DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6733.38.2019.181494

Фактори, що впливають на роботу транспортно-технологічної системи промислово-аграрного регіону Східної України в умовах дерегуляції вантажопотоків

A. M. Berestovoy, S. G. Zinchenko, O. A. Khlestova

Анотація


У статті розглянуто оцінку зовнішніх і внутрішніх факторів, що впливають на показники роботи транспортно-технологічної системи промислово-аграрного регіону Східної України в умовах дерегуляції вантажопотоків. Транспортно-технологічна система регіону, основою якої є морський порт, поєднує на своїй території роботу різних видів транспорту: залізничного, автомобільного, морського та фіксованих видів транспорту. На роботу цієї системи впливають багато різних факторів, особливо в умовах дерегуляції вантажопотоків прилеглого регіону. Тому дослідження, спрямовані на оцінку факторів, що впливають на показники роботи інфраструктури транспортно-технологічних систем в умовах дерегуляції вантажопотоків, слід вважати актуальними. Моделювання ефективності розвитку такого складного транспортно-технологічного комплексу, як морський порт, можливе на багатокритеріальній основі. Найближчим до розглянутого є спосіб, що представляє собою математичний опис роботи процесів та об’єктів системи в умовах дерегуляції вантажопотоків, а також саму систему процесів. Спосіб побудови моделі базується на порівнянні факторів, що впливають на транспортно-технологічну систему, їх групуванні та оцінюванні. Метою дослідження є максимальна ефектометрічна корисність всіх процесних елементів, що складається з еффектометричної корисності кожного процесного елемента системи за умов мінімуму витрат всіх еффектометрічних показників (робіт). Були вивчені різні фактори, що впливають на морський порт регіону Східної України в умовах дерегуляції вантажопотоків, побудовано логістико-ефектометричну модель оцінки корисності роботи транспортно-технологічної системи. Визначено, що зменшення витрат ресурсів є основою для підвищення ефективності та продуктивності роботи морського порту в умовах дерегуляції вантажопотоків. Робота інфраструктури транспортно-технологічної системи передбачає певні заходи, що впливають на її безперебійне функціонування. Аналіз логістико-ефектометричної моделі показує, що функціонування транспортно-технологічної системи залежить від впливу певного комплексу факторів різного типу, що вимагає оцінки її роботи на багатокритеріальній основі. Результатом дослідження є групування факторів, запропонована модель оцінки показників роботи транспортно-технологічної системи промислово-аграрного регіону

Ключові слова


фактори; дерегуляція; вантажопотік; транспортно-технологічна система; промислово-аграрний регіон; морський порт; ефективність

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Список использованных источников (ГОСТ):

Зинченко С.Г. Моделирование на многокритериальной основе оценки факторов, обеспечивающих эффективную работу транспортных объектов морского порта / С.Г. Зинченко, О.А. Хлестова, Л.Ф. Хлопецкая // Вісник Приазовського державного технічного університету : Зб. наук. пр. – 2018. – Вип. 37. – С. 209-216. – (Серія : Технічні науки).

Берестовой А.М. Проблемы эксплуатации и ремонта объектов транспортно-технологической системы морского порта в условиях его развития / А.М. Берестовой, С.Г. Зинченко, Л.Ф. Хлопецкая // Судовождение : Сб. науч. трудов НУ ОМА. – 2016.– Одесса : ИздатИнформ, 2016. – Вып. 26. – С. 175-182. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sudovozhdenie_2016_26_26.

О проведении ледовой компании в зимнюю навигацию 2013-2014 гг. : Приказ № 788 от 29.11.2013 г. по ГП «ММТП». – 2013. – 5 c.

О проведении ледовой компании в зимнюю навигацию 2014-2015 гг. : Приказ № 671 от 27.11.2014 г. по ГП «ММТП». – 2014. – 5 c.

Александровская Л.Н. Теоретические основы испытаний и экспериментальная отработка сложных технических систем: уч. пособие для ВУЗов / Л.Н. Александровская, В.И. Круглов, А.Г. Кузнецов. – М. : Логос, 2003. – 736 с.

Доугерти К. Введение в эконометрику / К. Доугерти. – М. : ИНФРА-М, 1997. – 402 с.

