Establishing rational structural-technological parameters of the milking machine collector

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.121537

Keywords:

pressure gradient, throttle opening, speed of milking, air supply, milk quality

Abstract

A collector of the milking machine is the nodal element in the system of accumulation and transportation of the received milk to a milk pipeline. It was established that the structural-technological parameters of the milking machine collector influence the efficiency of machine milking. This is related to ensuring the completeness of milking and preserving the quality of the received milk. Existing designs of collectors perform their functions insufficiently and inefficiently. A delay in emptying the milk chamber disrupts operational characteristics of machine milking. It is possible to solve the problem by improving a transportation capability of the collector. For this purpose, we propose a two-section design of the milk chamber, which could eliminate the problem of milk overflow. Additional pressure gradient during the tact of compression could improve the mode of transportation and enable complete emptying of the milk chamber. The level of vacuum pressure under the nipple of a cow depends on the structural parameters of the collector’s milk chamber under identical conditions of milk release. The intensity of milk release defines parameters of the transporting link collector‒ milk pipeline. The desired pressure gradient is established by supplying an additional portion of air from the separating chamber, through a throttle opening. The rate of establishing a pressure drop is determined by the diameter of a throttle opening and by the level of pressure in the separating chamber and the milk chamber. Losses of vacuum pressure in a flexible milk pipeline form the required transporting difference in pressures between the collector and the upper milk pipeline.

This testifies to the interrelation between structural-technological parameters of the collector’s milk chamber and the modes of efficient milk transportation. A rational correlation between the volume of section of the milk chamber, the diameter of a milk hose and the diameter of a throttle opening enables effective transportation of milk while preserving its quality.

Author Biographies

Gennadii Golub, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine Heroiv Oborony str., 15, Kyiv, Ukraine, 03041

Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of Department

Department of tractors, cars and bioenergosistem

Oleksandr Medvedskyi, Zhytomyr National Agroecological University Staryi blvd., 7, Zhytomyr, Ukraine, 10008

PhD

Department of processes, machines and equipment in agroengineering

Vasyl Achkevych, Company "Aurora-service" Narodnoho opolchennia str., 1, Kyiv, Ukraine, 03151

Engineer, Director

Oksana Achkevych, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine Heroiv Oborony str., 15, Kyiv, Ukraine, 03041

PhD

Department of Animal Husbandry Mechanization

References

 1. Bluemel, F. E., E. Savary, P., E. Schick, M. (2016). Effects of an extended c-phase on vacuum conditions in the milking cluster. Biosystems Engineering, 148, 68–75. doi: 10.1016/j.biosystemseng.2016.04.004
 2. Kudlai, I. M., Lutsenko, M. M. (2010). Perspektyvni tekhnolohiyi vyrobnytstva moloka. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu, 7, 64–68.
 3. Besier, J., Bruckmaier, R. M. (2016). Vacuum levels and milk-flow-dependent vacuum drops affect machine milking performance and teat condition in dairy cows. Journal of Dairy Science, 99 (4), 3096–3102. doi: 10.3168/jds.2015-10340
 4. Rose-Meierhöfer, S., Müller, A. B., Mittmann, L., Demba, S., Entorf, A.-C., Hoffmann, G. et. al. (2014). Effects of quarter individual and conventional milking systems on teat condition. Preventive Veterinary Medicine, 113 (4), 556–564. doi: 10.1016/j.prevetmed.2014.01.006
 5. Hovinen, M., Pyörälä, S. (2011). Invited review: Udder health of dairy cows in automatic milking. Journal of Dairy Science, 94 (2), 547–562. doi: 10.3168/jds.2010-3556
 6. Upton, J., Penry, J. F., Rasmussen, M. D., Thompson, P. D., Reinemann, D. J. (2016). Effect of pulsation rest phase duration on teat end congestion. Journal of Dairy Science, 99 (5), 3958–3965. doi: 10.3168/jds.2015-10466
 7. Mein, G. A. (2012). The Role of the Milking Machine in Mastitis Control. Veterinary Clinics of North America: Food Animal Practice, 28 (2), 307–320. doi: 10.1016/j.cvfa.2012.03.004
 8. Kartashov, L. P. (1982). Mashinnoe doenie korov. Moscow: Kolos, 301 .
 9. Besier, J., Lind, O., Bruckmaier, R. M. (2015). Dynamics of teat-end vacuum during machine milking: types, causes and impacts on teat condition and udder health – a literature review. Journal of Applied Animal Research, 44 (1), 263–272. doi: 10.1080/09712119.2015.1031780
 10. Ströbel, U., Rose-Meierhöfer, R., Brunsch, R. (2014). Design of a vacuum control system with frequent teat-end vacuum adaption for milking machines. Proceedings International Conference of Agricultural Engineering. Zurich, 1–6.
 11. Paliy, A. P. (2016). Vplyv molokoprovidnykh system doilnykh ustanovok na spozhyvchi pokaznyky moloka. Tvarynnytstvo Ukrainy, 9, 20–22.
 12. Smoliar, V. (2014). Riven zakhvoriuvanosti koriv na mastyt za vykorystannia riznykh typiv doilnykh ustanovok. Tekhnika i tekhnolohii APK, 1, 17–20.
 13. Fenenko, A. I. (2008). Mekhanizatsiya doinnia koriv. Teoriya i praktyka. Kyiv, 198.
 14. Pavlenko, S. I., Aliyev, E. B., Lynnyk, Yu. O. (2015). Metodyka eksperymentalnykh doslidzhen protsesu peremishchennia molokopovitrianoi sumishi v doilnomu aparati. Naukovyi visnyk Tavriyskoho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu, 2 (5), 167–172.
 15. Fenenko, A. I. (2007). Tekhniko-tekhnolohichni aspekty udoskonalennia biotekhnichnoi lanky «mashyna-tvaryna» protsesu vyrobnytstva moloka. Mekhanizatsiia i elektryfikatsiya silskoho hospodarstva, 91, 65–77.
 16. Achkevych, V. I., Tkach, V. V. (2014). Do obgruntuvannia parametriv dvokhkamernoho kolektora doilnoho aparata z poparnym pulsatorom. Mekhanizatsiya i elektryfikatsiya silskoho hospodarstva, 1 (99), 506–509.
 17. Fenenko, A. I., Achkevych, V. I., Driho, V. O., Mykhailenko, P. M. (2011). Kolektor doilnoho aparata: Pat. No. 66812 UA. MPK A01J 7/00. No. 201104208; declareted: 07.04.2011; published: 25.01.2012, Bul. No. 2.
 18. Idel'chik, I. E.; Shteynberg, M. O. (Ed.) (1992). Spravochnik po gidravlicheskim soprotivleniyam. Moscow: Mashinostroenie, 672.
 19. Loytsyanskiy, L. G. (2003). Mekhanika zhidkosti i gaza. Moscow: Drofa, 840.
 20. Frolov, E. S., Minaychev, V. E., Aleksandrova, A. T. et. al.; Frolov, E. S., Minaychev, V. E. (Eds.) (1992). Vakuumnaya tekhnika. Moscow: Mashinostroenie, 480.

Downloads

Published

2018-01-23

How to Cite

Golub, G., Medvedskyi, O., Achkevych, V., & Achkevych, O. (2018). Establishing rational structural-technological parameters of the milking machine collector. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(1 (91), 12–17. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.121537

Issue

Section

Engineering technological systems