Psychological Justification of Using Authentic Fund of English Language by the Teachers at Secondary Schools

Автор(и)

  • Олександр Гудима Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8244-7284
  • Алла Яцюрик Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3933-8503

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-45.104-127

Ключові слова:

психолінгвістичний аналіз, автентичність матеріалу, прислів’я, приказки, інтуїція, «суб’єктивізація» вивченого, автентична інтерсуб’єктивність, автентична інтенціональність.

Анотація

Психологічне обґрунтування
використання автентичного фонду англійської мови вчителями в
середніх школах

АНОТАЦІЯ


У статті здійснено психолінгвістичний аналіз англійських прислів’їв і
приказок із компонентом «діяльність людини». Визначено, що функці-
онально­комунікативній, когнітивно­ і антропозорієнтованій парадиг-
мі досліджень парамеологічних одиниць мови відповідає екзистенцій-
на феноменологія. Остання породжує низку виокремлених авторами
статті психолінгвістично зумовлених процесів.
Перший процес – актуалізація інтуїції читача як своєрідна «наяв-
ність» сутності досліджуваного об’єкта в свідомості суб’єкта, «без-
ідеологічна», «самочинна» її презентація у силу глибокого інтенційного
споглядання та розуміння її ейдосів. Зазначено, що цей момент вели-
кою мірою пояснюється автентичністю матеріалів, що вивчаються.
Другий процес пов’язаний зі своєрідною «суб’єктивізацією» вив­
ченого лексичного матеріалу, коли читач ніби імпліцитно «редукує»
себе, свою сутність, свій особистісний зміст у мові. Останнє дає змогу
читачеві ніби «перебувати» в мові, «виносячи за дужки» лише апріорні
судження щодо певного об’єкта дослідження. Зазначено, що це сприяє
зменшенню «відстані» між образом світу читача й тим змістом і
сенсом, який закладений у певному прислів’ї чи приказці. Визначено,
що останнє, в свою чергу, значною мірою уможливлює відтворення 

суб’єкт­об’єктної єдності між образом світу читача та прочитаним
й опанованим матеріалом, що поглиблює ментальну картину світу
суб’єкта.
Третій процес визначено як автентичну інтерсуб’єктивність, що
може тлумачитися як своєрідна основа особистості, основа буття
людини в світі, існування суспільства тощо. Зазначено, що автентич-
ний матеріал створює позитивні передумови для існування так званих
«егоцентричних часток», які кожна людина, після їхнього опанування,
застосовує у своїй мові. Визначено, що до таких «егоцентричних час-
ток» належать і дискурсивні слова, дослідження яких є максимально
продуктивним у межах вивчення прислів’їв і приказок. Наголошено, що
автентична інтерсуб’єктивність великою мірою стимулює вивчення
реального функціонування мови з точки зору суб’єкта.
Четвертий процес визначено як автентичну інтенціональність
як саму по собі сутність свідомості, її скерованість на певний об’єкт
вивчення. Обґрунтовано, що автентична інтенціональність є влас-
тивістю свідомості особистості, за допомогою якої її стани характе-
ризуються як такі, що містять зміст, автентичну інформацію, яка є
поза свідомістю людини, в парадигмі ментального простору Всесвіту.

Біографії авторів

Олександр Гудима, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський

кандидат психологічних наук, доцент

Алла Яцюрик, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука

кандидат психологічних наук, доцент

Посилання

Batsevych, F. (2010). Narysy z linhvistychnoi prahmatyky [Essays on lin-guistic pragmatics]. Lviv : PАІS [in Ukrainian].

Husserl, E. (2001). Kartezianskie razmyshlenija [Cartesian Reflections]. Sankt-Peterburg : Nauka [in Russian].

Mykhalchuk, N. О. (2012). Paremiolohichni odynytsi z komponentom «diialnist liudyny» yak obiekt kohnityvnoi linhvistyky [Paremiological units with the component of «human activities» as the object of cognitive linguistics]. Mova i kultura – Language and culture, 15, 6 (160), 105–112. Kyiv : Vydavnychyi dim Dmytra Buraho [in Ukrainian].

Mykhalchuk, N. O. (2017). Psychological context of the idea of understanding. Psykholinhvistyka. Psiholingvistika. Psycholinguistics. Zb. nauk. pr. DVNZ «Pereiaslav-Khmelnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Hryhoriia Skovorody» – Psycholinguistics. Collection of scientific articles of Pereyaslav-Khmelnytskyi State Pedagogical University named after Hryhoryi Skovoroda], 22 (1), 163–175. Pereiaslav-Khmelnytskyi : FOP Dombrovska Ya. M. [in English].

Stepanov, Ju. S. (1981). V poiskax pragmatiki (problema subjekta) [In search of pragmatics (the problem of a subject)]. Izvestija АN SSSR. Serija «Literatura i jazyk» – Newsletter of the USSR Academy of Sciences. Series «Literature and Language», 40, 4, 325–332 [in Russian].

Langacker, R. (1991). Concept, Іmage and Symbol: The Cognіtіve Basіs of Grammar. Berlіn : Mouton de Gruyter.

The dictionary «Multitran» (2018). Retrieved from http://www.multitran.com.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-05-18

Як цитувати

Гудима, О., & Яцюрик, А. (2019). Psychological Justification of Using Authentic Fund of English Language by the Teachers at Secondary Schools. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (45), 104–127. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-45.104-127