Наврозова Ю.О. Економічні засади управління якістю продукції морських торговельних портів України: дис. … канд. екон. наук : 08.07.04 / Наврозова Юлія Олександрівна. – Одеса, ОНМУ, 2005. – 216 с.

Постан М.Я. Экономико-математические модели смешанных перевозок / М.Я. Постан. – Одесса : Астропринт, 2006. – 376 с.

Зинченко С.Г. Контроллинг эксплуатации и ремонта объектов транспортно-технологической системы морского порта в условиях дерегуляции перевозки грузов и наличия суброгацийного оборудования / С.Г. Зинченко. – Мариуполь : ООО «ППНС», 2017. – 159 с. – ISBN 978-617-7413-45-4.

Мескон М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. – М. : Дело, 1997. – 483 с.

References:

Zinchenko S.G., Khlestova O.A., Khlopetskaya L. F. Modelirovaniye na mnogokriterial’noy osnove otsenki faktorov, obespechivayushchikh effektivnuyu rabotu transportnykh ob"yektov morskogo porta [Multicriteria modeling of the assessment of factors ensuring the efficient operation of the transport facilities of the seaport]. Vіsnik Priazovs’kogo Derzhavnogo Tekhnіchnogo Unіversitetu. Serіia: Tekhnіchnі nauki – Reporter of the Priazovskyi State Technical University. Section: Technical sciences, 2018, vol. 37, pp. 209-216. (Rus.)

Berestovoy A.M., Zinchenko S.G., Khlopetskaya L.F. Problemy ekspluatatsii i remonta ob"yektov transportno-tekhnologicheskoy sistemy morskogo porta v usloviyakh yego razvitiya [Problems of operation and repair of objects of the transport and technological system of the seaport in the conditions of its development]. Sudovozhdenie – Shipping & Navigation, 2016, vol. 26, pp. 175-182. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sudovozhdenie_2016_26_26 (accessed 09 March 2019). (Rus.)

Prikaz №788 ot 29.11.2013 GP «MMTP» «O provedenii ledovoj kompanii v zimnjuju navigaciju 2013-2014 gg.» [Order № 788 from 29.11.2013 SE «МSCP» «On the conduct of the ice company in the winter navigation 2013-2014»]. 5 p. (Rus.)

Prikaz № 671 ot 27.11.2014 GP «MMTP» «O provedeniiledovojkompanii v zimnjujunaviga-ciju 2014-2015 gg.» [Order № 671 from 27.11.2014 SE «МSCP» «On the conduct of the ice company in the winter navigation 2014-2015»]. 5 p. (Rus.)

Aleksandrovskaya L.N., Kruglov V.I., Kuznetsov A.G. Teoreticheskiye osnovy ispytaniy i eksperimental’naya otrabotka slozhnykh tekhnicheskikh sistem [Theoretical foundations of testing and experimental testing of complex technical systems]. Moscow, Logos Publ., 2003. 736 p. (Rus.)

Dougerti K. Vvedeniye v ekonometriku [Introduction to Econometrics]. Moscow, Infra-M Publ., 1997. 402 p. (Rus.)

Navrozova Yu.O. Ekonomіchnі zasadi upravlіnnia iakіstiu produktsії mors’kikh torgovel’nikh portіv Ukraїni. Diss. kand.ekon. nauk [Economic fundamentals of product quality management of commercial sea ports of Ukraine. Cand. econ. sci. diss.]. Odesa, 2005. 216 p. (Ukr.)

Postan M.Ya. Ekonomiko-matematicheskiye modeli smeshannykh perevozok [Economic-mathematical models of multimodal transport]. Odessa, Astroprint Publ., 2006. 376 p. (Rus.)

Zinchenko S.G. Kontrolling ekspluatatsii i remonta ob’yektov transportno-tekhnologicheskoy sistemy morskogo porta v usloviyakh deregulyatsii perevozki gruzov i nalichiya subrogatsiynogo oborudovaniya [Controlling the operation and repair of objects of the transport and technological system of the seaport in the conditions of deregulation of cargo transportation and the availability of subrogation equipment]. Mariupol, PPNS Publ., 2017. 159 р. (Rus.)

Mescon M.H., Albert M., Khedouri F. Osnovy menedzhmenta [Management basics]. Moscow, Delo Publ., 1997. 483 p. (Rus.)


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
Вміст даного сайту доступний згідно з ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуція») 4.0 Всесвітня.