Estimation of ecological sustainability of Ukrainian regions on the basis of 2008 data

Authors

 • Ірина Миколаївна Джигирей Кафедра кібернетики хіміко-технологічних процесів Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Ukraine
 • Геннадій Олексійович Статюха Кафедра кібернетики хіміко-технологічних процесів Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2010.3349

Keywords:

sustainable development, environmental sustainability, assessment, indicator, index

Abstract

Ukrainian Regional Environmental Sustainability Index is modifieded. The results of environmental sustainability assessment of Ukrainian regions based on 2008 data are given.

Author Biographies

Ірина Миколаївна Джигирей, Кафедра кібернетики хіміко-технологічних процесів Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедрою

Геннадій Олексійович Статюха, Кафедра кібернетики хіміко-технологічних процесів Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Кандидат технічних наук, старший викладач

References

 1. An overview of sustainability assessment methodologies [Text] / R.K. Singh, H.R. Murty, S.K. Gupta, A.K. Dikshit // Ecological indicators. – 2009. – Vol. 9. – P. 189-212.
 2. Индикаторы устойчивого развития 2002 – проект «Роза ветров» – публикации [Electron. resource]. – Access link: http://www.ecology.donbass.com/ pages/publ/ indicators2002.htm.
 3. Панкратова, Н.Д. К вопросу разработки индикаторов устойчивого развития прибрежной зоны Крыма [Текст] / Н.Д. Панкратова, Л.М. Бугаева, А.Ю. Безносик // Вісник ЧДТУ. – 2008. – №4. – С. 48–52.
 4. Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти: У 2 ч. / Міжнар. рада з науки (ICSU) [та ін.]; наук. кер. М.З. Згуровський. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – Ч. 2. Україна в індикаторах сталого розвитку. Аналіз – 2009. – 200 с.
 5. Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти: У 2 ч. / Міжнар. рада з науки (ICSU) [та ін.]; наук. кер. М.З. Згуровський. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – Ч. 1. Глобальний аналіз якості та безпеки життя людей. – 280 с.
 6. Sustainability Indicators: A Scientific Assessment [Text] / ed. T. Hаk, B. Moldan, and A.L. Dahl. – Washington: Island Press, 2007. – 448 pp.
 7. 2005 Environmental Sustainability Index: Benchmarking National Environmental Stewardship: [Electron. resource]. – Access link: http://www.yale.edu/esi/.
 8. Статюха, Г.О. Оцінювання екологічної сталості регіонів України на основі даних 2005-2007 років [Текст] / Г.О. Статюха, І.М. Джигирей, І.А. Тишенко // Східно- Європейський журнал передових технологій. – 2009. – № 3. – С. 20–25.
 9. Shah, Reena. International Frameworks of Environmental Statistics and Indicators: [Electron. Resource] / Reena Shah; Statistics Division, United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. – Access link: http://www.unescap.org/stat/envstat/stwes-015.pdf.
 10. Environmental Vulnerability Index (EVI) [Electron. resource]. – Access link: http://www.vulnerabilityindex.net/index. htm.
 11. 20 років Чорнобильської катастрофи. Погляд у майбутнє [Текст]: Національна доповідь України.– К.: Атіка, 2006.– 224 с.
 12. Регіональні доповіді про стан навколишнього природного середовища у 2008 році: [Електрон. ресурс] / Міністерство охорони навколишнього природного середовища України. – Режим доступу: http:// www.menr.gov. ua/cgi-bin/go?node=REG%20dop%20p%20NPS.
 13. Кузьменко, В. «Паспортизація» всіх українських земель не за горами: [Електрон. ресурс] / В. Кузьменко; Урядовий портал. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/ uk/publish/article?art_id=3344139&cat_id=435977
 14. ВОЗ | Вода: [Электрон. ресурс] / Всемирная организация здравоохранения. – Режим доступа: http://www. who.int/topics/water/ru/.
 15. ВОЗ | Воздух: [Электрон. ресурс] / Всемирная организация здравоохранения. – Режим доступа: http://www. who.int/topics/air/ru/.
 16. Руденко, Л. Природно-ресурсний потенціал економічного зростання / Л. Руденко, С. Лісовський // Вісник НАН України. – 2001. – № 4. – С. 20–32.
 17. Про Загальнодержавну програму розвитку водного господарства [Електрон. ресурс]: [закон України: офіц. текст: за станом на 31 березня 2003 року]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main. cgi?nreg=2988-14.
 18. Джигирей, В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища [Текст]: навч. посіб. / В.С. Джигирей. – 5-те вид., випр. і доп. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2007. – 422 с.
 19. Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2008 році: [Електрон. ресурс] / Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильскої катастрофи. – Режим доступу: http:// www.mns.gov.ua/ content/ annual_report_2008.html.
 20. Підкамінний, І.М. Регіональні аспекти техногенно-еко- логічної безпеки населення України [Текст]: дис. канд. екон. наук: 08.10.01 / НАН України; І.М. Підкамінний. – К., 2000. – 180 с. 21. Радіологічний стан територій, віднесених до зон радіоактивного забруднення (у розрізі районів) [Електрон. ресурс]: інформаційний бюлетень / Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. – Режим доступу: http://www.mns.gov.ua/UserFiles/File/2009/table_1.pdf.
 21. Інтерактивні електронні статистичні карти: [Електрон. ресурс] / Державний комітет статистики України. – Режим доступу: http:// www.ukrstat.gov.ua/ SIMap/ index_new.html.
 22. П’яте національне повідомлення України з питань зміни клімату [Електрон. ресурс]: проект. – Режим доступу: http://www. menr.gov.ua/documents/ PR_V_NacDop_ZminaKlimaty_301109.rar.
 23. Екологічні паспорти регіонів: [Електрон. ресурс] / Міністерство охорони навколишнього природного середовища України. – Режим доступу: http:// www.menr.gov.ua/cgi-bin/go?node=Ekol%20pass.
 24. Статистичний щорічник України за 2008 р. [Текст] / Держкомстат України; за ред. О.Г. Осауленка.– К., 2009.– 566 с.
 25. Доповідь про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні у 2008 році [Текст] / Державний комітет ядерного регулювання України; редкол.: О.А. Миколайчук та ін. – К.: Держатомрегулювання, 2008.– 88 с.

Published

2010-11-10

How to Cite

Джигирей, І. М., & Статюха, Г. О. (2010). Estimation of ecological sustainability of Ukrainian regions on the basis of 2008 data. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6(6(48), 51–60. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2010.3349

Issue

Section

Computer modeling of the chemistry and technology