuznetsov A.G. Teoreticheskiye osnovy ispytaniy i eksperimental’naya otrabotka slozhnykh tekhnicheskikh sistem [Theoretical foundations of testing and experimental testing of complex technical systems]. Moscow, Logos Publ., 2003. 736 p. (Rus.)

Dougerti K. Vvedeniye v ekonometriku [Introduction to Econometrics]. Moscow, Infra-M Publ., 1997. 402 p. (Rus.)

Navrozova Yu.O. Ekonomіchnі zasadi upravlіnnia iakіstiu produktsії mors’kikh torgovel’nikh portіv Ukraїni. Diss. kand.ekon. nauk [Economic fundamentals of product quality management of commercial sea ports of Ukraine. Cand. econ. sci. diss.]. Odesa, 2005. 216 p. (Ukr.)

Postan M.Ya. Ekonomiko-matematicheskiye modeli smeshannykh perevozok [Economic-mathematical models of multimodal transport]. Odessa, Astroprint Publ., 2006. 376 p. (Rus.)

Zinchenko S.G. Kontrolling ekspluatatsii i remonta ob’yektov transportno-tekhnologicheskoy sistemy morskogo porta v usloviyakh deregulyatsii perevozki gruzov i nalichiya subrogatsiynogo oborudovaniya [Controlling the operation and repair of objects of the transport and technological system of the seaport in the conditions of deregulation of cargo transportation and the availability of subrogation equipment]. Mariupol, PPNS Publ., 2017. 159 р. (Rus.)

Mescon M.H., Albert M., Khedouri F. Osnovy menedzhmenta [Management basics]. Moscow, Delo Publ., 1997. 483 p. (Rus.)

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Транспорт та логістика