Rationalization of work of leaders of physical-sports organizations

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15391/snsv.2016-1.013

Keywords:

physical-sports organization, head, administrative work, rationalization

Abstract

Putyatina G. 

Purpose: to create the main ways of rationalization of the work of heads of physical-sports organizations in the structure of their scientific organization of the work.

Material & Methods: the content of the administrative activity of representatives of the system of the regional government of the sphere of physical culture and sport of the Kharkov area, and also directors of sports schools of Kharkov (57 respondents) are generalized. Methods – the analysis of references, the organizational analysis, the organizational diagnosis, the poll (questioning), the methods of mathematical statistics.

Results: the essence and the content of rationalization of the administrative work in the sphere of physical culture and sport are considered. The integrated approach to certain objects of rationalization of the administrative work is established in physical-sports organizations.

Conclusions: the main ways of rationalization of the work of heads of physical-sports organizations are: the organization of work concerning the development of motivational mechanisms of the activity of heads; the increase of the economic appeal of work; the formation of ideology of a healthy lifestyle.

References

Balabanova, L. V. & Sardak, O. V. 2008, Organіzatsіya pratsі menedzhera [organization of manager work]. Donetsk: DNUYeT, 479 p. (in Ukr.)

Vorobyov, M. & Mіchuda, Yu. 2004, [The capacity of state as a factor in improving the management of the branch "Physical Culture and Sports"] Teorіya і metodika fіzichnogo vikhovannya і sportu [Theory and methods of physical education and sport]. Vol. 2, pp. 157–161. (in Ukr.)

Krapotin, A. A. 2005, [Improving the system of advanced training in the field of physical culture and sport] Olіmpіyskiy sport і sport dlya vsіkh [Olympic sport and sport for all]. Kyiv: Olіmpіyska lіteratura, pp. 909. (in Russ.)

Mudrik, V. I., Michuda, Yu. P., Chzhu Fen, Putyatina, G. N. & Leonov, Ya. V. 2015, Menedzhment v sisteme organov upravleniya fizicheskoy kulturoy i sportom v provintsii Khebey Kitayskoy Narodnoy Respubliki [Management in the administration system of physical culture and sports in the province of Hebei People's Republic of China], Varshava, pp. 104–116. (in Russ.)

Putyatіna, G. M. & Kichko, N. O. 2012, [Organizational aspects of training managers of Physical Education] Materіali VIII Mіzhnarodnoі naukovo-praktichnoі іnternet-konferentsіі «Sotsіum. Nauka. Kultura» : zb. nauk. prats [Materials VIII International scientific and practical Internet conference "Society. Science. Culture »»: Coll. Science. papers]. Kyiv: TOV TK Meganom, pp. 32–33, Available at: http://intkonf.org/knfizvih-putyatina-gm-kichko-no-organizatsiyni-aspekti-pidvischennya-kvalifikatsiyi-menedzheriv-fizichnoyi-kulturi/ (in Ukr.)

Putyatіna, G. M. 2014, [Components of a personal culture of the head of sports organizations] Materіali II regіonalnoі naukovo-praktichnoі іnternet-konferentsіі z mіzhnarodnoyu uchastyu «Strategіchne upravlіnnya rozvitkom galuzі «Fіzichna kultura і sport» (14.12.2014r.) [Materials VII regional scientific and practical Internet conference with international participation "Strategic management of the sector" Physical Culture and Sports "(14.12.2014r.)]. Kharkіv, pp. 20–28. (in Ukr.)

Seymuk, A. 2002, [Self-leader status during the working day] Teorіya і metodika fіzichnogo vikhovannya і sportu [Theory and methods of physical education and sport]. Vol. 4, pp. 53–57. (in Ukr.)

Prikhodko І. І., Mudrik V. І., Gorbenko O. V., Putyatіna G. M., Khomko І. G., Levadnya S. O., Pugachova N. V. 2010, [Strategic management of development of physical culture and sports in Ukraine] Slobozhanskii naukovo-sportyvnyi vіsnyk [Slobozhanskyi science and sport bulletin]. Kharkіv: KSAPC, vol. 3, pp. 134–138. (in Ukr.)

Shvets, N. G. 2004, Ratsіonalіzatsіya trudovoі dіyalnostі [Rationalization of work]. Kyiv: MAUP, pp. 20–51. (in Ukr.)

Published

2016-02-29

How to Cite

Путятіна, Г. М. (2016). Rationalization of work of leaders of physical-sports organizations. Slobozhanskyi Herald of Science and Sport, (1(51), 72–75. https://doi.org/10.15391/snsv.2016-1.013

Issue

Section

Articles