Low-waste ion exchange technology of extraction of nitrogen compounds from water

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.72328

Keywords:

waste recycling, regeneration, ammonium, nitrates, ion exchange

Abstract

The processes of sorption of nitrates on a low­base anionite Dowex Marathone from acidic and neutral solutions were researched. It is shown that the application of the anionite in the main form provides effective extraction of nitrates from acidic solutions in the presence of chlorides and sulfates at high values of exchanging dynamic capacity of anionite by nitrates. The use of solutions of ammonia for the regeneration of anionite provides a complete restoration of the capacity of anionite with non­significant remnants of ammonia. Exhausted solutions after the regeneration and neutralization contain mostly ammonium nitrate, therefore they are suitable for the production of liquid fertilizers.

It was found that the extraction of the hardness ions from water on the cationites in acidic form increases the exchanging capacity of cationites on ammonium ions. During the process of water treatment it is advisable to use a two­stage cationization while applying sub­acid cationite in acidic form during the first stage and highly­acid cationite also in acidic form. This scheme is reasonable during the water purification with high hydro­carbonate alkalinity. In other case the application of a sub­acid cationite is not effective.

It is shown that the cationite in the ammonium form is advisable to regenerate by the solutions of nitric acid, which provides the recycling of exhausted regenerative solutions with obtaining liquid fertilizers.

The conceptual technological scheme of a low­waste technology of water purification from nitrogen compounds was designed, based on a two­stage cationization of water on the cationites in acidic form and extraction of anions on the low­base anionite in the main form, which provides an effective extraction of nitrogen compounds from the water.

Author Biographies

Mykola Gomelya, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute" Peremogy ave. 37, Kyiv, Ukraine, 03056

Doctor of Engineering Science, professor, head of department

Department of Ecology and Plant Polymers Technology

Ganna Trokhymenko, National University of Shipbuilding Heroiv Stalinhrada ave., 9, Mykolaiv, Ukraine, 54025

Candidate of Biological Sciences, associated professor, deputy head of department

Department of Environmental and Labor Safety

Head of the Environmental Laboratory 

Tetyana Shabliy, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute" Peremogy ave. 37, Kyiv, Ukraine, 03056

Doctor of Engineering Science, associated professor

Department of Ecology and Plant Polymers Technology

References

 1. Piatek, K. B., Mitchell, M. J., Silva, S. R., Kendall, C. (2005). Sources of Nitrate in Snowmelt Discharge: Evidence From Water Chemistry and Stable Isotopes of Nitrate. Water, Air, and Soil Pollution, 165 (1-4), 13–35. doi: 10.1007/s11270-005-4641-8
 2. Singleton, M. J., Woods, K. N., Conrad, M. E., DePaolo, D. J., Dresel, P. E. (2005). Tracking Sources of Unsaturated Zone and Groundwater Nitrate Contamination Using Nitrogen and Oxygen Stable Isotopes at the Hanford Site, Washington. Environmental Science & Technology, 39 (10), 3563–3570. doi: 10.1021/es0481070
 3. Malovanyy, A., Sakalova, H., Yatchyshyn, Y., Plaza, E., Malovanyy, M. (2013). Concentration of ammonium from municipal wastewater using ion exchange process. Desalination, 329, 93–102. doi: 10.1016/j.desal.2013.09.009
 4. Öztürk, N., Bektaş, T. E. (2004). Nitrate removal from aqueous solution by adsorption onto various materials. Journal of Hazardous Materials, 112 (1-2), 155–162. doi: 10.1016/j.jhazmat.2004.05.001
 5. Shandrovych, V. T., Malovanyi, M. S., Malovanyi, A. M. (2014). Zastosuvannia ANAMMOX-protsesu dlia ochyshchennia stichnykh vod vid spoluk azotu. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia, 787, 352–357.
 6. Malovanyy, A., Plaza, E., Trela, J. (2009). Evaluation of factors influencing specific Anammox activity using surface modeling. In Proc. of Polish-Ukrainian-Swedish seminar “Research and application of new technologies in wastewater treatment and municipal solid waste disposal in Ukraine, Sweden and Poland”, 35–45.
 7. Ievleva, O. S., Goncharuk, V. V. (2006). Metodyi udaleniya nitratov iz prirodnyih i pitevyih vod. Himiya i tehnologiya vodyi, 28 (3), 256–273.
 8. Honcharuk, V. V., Balakina, M. M., Osypenko, V. O., Kucheruk, D. D., Shvydenk, V. Z. (2010). Mozhlyvosti zvorotnoho osmosu nyzkoho tysku v ochyshchenni pryrodnykh vod vid mineralnoho azotu. Dopovidi Natsioanlnoi akademii nauk Ukrainy, 3, 194–199.
 9. Honcharuk, V. V., Osipenko, V. O., Balakina, M. N., Kucheruk, D. D. (2013). Ochistka vodyi ot nitratov metodom obratnogo osmosa nizkogo davleniya. Himiya i tehnologiya vodyi, 35 (3), 125–131.
 10. Osipenko, V. O., Balakina, M. N., Kucheruk, D. D. (2015). Elektrodializnaya ochistka solonovatyh vod ot nitratov s polucheniem ammoniynyh udobreniy. Himiya i tehnologiya vody, 37 (1), 75–84.
 11. Sahli, M. A. M., Tahaikt, M., Achary, I., Taky, M., Elhanouni, F., Hafsi, M. et. al. (2004). Technical optimisation of nitrate removal from ground water by electrodialysis using a pilot plant. Desalination, 167, 359. doi: 10.1016/j.desal.2004.06.146
 12. Polatides, C., Dortsiou, M., Kyriacou, G. (2005). Electrochemical removal of nitrate ion from aqueous solution by pulsing potential electrolysis. Electrochimica Acta, 50 (25-26), 5237–5241. doi: 10.1016/j.electacta.2005.01.057
 13. Lozovskiy, A. V., Stolyarova, I. V., Prihodko, R. V., Goncharuk, V. V. (2009). Issledovanie fotokataliticheskoy aktivnosti Ag/TiO2 katalizatorov reaktsii vosstanovleniya nitrat-ionov v vodnyh sredah. Himiya i tehnologiya vody, 31 (6), 631–642.
 14. Homelia, M. D., Holtvianytska, O. V., Shablii, T. O. (2012). Otsinka efektyvnosti anionitiv v malovidkhodnykh protsesakh ochyshchennia vody vid nitrativ. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu «KhPI», 1, 84–90.
 15. Homelia, M. D., Hrabitchenko, V. M., Trus, I. M. (2015). Otsinka vplyvu khlorydiv na ionoobminne ochyshchennia vody vid nitrativ. Ekolohyia y promishlennost, 1 (45), 61–65.
 16. Andriyash, S. V., Gomelya, I. N., Shabliy, T. A. (2007). Regeneratsiya kationita KU–2–8 pri sozdanii maloothodnyh tehnologiy umyagcheniya i obessolivaniya vody. Ekotehnologii i resursosberezhenie, 2, 34–39.

Downloads

Published

2016-06-30

How to Cite

Gomelya, M., Trokhymenko, G., & Shabliy, T. (2016). Low-waste ion exchange technology of extraction of nitrogen compounds from water. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(10(81), 18–23. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.72328