Аналіз комплексних властивостей марганцевих руд і шламів та можливостей їх огрудкування з метою отримання марганцевих феросплавів

Автор(и)

  • В.В. Кривенко Навчально-науковий технологічний інститут Державного університету економіки і технологій, м. Кривий Ріг , Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7822-6358
  • Є.В. Чупринов Навчально-науковий технологічний інститут Державного університету економіки і технологій, м. Кривий Ріг , Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8605-3434
  • Д.О. Кассім Навчально-науковий технологічний інститут Державного університету економіки і технологій, м. Кривий Ріг , Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1750-1237
  • М.Г. Коренко Навчально-науковий технологічний інститут Державного університету економіки і технологій, м. Кривий Ріг , Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4582-1756
  • І.А. Ляхова Навчально-науковий технологічний інститут Державного університету економіки і технологій, м. Кривий Ріг , Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7589-8351

DOI:

https://doi.org/10.32782/2225-6733.43.2021.14

Ключові слова:

марганцевий концентрат, феросплави, дисоціація, відновлення, цінність сировини

Анотація

Виконано порівняльний аналіз хімічного, мінералогічного складів та фізичних характеристик імпортних та вітчизняних марганцевих руд та концентратів, а також досліджені закономірності трансформації фазового складу у процесі відновлювально-теплової обробки. Розроблено технологію переробки дрібнодисперсних марганцевих матеріалів, концентрату збагачення шламів та пилу виробництва феросплавів, що включає їх часткове доподрібнення та підсушування, змішування, гранулювання та агломерацію у високому шарі. Визначено оптимальні параметри агломерації, що дозволяють проводити процес без зниження технологічних показників при використанні в аглошихті 30-45% концентрату високоінтенсивної магнітної сепарації

Біографії авторів

В.В. Кривенко , Навчально-науковий технологічний інститут Державного університету економіки і технологій, м. Кривий Ріг

Кандидат технічних наук, доцент

Є.В. Чупринов , Навчально-науковий технологічний інститут Державного університету економіки і технологій, м. Кривий Ріг

Кандидат технічних наук, доцент

Д.О. Кассім , Навчально-науковий технологічний інститут Державного університету економіки і технологій, м. Кривий Ріг

Доктор технічних наук, професор

М.Г. Коренко , Навчально-науковий технологічний інститут Державного університету економіки і технологій, м. Кривий Ріг

Кандидат технічних наук, доцент

І.А. Ляхова , Навчально-науковий технологічний інститут Державного університету економіки і технологій, м. Кривий Ріг

Кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Перелік використаних джерел (ДСТУ):

Оцінка металургійної цінності марганцевої сировини / В.В. Кривенко, В.П. Лялюк, Є.В. Чупринов, І.М. Трус, А.М. Овчарук // Вісник Приазовського державного технічного університету. – 2021. – № 42. – С. 43-50. – (Серія: Технічні науки). – Режим доступу: https://doi.org/10.31498/2225-6733.42.2021.240571.

Грищенко С.Г. Современное состояние и перспективы развития добычи и переработки марганцевого сырья на Украине / С.Г. Грищенко, Т.П. Проскурин, И.И. Люборец // Сталь. – 1992. – № 10. – С. 39-41.

Мостыка Ю.С. Кинетика мокрой высокоградиентной магнитной сепарации / Ю.С. Мо-стыка // Збагачення корисних копалин: науково-технічний збірник НГУ. – 2003. – № 18 (59). – С. 118-129.

Мяновська Я.В. Перетворення мінеральних складових марганцевих руд при температурних умовах формування агломерату / Я.В. Мяновська, Ю.С. Пройдак, Л.В. Камкіна // Теорія і практика металургії. – № 3. – 2019. – С. 42-51. – Режим доступу: https://doi.org/10.34185/tpm.3.2019.07.

Петров А.В. Технология термической обработки и окускования марганцевых концентратов: монография / А.В. Петров. – Кривой Рог: Изд. Р.А. Козлов, 2019. – 519 с.

Толстогузов Н.В. Теоретические основы и технология плавки кремнистых и марганцевых сплавов / Н.В. Толстогузов. – М. : Металлургия, 1992. – 239 с.

References:

Krivenko V.V., Lyalyuk V.P., Chuprinov E.V., Trus І.M., Ovcharuk A.M. Ocіnka metalurgіjnoї cіnnostі margancevoї sirovini [Estimation of metallurgical value of manganese raw materials]. Vіsnik Priazovs’kogo Derzhavnogo Tekhnіchnogo Unіversitetu. Serіia: Tekhnіchnі nauki – Reporter of the Priazovskyi State Technical University. Section: Technical sciences, 2021, № 42, pp. 43-50. doi: 10.31498/2225-6733.42.2021.240571. (Ukr.)

Grishchenko S.G., Proskurin T.P., Lyuborec I.I. Sovremennoe sostoyanie i perspektivy razvitiya dobychi i pererabotki margancevogo syr'ya v Ukraine [Current state and prospects for the development of extraction and processing of manganese raw materials in Ukraine]. Stal’ – Steel, 1992, № 10, pp. 39-41. (Rus.)

Mostyka Yu.S. Kinetika mokroj vysokogradientnoj magnitnoj separacii [Kinetics of wet high-gradient magnetic separation]. Zbagachennia korisnikh kopalin: naukovo-tekhnіchnii zbіrnik NGU – Enrichment of minerals: scientific and technical collection of NMU, 2003, № 18(59), pp. 118-129. (Rus.)

Myanovs'ka Ya.V., Projdak Yu.S., Kamkіna L.V. Peretvorennya mіneral'nih skladovih mar-gancevih rud pri temperaturnih umovah formuvannya aglomeratu [Transformation of mineral components of manganese ores under temperature conditions of agglomerate formation]. Teorіia і praktika metalurgії – Theory and Practice of Metallurgy, № 3, 2019, pp. 42-51. doi: 10.34185/tpm.3.2019.07. (Ukr.)

Petrov A.V. Tekhnologiya termicheskoj obrabotki i okuskovaniya margancevyh koncentratov: monografiya [Technology of heat treatment and agglomeration of manganese concentrates: monograph]. Krivoj Rog, Izd. R.A. Kozlov Publ., 2019. 519 p. (Rus.)

Tolstoguzov N.V. Teoreticheskie osnovy i tekhnologiya plavki kremnistyh i margancevyh splavov [Theoretical foundations and technology for melting silicon and manganese alloys]. Moscow, Metallurgiia Publ., 1992. 239 p. (Rus.)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-07

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають