Studying the influence of mungbean use on the structure-forming indicators of meat-plant systems based on veal, pork, chicken meat

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.234987

Keywords:

germinated mungbean, meat-vegetable minced meat, moisture-binding capacity, moisture-retaining capacity, fat-retaining capacity, phytic acid

Abstract

This paper reports a study into the use of germinated mungbean as a promising raw material influencing the structure-forming indicators of meat systems during the production of meat-vegetable sausages. The content of iodine in the germinated mungbean and its anatomical parts has been examined using solutions of potassium iodide. A change in the phytic acid content and size of phytin globoloids has been established in mungbean malt depending on germination conditions. The influence of flour from germinated mungbean on the moisture-binding, moisture-retaining, fat-retaining abilities, as well as on the pH of meat systems based on veal meat, pork, chicken has been investigated.

The reported set of studies is important as the defined patterns could make it possible to devise technologies for meat-vegetable sausages, to expand the range of enriched meat products.

The result of this study has established that the degree of biotransformation of iodine into beans is influenced by the protein content in the native beans. Almost 90...95 % of iodine is accumulated in the cotyledons of beans in the protein fraction, 5...10 % ‒ in sprouts and roots. The rational range of potassium iodide concentrations in the germination solution is 76.5 g per 1,000 cm3, over 48 hours. Prolonging the germination time leads to microbiological damage to the bean mass.

The germination process affects the reduction of phytic acid content, which is confirmed by a decrease in the diameter of phytin globoloids.

It is rational to use in meat systems based on pork meat and veal meat 10 % of the developed flour by reducing meat raw materials. With this ratio of formulation ingredients, the maximum increase in the moisture-binding, moisture-retaining, and fat-retaining capacities of these meat systems is achieved. In the meat systems based on chicken meat, it is possible to increase a replacement part of up to 15 %.

The reported set of studies is useful and important because it could form the basis for devising the technologies of meat-vegetable sausages to meet the needs of different segments of consumers

Author Biographies

Yana Biletska, V. N. Karazin Kharkiv National University

Doctor of Technical Sciences, Associate Professor

Department of International Ecommerce and Hotel and Restaurant Business

Taisіa Ryzhkova, Kharkiv State Zooveterinary Academy

Doctor of Technical Sciences, Professor

Department of Processing Technology, Standardization and Technical Service

Vira Novikova, Kharkiv State University of Food Technology and Trade

PhD

Department of Commodity Research and Expertise of Goods

Raisa Plotnikova, Kharkiv State University of Food Technology and Trade

PhD

Department of Food Technology

Ihor Hnoievyі, Kharkiv State Zooveterinary Academy

Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Head of Department

Department of Applied Biology, Aquatic Bioresources and Hunting them Professor A.S. Tertyshny

Ivan Yatsenko, Kharkiv State Zooveterinary Academy

Doctor of Veterinary Sciences, Professor, Head of Department

Department of Veterinary-Sanitary Expertise and Forensic Veterinary Medicine

Katerina Silchenko, Luhansk National Agrarian University

Senior Lecturer

Department of Livestock and Food Technologies

Tatiana Danilova, Kharkiv State Zooveterinary Academy

PhD, Associate Professor

Department of Livestock and Poultry Technology

Raisa Severin, Kharkіv State Zooveterinary Academy

PhD, Associate Professor

Department of Epizootology and Veterinary Management

Lyudmila Karpenko, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

PhD, Associate Professor

Department of Tourism and Hospitality

References

 1. Lisitsyn, A. B., Kapovsky, B. R., Kuznetsova, T. G., Nasonova, V. V., Zakharov, A. N., Motovilina, A. A. (2016). New method of raw material comminution in cooked sausage manufacture. Vse o myase, 2, 9–13. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/novyy-metod-izmelcheniya-syrya-v-proizvodstve-varenyh-kolbas
 2. Azarova, N. G., Azarov, A. V., Agunova, L. V. (2012). Rasshiryaem assortiment myasnyh diabeticheskih izdeliy. Myasnoe delo, 9, 16–17.
 3. Drachuk, U., Simonova, I., Halukh, B., Basarab, I., Romashko, I. (2018). The study of lentil flour as a raw material for production of semi­smoked sausages. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6 (11 (96)), 44–50. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.148319
 4. Bredihina, O. V., Kornienko, N. L., Yuzov, S. G. (2012). Funktsional'nye produkty na osnove zhivotnogo i rastitel'nogo syr'ya. Myasnaya industriya, 6, 48–50.
 5. Mihaleva, E. M., Reneva, Yu. A. (2017). Modelirovanie myasnogo farsha s ispol'zovaniem rastitel'nyh smesey. Agrarniy vestnik Urala. Biologiya i biotekhnologii, 11 (165), 32–36.
 6. Chizhikova, O., Xenia, N., Korshenko, L. (2017). Use of wheat grain processing products for meat chopped semi-finished products of gerodietetic purposes. Izvestiya Dal'nevostochnogo federal'nogo universiteta. Ekonomika i upravlenie, 4 (84), 123–131. doi: https://doi.org/10.24866/2311-2271/2017-4/123-131
 7. Lavrenova, Z., Denisyuk, E., Zaletova, T. (2017). The effect of sprouted wheat on the quality, nutritional value, safety and economic efficiency of semi-finished chopped products. Vestnik Michurinskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta, 2, 68–74.
 8. Mel'nikova, E. S., Kurchaeva, E. E., Manzhesov, V. I., Orobinskiy, V. I., YAsakova, Yu. V. (2014). Perspektivy ispol'zovaniya poroshka pasternaka v poluchenii kombinirovannyh myasnyh sistem vysokoy funktsional'nosti. Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta, 1-2, 190–193.
 9. Ryzhkova, T., Bondarenko, T., Dyukareva, G., Biletskaya, Y. (2017). Development of a technology with an iodine-containing additive to produce kefir from goat milk. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3 (11 (87)), 37–44. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.103824
 10. Biletska, Y., Djukareva, G., Ryzhkova, T., Kotlyar, O., Khaustova, T., Andrieieva, S., Bilovska, O. (2020). Substantiating the use of germinated legume flour enriched with iodine and selenium in the production of cooked-smoked sausages. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3 (11 (105)), 46–54. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.204796
 11. Biletska, Y., Djukareva, G., Nekos, A., Husliev, A., Krivtsova, A., Bakirov, M. et. al. (2020). Investigation of change of quality indicators of gluten-free bread during storage. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5 (11 (107)), 54–61. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.215019
 12. Gurinovich, G., Runda, O. (2013). L'nyanaya muka i kachestvo myasnyh rublenyh polufabrikatov. Myasnaya industriya, 9, 38–41.
 13. Biltrikova, T. V., Bitueva, E. B. (2015). Study on the organoleptic characteristics of the model meat and vegetable stuffing. Mezhdunar. nauch.-prakt. konf., posvyashchennaya pamyati Vasiliya Matveevicha Gorbatova. Moskva, 1, 75–79.
 14. Skripchenko, E. V., Kadnikova, I. A., Kalenik, T. K., Situn, N. V., Motkina, E. V. (2017). Innovative production technology of boiled sausages based on beef enriched with natural β-carotene. Dal'nevostochniy agrarniy vesnik, 3 (43), 167–177. doi: https://doi.org/10.24411/1999-6837-2017-00072
 15. Burak, V. H. (2018). Optymizatsiya tekhnolohichnykh protsesiv pry vyrobnytstvi kombinovanykh produktiv ta pidvyshchennia yakosti syrovyny. Visnyk KhNTU. Sektsiya tekhnolohiya lehkoi ta kharchovoi promyslovosti, 1 (64), 92–102. Available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vkhdtu_2018_1_14.pdf
 16. Sviridov, V. V., Bannikova, A. V., Ptichkina, N. M. (2011). Izuchenie kompleksa svoystv rublenyh myasnyh i rybnyh izdeliy, obogashchennyh poroshkom tykvy. Agrarniy nauchniy zhurnal, 7, 61–63.
 17. Izvekov, Ye. M. Dromenko, O. B. (2017). Rozrobka bilkovo-zhyrovykh emulsii zbahachenykh yodom. Materialy Mizhnarodnoi konferentsii «Dni studentskoi nauky u Lvivskomu natsionalnomu universyteti veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohiy im. S. Z. Hzhytskoho». Lviv, 26–27.
 18. Biletska, Y., Plotnikova, R., Skyrda, O., Bakirov, M., Iurchenko, S., Botshtein, B. (2020). Devising a technology for making flour from chickpea enriched with selenium. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1 (11 (103)), 50–58. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.193515
 19. Rubilar, M., Gutiérrez, C., Verdugo, M., Shene, C., Sineiro, J. (2010). Flaxseed as a source of functional ingredients. Journal of Soil Science and Plant Nutrition, 10(3). doi: https://doi.org/10.4067/s0718-95162010000100010
 20. Dana, W., Ivo, W. (2008). Computer image analysis of seed shape and seed color for flax cultivar description. Computers and Electronics in Agriculture, 61 (2), 126–135. doi: https://doi.org/10.1016/j.compag.2007.10.001
 21. Yatsenko, I. V., Golovko, N. P., Drozdov, O. O., Germanets, O. M., Kyrychenko, V. M. (2015). Pat. No 103354 UA. Method of determining of water-retaining capacity of the meat. No. u201506407; declareted: 30.06.2015; published: 10.12.2015. Available at: https://uapatents.com/6-103354-sposib-viznachennya-vologoutrimuyucho-zdatnosti-myasa.html
 22. Joyce, C., Deneau, A., Peterson, K., Ockenden, I., Raboy, V., Lott, J. N. A. (2005). The concentrations and distributions of phytic acid phosphorus and other mineral nutrients in wild-type and low phytic acid Js-12-LPA wheat (Triticum aestivum) grain parts. Canadian Journal of Botany, 83 (12), 1599–1607. doi: https://doi.org/10.1139/b05-128
 23. Raboy, V., Gerbasi, P. F., Young, K. A., Stoneberg, S. D., Pickett, S. G., Bauman, A. T. et. al. (2000). Origin and Seed Phenotype of Maize low phytic acid 1-1 and low phytic acid 2-1. Plant Physiology, 124 (1), 355–368. doi: https://doi.org/10.1104/pp.124.1.355
 24. Bohn, L., Josefsen, L., Meyer, A. S., Rasmussen, S. K. (2007). Quantitative Analysis of Phytate Globoids Isolated from Wheat Bran and Characterization of Their Sequential Dephosphorylation by Wheat Phytase. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 55 (18), 7547–7552. doi: https://doi.org/10.1021/jf071191t
 25. Zenkova, M. (2019). Mineral and Amino Acid Composition of Germinated and Canned Wheat Grains. Food Processing: Techniques and Technology, 4, 513–521. doi: https://doi.org/10.21603/2074-9414-2019-4-513-521
 26. Beletska, Y., Plotnikova, R., Bakirov, M., Vereshchynskyi, O. (2020). Development of the technology of soya flour enriched with iodine. Food Science and Technology, 14 (2). doi: https://doi.org/10.15673/fst.v14i2.1487
 27. Biletska, Y., Plotnikova, R., Danko, N., Bakirov, M., Chuiko, M., Perepelytsia, A. (2019). Substantiation of the expediency to use iodine-enriched soya flour in the production of bread for special dietary consumption. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5 (11 (101)), 48–55. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.179809
 28. Benincasa, P., Falcinelli, B., Lutts, S., Stagnari, F., Galieni, A. (2019). Sprouted Grains: A Comprehensive Review. Nutrients, 11 (2), 421. doi: https://doi.org/10.3390/nu11020421
 29. Tronchuk, I. S. (2007). Ekstrudaty zerna bobovykh – osnovnyi bilkovyi korm dlia svynei. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii. Silske hospodarstvo. Tvarynnytstvo, 1, 79–83. Available at: https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2007/01/r2_tvarinnictvo_1_2007.pdf
 30. Torres, J., Domínguez, S., Cerdá, M. F., Obal, G., Mederos, A., Irvine, R. F. et. al. (2005). Solution behaviour of myo-inositol hexakisphosphate in the presence of multivalent cations. Prediction of a neutral pentamagnesium species under cytosolic/nuclear conditions. Journal of Inorganic Biochemistry, 99 (3), 828–840. doi: https://doi.org/10.1016/j.jinorgbio.2004.12.011
 31. Latta, M., Eskin, M. (1980). A simple and rapid colorimetric method for phytate determination. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 28 (6), 1313–1315. doi: https://doi.org/10.1021/jf60232a049
 32. Makarenko, V., Shtonda, O. (2014). Fizyko-khimichni vlastyvosti miasnykh napivfabrykativ pid dieiu polisakharydiv. Prodovolcha industriya APK, 6, 22–24. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Piapk_2014_6_7
 33. Tischenko, V. I., Bozhko, N. V., Pasichnyi, V. M. (2017). Optimization of the recipes of meat loaves using hydrobionts. Scientific Messenger LNUVMB, 19 (80), 38–42. doi: https://doi.org/10.15421/nvlvet8008

Downloads

Published

2021-06-30

How to Cite

Biletska, Y., Ryzhkova, T., Novikova, V., Plotnikova, R., Hnoievyі I., Yatsenko, I., Silchenko, K., Danilova, T., Severin, R., & Karpenko, L. (2021). Studying the influence of mungbean use on the structure-forming indicators of meat-plant systems based on veal, pork, chicken meat. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(11 (111), 70–79. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.234987

Issue

Section

Technology and Equipment of Food Production