Прогнозна динаміка впливу людського та технічного чинників на експлуатаційну надійність пристроїв залізничної автоматики

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.40.2020.216226

Ключові слова:

залізнична автоматика, статистика, експлуатаційна надійність, відмова, тренд, людський чинник, технічний чинник, цифровізація

Анотація

Опрацьовано статистику відмов пристроїв та систем залізничної автоматики за останні роки в контексті співвідношення впливу людського і технічного чинників на їх експлуатаційну надійність. Відповідно зроблено висновок про загострення актуальності проблеми модернізації систем та засобів автоматизації на залізничному транспорті із використанням технологій цифровізації технологічних процесів за останні роки в контексті співвідношення впливу людського і технічного чинників на їх експлуатаційну надійність. Із використанням методів квадратичної регресії та ковзного середнього, враховуючи діючі тренди щодо динаміки відмов по рокам, зроблено прогноз співвідношення зазначених чинників до 2030 року. Встановлено, що в разі відсутності комплексної модернізації господарства автоматики та телекомунікацій на залізничному транспорті вже в 2024 році відбудеться зрівняння впливу людського та технічного чинників на експлуатаційну надійність пристроїв автоматизації з подальшим збереженням тренду щодо зростання технічного чинника. Відповідно зроблено висновок про загострення актуальності проблеми модернізації систем та засобів автоматизації на залізничному транспорті із використанням технологій цифровізації технологічних процесів

Біографії авторів

O. J. Kameniev, Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків

Кандидат технічних наук, доцент

A. O. Lapko, Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків

Кандидат технічних наук, доцент

O. V. Shcheblykina, Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків

Аспірант

Посилання

Перелік використаних джерел (ДСТУ):

Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року: Розпорядження Кабінету міністрів України від 30 травня 2018 р. № 430-р // Кабінет міністрів України. Офіційний вісник України. – 2018. – № 52. – Ст. 1848. – Код акта 90720/2018. – С. 533.

Про схвалення Стратегії розвитку залізничного транспорту на період до 2020 року [Електронний ресурс] : Розпорядження Кабінету міністрів України від 16 грудня 2009 р. – № 1555-р. – Режим доступу : www.kmu.gov.ua/ua/npas/243219821 (дата звернення 04.03.2020).

Про затвердження Стратегічного плану розвитку залізничного транспорту на період до 2020 року [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства інфраструктури України від 21.12.2015 р. № 547 / Міністерство інфраструктури України. – Режим доступу : https://mtu.gov.ua/documents/443.html.

Мойсеєнко В.І. Методи та моделі підвищення безпеки використання систем керування залізничної автоматики шляхом оперативного виявлення порушень : дис. … д-ра техн. наук: 05.22.20 / Мойсеєнко Валентин Іванович. – Харків, 2011. – 356 с.

Разгонов А.П. Модернізовані системи електричної централізації : навч. посіб. / А.П. Разгонов / Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2003. – 80 c.

Чепцов М.М. Методи синтезу сигнально-процесорної централізації стрілок і сигналів : монографія / М.М. Чепцов, А.Б. Бойнік, Д.М. Кузьменко. – Донецьк : Донец. ін-т залізн. трансп., 2010. – 239 c.

Статистичні дані про Українські залізниці [Електронний ресурс]: Міністерство інфраструктури України. – Режим доступу : https://mtu.gov.ua/content/statistichni-dani-pro-ukrainski-zaliznici.html (дата звернення: 19.03.2019).

Либерман А.Н. Техногенная безопасность: человеческий фактор / А.Н. Либерман. – Санкт-Петербург : ВИС. – 2006. – 104 с.

Експлуатаційні показники роботи пристроїв залізничної автоматики / А.О. Лапко, О.Ю. Каменєв, В.Г. Сагайдачний, Т.А. Коцюба // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2019. – Вип. 3. – С. 37-44. – Mode of access : DOI: 10.18664/ikszt.v0i3.170695.

Lin Jia-Hua. New technologies in human factors and ergonomics research and practice / Jia-Hua Lin, Alex Kirlik // Applied Ergonomics. – 2018. – Vol. 66. – Pp. 179-181. – Mode of access : DOI: 10.1016/j.apergo.2017.08.012.

