Comprehensive evaluation of environmental hazard factors at disposal of waste using the "Ecopyrogenesis" technology

Authors

 • Людмила Миколаївна Маркіна Admiral Makarov national university of shipbuilding ave. Heroes of Stalingrad, 9, Nikolaev, Ukraine, 54000, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3632-1685
 • Інна Вікторівна Тимченко Admiral makarov national university of shipbuilding ave. Heroes of Stalingrad, 9, Nikolaev, Ukraine, 54000, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1956-1065

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2015.39941

Keywords:

waste, utilization, ecological hazard, pyrolysis, emergency situations, hierarchy analysis method, “Ecopyrogenesis” technology, hazardous factors evaluation, environmental hazard ranking, risk minimization

Abstract

The article considers the nature of the technological processes at the utilization of waste management technology "Ecopyrogenesis" on the basis of which the environmental hazard factors of technology, possible emergency situations, taking into account the industrial and fire hazard. The methods of reduction of the hazards to the environment and the effects of hazards impact are determined. The procedure based on the expert method of hierarchy analysis including the operations on the elimination of the possible incorrect decisions of experts is developed. The ranking of the environment threats according to the criteria (probability of occurrence of an environmental hazard, expected effects from the impact of the factor, quality level of the implemented technical or technological solutions to prevent the performance of this factor). The evaluation results in the identification of the most hazardous technological components of the installation, which then will help to form an optimal scheme of risk control for the purpose of their minimization. At this, the synthesis of new optimal technical and technological solutions at the design stage of such complexes will allow one to significantly reduce the possibility of emergency situations and increase the reliability of operation of all the complex of equipment of the "Ecopyrogenesis" technology.

Author Biographies

Людмила Миколаївна Маркіна, Admiral Makarov national university of shipbuilding ave. Heroes of Stalingrad, 9, Nikolaev, Ukraine, 54000

Candidate of technical science, аssociate professor,

Departments of Environmental Safety and Occupational Health

Інна Вікторівна Тимченко, Admiral makarov national university of shipbuilding ave. Heroes of Stalingrad, 9, Nikolaev, Ukraine, 54000

Candidate of technical science, аssociate professor,

Departments of Environmental Safety and Occupational Health

References

 1. Lloyd, A. C. (2006). Technology Evaluation and Economic Analysis of Waste Tire Pyrolysis, Gasification, and Liquefaction. University of California Riverside, Integrated Waste Management Board, 97.
 2. Scheirs, J., Kaminsky, W. (2006). Feeds tock Recycling and Pyrolys is of Waste plastics: Converting Waste Plastics into Diesel and Other Fuels // John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, WestSussex, 785. doi: 10.1002/0470021543
 3. Boiko, T. V., Bendiuh, V. T., Komarysta, B. M. (2012). Risk assessment of industrial enterprises in the design stage to the sustainable development strategy. Eastern-European Journal of Enterprise technologies, 2/14 (56), 13–17. Available at: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/3948/3616
 4. Ploshchai, F. V. (2012) Parametrychnyi analiz ryzykiv v proektakh utylizatsii shakhtnoho metanu. Eastern-European Journal of Enterprise technologies, 1/11 (55), 53–55.
 5. Nema, S. K., Ganeshprasad, K. S. (2005). Plasma pyrolysis of medical waste. Current science, Bengaluru, 83 (3), 271–278.
 6. Yufit, S. S. (2009). Alternativnye tekhnologii pererabotki bytovykh otkhodov. Nauchno-prakticheskiy zhurnal «Tverdye bytovye otkhody», 1, 36–41.
 7. Markina, L. N. (2011). Razrabotka novoy tekhnologii energosberezheniya i ekologicheskoy bezopasnosti pri utilizatsii organicheskikh otkhodov metodom Yekopirogenezisa. Zbirnyk naukovykh prats NUK, 4, 156−163.
 8. Ryzhkov, S. S., Markina, L. M., Myroshnychenko, M. V. (2012). Ekolohichna bezpeka produktiv ekopirohenezisu ta vykorystannia yikh yak alternatyvnoho palyva. Ekolohichna bezpeka, 2, 98–103.
 9. Rizhkov, S. S., Markina, L. M., Rudyuk, M. V., Oshchip, O. V. (2011). Analiz protsessov destruktsii dioksinov i tyazhelykh uglevodorodov pri mnogokonturnom tsirkulyatsionnom pirolize tverdykh bytovykh otkhodov. Energotekhnologii i resursosberezhenie, 6, 43-48.
 10. Saati, T. (2012) Prinyatie resheniy – metod analiza ierarhiy. Moskow: Radio i svyaz Publ., 278.
 11. Ryzhkov, S. S., Timchenko, I. V. (2012). Expert system of estimation for the environmental risk levels of hazardous facilities of a shipbuilding plant. Visnik NUK, 2 (14). Available at: http://ev.nuos.edu.ua.
 12. Faynzilberg, L. S. (2002). Bayesova shema prinyatiya kollektivnyh resheniy v usloviyah protivorechiy. Problemy upravleniya i informatiki, 3, 112–122.

Published

2015-04-20

How to Cite

Маркіна, Л. М., & Тимченко, І. В. (2015). Comprehensive evaluation of environmental hazard factors at disposal of waste using the "Ecopyrogenesis" technology. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2(6(74), 38–44. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2015.39941