Психологічні особливості впливу сімейного виховання на формування креативності у дітей старшого дошкільного віку

Автор(и)

  • О.В. Гудима

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%25p

Ключові слова:

креативність, творчі здібності, стилі сімейного виховання, авторитетний стиль, ліберальний стиль, авторитарний стиль, індиферентний стиль, змішаний стиль, дошкільний вік.

Анотація

У
статті проаналізовано психолого-педагогічну літературу, в якій ви-
вчається проблема впливу сімейного виховання на формування креа-
тивності дітей старшого дошкільного віку. Проведено порівняльний
аналіз рівня креативності дітей, що виховуються у сім’ях з різними
стилями виховання (авторитетним, ліберальним, авторитарним, інди-
ферентним, змішаним), який показав, що найбільш сприятливі умови
для формування креативності дітей даного вікового періоду створені у
сім’ях з авторитетним стилем виховання. Зазначено, що в цих сім’ях
значну роль батьки приділяють можливості емоційного самовираження
дитини; задоволенню креативних потреб і бажань; розвитку внутріш-
ньої мотивації виконання творчих завдань. Високі результати показали
також діти із сімей з авторитарним стилем виховання, однак жорсткий
контроль та вимоги зі сторони батьків при виконанні творчих завдань
дітьми призво дить до підвищеної тривожності, втрачається самостій-
ність вибору методу розв’язання творчих завдань. Встановлено, що у
дітей із сімей з ліберальним стилем виховання присутній низький рі-
вень внутрішньої мотивації. З’ясовано, що дошкільнята цієї категорії
схильні швидко переключатись із одного виду діяльності на інший, до
чого спонукають незначні труднощі у виконанні певного завдання, їх
орієнтиром при виконанні творчих завдань є реакція дорослого та отри-
мання похвали після вдало виконаного завдання. Встановлено, що під
впливом зовнішньої мотивації показники рівнів креативності дітей зна-
чно зростають. Найнижчий рівень розвитку креативності у сім’ях з ін-
диферентним та змішаним стилем виховання. У даних сім’ях батьки не
приділяють достатньої уваги розвитку творчих здібностей, у результаті
чого в дітей відсутній достатній досвід для самовираження у творчій ді-
яльності.

Посилання

Бурлачук Л. Ф. Словарь-справочник по психодиагностике / Л. Ф. Бурлачук, С. М. Морозов. – Спб. : ПитерКом, 1999. – 528 с.

Дружинин В. Н. Психология общих способностей / В.Н. Дружинин. – СПб. : Питер, 2008. – 368 с.

Любарт Т. Психология креативности / [Т. Любарт, К. Муширу, С. Торджман, Ф. Зенасни]. – М. : Когито-Центр, 2009. – 215 с.

Роджерс К. Р. Взгляд на психотерапию, становление человека / К. Р. Роджерс; Пер. с англ. – М. : Изд. группа «Прогресс» : Универс, 1994. – 480 с.

Роменець В. А. Психологія творчості / В. А. Роменець. – К. : Вища школа, 1971. – 247 с.

Шелестова Л. В. Методи діагностики креативності дошкільників у сучасному дошкільному навчальному закладі / Л. В. Шелестова // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2014. – №11(30) – C. 38–43.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-09-12

Як цитувати

Гудима, О. (2016). Психологічні особливості впливу сімейного виховання на формування креативності у дітей старшого дошкільного віку. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (34). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%p