Brauner P. Human Factors in Production Systems. Motives, Methods and Beyond / P. Brauner, M. Ziele // Advances in Production Technology. Lecture Notes in Production Engineering. – 2015. – Pp. 187-199. – Mode of access : DOI: 10.1007/978-3-319-12304-2_14.

Lizut Rafaá A. On the relation between human and technology / Rafaá A. Lizut // Studia Gilsoniana. – 2016. – Pp. 95-108.

Elsobeihi Mohammed M. Effects of Mobile Technology on Human Relationships / Mohammed M. Elsobeihi, Samy S. Abu Naser // International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS). – 2017. – Vol. 1, issue 5. – Pp. 110-125.

Railway segment management information system / G. Pricevicius, L. Dainys, D. Adomaitis, I. Šajev // Open Conference of Electrical, Electronic and Information Sciences (eStream). – Vilnius. 2016. – Pp. 1-5. – Mode of access : DOI: 10.1109/eStream39242.2016.7485925.

Олег Бунчуков: «Сучасні пристрої та технології – запорука підвищення ефективної діяльності господарства» [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу : www.railway-publish.com/interview/oleg-bunchukov-suchasni-pristroyi-ta-tehnologiyi-zaporuka-pidvishhennya-efektivnoyi-diyalnosti-gospodarstva. – Назва з екрану.

Mansour B. Towards Digital Railways – Signalling and Train Control System [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу : www.hssgroup.com.my/2017/12/

towards-digital-railways-signalling-and-train-control-system. – Назва з екрану.

Аналіз експлуатаційної роботи галузі автоматики, телемеханіки та зв’язку Укрзалізниці за 2010-2018 рр. – Київ : Департамент автоматики та телекомунікацій АТ «Укрзалізниця».

Li T. The method for fault risk assessment of distribution equipment / T. Li, Yu. Li, H. Zhao // China International Conference on Electricity Distribution. – 2014. – Pp. 517-521. – Mode of access : DOI: 10.1109/CICED.2014.6991762.

Development and investigation of methods of graphic-functional modeling of distributed systems / A. Boinik, O. Prohonnyi, O. Kameniev, A. Lapko, D. Kuzmenko, O. Shcheblykina // Eastern-European Journal of Enterprise Technologie. – 2018. – Vol. 4, № 4 (94). – Pp. 59-69. – Mode of access : DOI: 10.15587/1729-4061.2018.140636.

Moiseenko V. Predicting a technical condition of railway automation hardware under conditions of limited statistical data / V. Moiseenko, O. Kameniev, V. Gaievskyi // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – № 3/9 (87). – Pp. 26-35. – Mode of access : DOI: 10.15587/1729-4061.2017.102005.

Kameniev O. Improvement of technologies for the development of modern rail automation systems / O. Kameniev, A. Lapko, E. Shcheblykina // Machines. Technologies. Materials. – 2017. – Vol. 11, iss. 11. – Pp. 541-544.

Самсонкін В.М. Теорія безпеки на залізничному транспорті : монографія / В.М. Самсонкін, В.І. Мойсеєнко. – Київ : Каравела, 2014. – 248 с.

Каменєв О.Ю. Проблематика підходів до дослідження безпеки використання ергатич-них систем керування на залізничному транспорті / О.Ю. Каменєв // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – 2013. – Вип. 44. – С. 7-16.

Дослідження функційної безпечності та електромагнітної сумісності мікропроцесорної системи електричної централізації станції «Вугільна» на етапі імітаційних та стендових випробувань : звіт з НДР (проміж.) / Харків, УкрДАЗТ; керівник А.Б. Бойнік, 2012. Номер держ. реєстр. 0112U006925; інв. номер 0713U007283.

Мармоза А.Т. Теорія статистики : підручник для студентів вищих навчальних закладів / А.Т. Мармоза. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 592 с.

Світлична Т.І. Прогнузування : Навчальне видання : Консп. лекції / Т.І. Світлична, Н.В. Дріль // Харкавська національна академія міського господарства. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2010. – 112 с.

Камінський Р.М. Порівняння методів згладжування часових рядів за критерієм відношення медіан / Р.М. Камінський, Г.Р. Дмитрів // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2009. – Вип. 653. – С. 111-116.

