Визначення граничних умов величини деформації від контактних тисків у з’єднаннях з пресовою посадкою

Автор(и)

  • O. I. Leshchenko ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.40.2020.216177

Ключові слова:

пластична деформація, з’єднання з натягом, розрахунковий натяг, шорсткість, контактний тиск, похибка форми, кінцево-елементна модель

Анотація

Основною причиною, яка стримує впровадження в механоскладальне виробництво методів зборки з використанням пластичної деформації, є складність призначення оптимальних технологічних параметрів, що забезпечують необхідну якість з’єднання. Стаття присвячена вирішенню проблеми збереження в полі допуску після пресової операції відхилень розмірів, форми і взаємного положення поверхонь з’єднань з натягом типу «втулка-корпус». Представлені результати досліджень деформації отвору втулки від контактного тиску у вузлі при посадці з натягом. Відомі рішення задачі Ляме доповнені залежностями, які враховують нерівномірність розподілу тиску вздовж осі з’єднання, похибку геометрії форми поверхонь контакту і зниження натягу від зминання мікронерівностей. Результати аналітичного моделювання деформації зборки з натягом і моделювання методом кінцевих елементів (МКЕ) характеризуються функціональною ідентичністю, що робить перспективним подальші експериментальні дослідження цієї проблеми з метою отримання коригувальних коефіцієнтів для програмних додатків САЕ-систем. Актуальність поставленої проблеми в тому, що виправлення похибок втулки в корпусі внаслідок деформації від зусиль пресування, як правило, процес з точки зору базування вузла технологічно скрутний і економічно затратний

Біографія автора

O. I. Leshchenko, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Перелік використаних джерел (ДСТУ):

Паланкин Л.Т. Прочность прессовых соединений / Л.Т. Планкин. – Киев : Техника, 1981. – 152 с.

Гречищев Е.С. Соединения с натягом / Е.С. Гречищев, А.А. Ильяшенко. – М. : Машиностроение, 1981. – 240 с.

Рудицын М.Н. Справочное пособие по сопротивлению материалов / М.Н. Рудицын, П.Я. Артемов, М.И. Любошиц. – 3-е изд., перераб. и доп. – Минск : Вышейшая школа, 1970. – 630 с.

Мартынов А.П. Управление качеством неподвижных соединений за счет нормирования конструктивно-технологических параметров / А.П. Мартынов, А.С. Зенкин, А.П. Васильев // Сборка в машиностроении, приборостроении. – 2010. – № 9 (122). – C. 8-14.

Практические расчеты на прочность конструктивных элементов / А.Г. Дибир [и др.]. – Харьков : Харьк. авиац. ин-т, 2007. – 102 с.

Иванов А.С. Метод расчета соединения с натягом в общем случае нагружения / А.С. Иванов, М.М. Ермолаев, С.К. Руднев // Вестник машиностроения. – 2003. – № 4. – С. 19-22.

Жабин А.И. Сборка изделий в единичном и мелкосерийном производстве / А.И. Жабин, А.П. Мартынов. – М. : Машиностроение, 1983. – 184 с.

Куприянов А.В. Прочность соединений с натягом при учете погрешности геометрии формы / А.В. Куприянов // 46 наук.-практ. конф. наук.-педагог. працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії: зб. тез доп. (2-15 березня 2012 р.; Харків) / Укр. інж.-пед. акад. – Харків, 2012. – С. 19-20.

Допуски и посадки. Справочник : в 2-х ч. / В.Д. Мягков, М.А. Палей, А.Б. Романов, В.А. Брагинский. – 6-е изд. – Л. : Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1983. – 1 ч. – 543 с.

Допуски и посадки. Справочник : в 2-х ч. / В.Д. Мягков, М.А. Палей, А.Б. Романов, В.А. Брагинский. – 6-е изд. – Л. : Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1983. – 2 ч. – 448 с.

References:

Palankin L.T. Prochnost’ pressovykh soedinenii [Strength of press connections]. Kiev, Tekhnika Publ., 1981. 152 p. (Rus.)

Grechishchev E.S., Il’iashenko A.A. Soedineniia s natiagom [Interference connections]. Moscow, Mashinostroenie Publ., 1981. 240 p. (Rus.)

Ruditsyn M.N., Artemov P.Ia., Liuboshits M.I. Spravochnoe posobie po soprotivleniiu mate-rialov [Resistance of Materials Reference Guide]. Minsk, Vysheishaia shkola Publ., 1970. 630 p. (Rus.)

Martynov A.P., Zenkin A.S., Vasil’ev A.P. Upravlenie kachestvom nepodvizhnykh soedi-nenii za schet normirovaniia konstruktivno-tekhnologicheskikh parametrov [Quality management of fixed joints by standardizing design and technological parameters]. Sborka v mashinostroenii, priborostroenii – Assembly in mechanical engineering, instrument making, 2010, no. 9 (122), pp. 8-14. (Rus.)

Dibir A.G., Makarov O.V., Pekel’nyi N.I., Iudin G.I., Grebennikov M.N. Prakticheskie raschety na prochnost’ konstruktivnykh elementov [Practical strength calculations of structural elements]. Kharkiv, 2007. 102 p. (Rus.)

Ivanov A.S., Ermolaev M.M., Rudnev S.K. Metod rascheta soedineniia s natiagom v ob-shchem sluchae nagruzheniia [Method for calculating an interference fit in the general case of loading]. Vestnik mashinostroeniia – Mechanical Engineering Bulletin, 2003, no. 4, pp. 19-22. (Rus.)

Zhabin A.I., Martynov A.P. Sborka izdelii v edinichnom i melkoseriinom proizvodstve [Assembling products in one-off and small-scale production]. Moscow, Mashinostroenie Publ., 1983. 184 p. (Rus.)

Kupriianov A.V. Prochnost’ soedinenii s natiagom pri uchete pogreshnosti geometrii formy. Tezi dopovidei 46 Nauk.-Prakt. Konf. nauk.-pedagog. pratsіvnikіv, naukovtsіv, aspіrantіv ta spіvrobіtnikіv akademії [Strength of joints with an interference fit taking into account the geometry error. Proceedings of 46th Sci.-Tech. Conf. of scientific pedagogue employees, scientists, graduate students and staff of the academy]. Kharkiv, 2012, pp. 19-20. (Rus.)

Miagkov V.D., Palei M.A., Romanov A.B., Braginskii V.A. Dopuski i posadki: spravochnik. Chast’ 1 [Tolerances and fits: a guide. Vol. 1]. Leningrad, Mashinostroenie Publ., 1983. 543 p. (Rus.)

Miagkov V.D., Palei M.A., Romanov A.B., Braginskii V.A. Dopuski i posadki: spravochnik. Chast’ 2 [Tolerances and fits: a guide. Vol. 2]. Leningrad, Mashinostroenie Publ., 1983. 448 p. (Rus.)

##submission.downloads##

Номер

Розділ

133 Галузеве машинобудування