References:

Rozporiadzhennia Kabіnetu mіnіstrіv Ukraїni vіd 30 travnia 2018 r. no. 430-r. Pro skhvalennia Natsіonal’noї transportnoї strategії Ukraїni na perіod do 2030 roku [Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine of May 30, 2018 no. 430-r. On approval of the National Transport Strategy of Ukraine for the period up to 2030]. Ofіtsіinii vіsnik Ukraїni – Official Bulletin of Ukraine, 2018, no. 52, art. 1848, pp. 533. (Ukr.)

Rozporiadzhennia Kabіnetu mіnіstrіv Ukraїni vіd 16 grudnia 2009 r. no. 1555-r. Pro skhvalennia Strategії rozvitku zalіznichnogo transportu na perіod do 2020 roku (Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine of December 16, 2009 no. 1555-r. On approval of the Strategy for the development of railway transport for the period up to 2020) Available at: www.kmu.gov.ua/ua/npas/243219821 (accessed 04 March 2020). (Ukr.)

Nakaz Mіnіsterstva іnfrastrukturi Ukraїni vіd 21.12.2015 r. no. 547. Pro zatverdzhennia Strategіchnogo planu rozvitku zalіznichnogo transportu na perіod do 2020 roku (Order of the Ministry of Infrastructure of Ukraine dated 21.12.2015 no. 547. On approval of the Strategic Plan for the development of railway transport for the period up to 2020) Available at: www.mtu.gov.ua/documents/443.html (accessed 14 March 2020). (Ukr.)

Moiseєnko V.І. Metodi ta modelі pіdvishchennia bezpeki vikoristannia sistem keruvannia zalіznichnoї avtomatiki shliakhom operativnogo viiavlennia porushen’. Diss. dokt. techn. nauk [Methods and models for improving the safety of railway control automation systems by prompt detection of violations. Doct. tech. sci. diss.]. Kharkіv, 2011. 356 p. (Ukr.)

Razgonov A.P. Modernіzovanі sistemi elektrichnoї tsentralіzatsії : navch. posіb. [Modernized electrical centralization systems: textbook]. Dnіpropetrovs’k, 2003. 80 p. (Ukr.)

Cheptsov M.M., Boinіk A.B., Kuz’menko D.M. Metodi sintezu signal’no-protsesornoї tsentralіzatsії strіlok і signalіv : monografіia [Methods of synthesis of signal-processor centralization of arrows and signals: monograph]. Donets’k, 2010. 239 p. (Ukr.)

Statistichnі danі pro Ukraїns’kі zalіznitsі (Statistics on Ukrainian railways) Available at: www.mtu.gov.ua/content/statistichni-dani-pro-ukrainski-zaliznici.html (accessed: 19 March 2019). (Ukr.)

Liberman A.N. Tekhnogennaia bezopasnost’: chelovecheskii faktor [Technogenic safety: human factor]. St. Petersburg, VIS Publ., 2006. 104 p. (Rus.)

Lapko A.O., Kameniev O.Yu., Sahaidachnyi V.H., Kotsiuba T.A. Ekspluatatsіinі pokazniki roboti pristroїv zalіznichnoї avtomatiki [Operational indicators of work of devices of railway automation]. Іnformatsіino-keruiuchі sistemi na zalіznichnomu transportі – Information and control systems on railway transport, 2019, vol. 3, pp. 37-44. doi: 10.18664/ikszt.v0i3.170695. (Ukr.)

Lin J.-H., Kirlik A. New technologies in human factors and ergonomics research and practice. Applied Ergonomics, 2018, Vol. 66, pp. 179-181. doi: 10.1016/j.apergo.2017.08.012.

Brauner P., Ziele M. Human Factors in Production Systems. Motives, Methods and Beyond. Advances in Production Technology. Lecture Notes in Production Engineering, 2015, pp. 187-199. doi: 10.1007/978-3-319-12304-2_14.

Lizut Rafaá A. On the relation between human and technology. Studia Gilsoniana, 2016, pp. 95-108.

Elsobeihi Mohammed M., Abu Naser Samy S. Effects of Mobile Technology on Human Relationships. International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS), 2017, vol. 1, iss. 5, pp. 110-125.

Pricevicius G., Dainys L., Adomaitis D., Šajev I. Railway segment management information system. Open Conference of Electrical, Electronic and Information Sciences (eStream). Vilnius, 2016, pp. 1-5. doi: 10.1109/estream39242.2016.7485925.

Oleg Bunchukov: «Suchasnі pristroї ta tekhnologії – zaporuka pіdvishchennia efektivnoї dіial’nostі gospodarstva» (Oleg Bunchukov: «Modern devices and technologies – the key to improving the efficiency of the economy») Available at : www.railway-publish.com/interview/oleg-bunchukov-suchasni-pristroyi-ta-tehnologiyi-zaporuka-pidvishhennya-efektivnoyi-diyalnosti-gospodarstva (accessed 05 March 2020).

Mansour B. Towards Digital Railways – Signalling and Train Control System Available at: www.hssgroup.com.my/2017/12/towards-digital-railways-signalling-and-train-control-system/ (accessed 25 February 2020).

Analіz ekspluatatsіinoї roboti galuzі avtomatiki, telemekhanіki ta zv’iazku Ukrzalіznitsі za 2010-2018 rr. [Analysis of the operational work of the automation, telemechanics and communications of Ukrzaliznytsia for 2010-2018.]. Kyiv: Department of Automation and Telecommunications of JSC Ukrzaliznytsia. (Ukr.)

Li T., Li Yu., Zhao H. The method for fault risk assessment of distribution equipment. China International Conference on Electricity Distribution, 2014, pp. 517-521. doi: 10.1109/ciced.2014.6991762.

Boinik A., Prohonnyi O., Kameniev O., Lapko A., Kuzmenko D., Shcheblykina O. Development and investigation of methods of graphic-functional modeling of distributed systems. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2018, vol. 4, no. 4 (94), pp. 59-69. doi: 10.15587/1729-4061.2018.140636.

Moiseenko V., Kameniev O., Gaievskyi V. Predicting a technical condition of railway automation hardware under conditions of limited statistical data. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2017, no. 3/9 (87), pp. 26-35. doi: 10.15587/1729-4061.2017.102005.

Kameniev O., Lapko A., Shcheblykina E. Improvement of technologies for the development of modern rail automation systems. Machines. Technologies. Materials, 2017, vol. 11, iss. 11, pp. 541-544.

Samsonkіn V.M., Moiseєnko V.І. Teorіia bezpeki na zalіznichnomu transportі: monografіia [Theory of safety in railway transport: a monograph]. Kiev, Karavela Publ., 2014. 248 p. (Ukr.)

Kamenєv O.Iu. Problematika pіdkhodіv do doslіdzhennia bezpeki vikoristannia ergatichnikh sistem keruvannia na zalіznichnomu transportі [Problems of approaches to research of safety of use of ergatic control systems on railway transport]. Nauka ta progres transportu. Vіsnik Dnіpropetrovs’kogo natsіonal’nogo unіversitetu zalіznichnogo transportu іm. akad. V. Lazariana – Science and transport progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, 2013, vol. 44, pp. 7-16. (Ukr.)

Zvіt z NDR. Doslіdzhennia funktsіinoї bezpechnostі ta elektromagnіtnoї sumіsnostі mіkroprotsesornoї sistemi elektrichnoї tsentralіzatsії stantsії «Vugіl’na» na etapі іmіtatsіinikh ta stendovikh viprobuvan’ [Research report. Investigation of functional safety and electromagnetic compatibility of the microprocessor system of electrical centralization of the «Vugіl’na» station at the stage of simulation and bench tests]. Kharkiv, 2012. (Ukr.)

Marmoza A.T. Teorіia statistiki: pіdruchnik dlia studentіv vishchikh navchal’nikh zakladіv [Theory of statistics: a textbook for students of higher educational institutions]. Kiev, Tsentr uchbovoї lіteraturi Publ., 2013. 592 p. (Ukr.)

Svіtlichna T.І., Drіl’ N.V. Prognuzuvannia: Navchal’ne vidannia: Konsp. lektsії [Prediction: Educational edition: Lecture notes]. Kharkiv, 2010. 112 p. (Ukr.)

Kamіns’kii R.M., Dmitrіv G.R. Porіvniannia metodіv zgladzhuvannia chasovikh riadіv za kriterієm vіdnoshennia medіan [Comparison of methods for smoothing time series by the criterion of the median ratio]. Vіsnik Natsіonal’nogo unіversitetu «L’vіvs’ka polіtekhnіka» – Bulletin of the National University «Lviv Polytechnic», 2009, vol. 653, pp. 111-116. (Ukr.)

##submission.downloads##

Номер

Розділ

273 Залізничний транспорт