Значущість когнітивних стилів для різних сфер професійної діяльності

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-46.308-326

Ключові слова:

когнітивний стиль, когнітивно-стильова орієнтація, професійна компетентність, професійна діяльність, способи опрацювання інформації, ефективність професійної діяльності.

Анотація

Досліджено, що будь-яка діяльність, висуваючи вимоги до способів опрацювання інформації, повинна враховувати не лише вимоги професійної компетентності, а й психологічні параметри, що лежать у її основі, особливо когнітивні стилі, які характеризують спосіб виконання діяльності. Лише за таких умов можна очікувати максимальний результат професійної діяльності. Когнітивні стилі надзвичайно важливі у професійній діяльності та професійному відборі. Інформація щодо них дає змогу визначити оптимальні показники та схильності до конкретної професії, особливо у сфері комунікації. Без урахування психологічних особливостей сприймання та механізмів опрацювання інформації неможливий правильний підбір фахівців і виявлення значущих когнітивно-стильових показників. Аналітичне вивчення зв’язку між когнітивними стилями та результативністю діяльності дає змогу зробити висновок: стильові параметри визначають не лише способи діяльності, але і її успішність. Такі зв’язки свідчать про перспективність досліджень у цьому напрямку, особливо коли йдеться про підвищення ефективності професійної діяльності. З’ясовано, що детермінація професійної діяльності та когнітивних стилів двостороння. Когнітивний стиль, корелюючи з усіма рівнями індивідуальних властивостей, впливає на професійну діяльність, і сам від неї залежить. Не лише когнітивно-стильова специфіка визначає ставлення до роботи та саму професійну компетентність, специфіка професійної діяльності також впливає на особливості когнітивних стилів, а в результаті – й на саму професійну компетентність.

Біографія автора

Марта Попова, Український католицький університет, м. Львів (Україна)

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри клінічної
психології, факультет наук про здоров’я

Посилання

Арганы Н. Ф. Когнитивно-стилевая дифференциация обучения как условие развития профессиональной компетентности будущего специалиста: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. Иркутск, 2006. 164 с.

Гордыня Н. Д. Исследование ригидности-гибкости познавательного контроля и импульсивности-рефлективности у студентов-авиадиспетчеров. Молодой ученый. 2013. № 5. С. 634–638.

Коломієць С. С. Навчання спеціалістів професійно-орієнтованого спілкування із зарубіжними партнерами (на матеріалі англійської мови): дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. Київ, 1993. 162 с.

Куценко Г. В. Когнітивний стиль особистості в структурі саморегуляції соціальної поведінки: дис. … канд. психол. наук: 19.00.01. Київ, 1998. 187 с.

Куценко Г. В. Можливості стильового підходу в управлінні процесом навчання. Актуальні проблеми психології. Том 1: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія. Київ : Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України, 2001. Вип. 1. 268 с.

Литвин В. В. Технології менеджменту знань. Консолідована інформація. 2010. Вип. 2. URL : http://books.google.com.ua/books?id=mrAsEV VxZm0C&printsec=frontcover&hl=uk&source=gbs_ge_summary_r& cad=0#v=onepage&q&f=false.

Лукьянченко Н. В., Жбанкова Н. В. Когнитивные стили студентов, обучающихся по двойной специальности с разной степенью успешности. Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2017. Т. 31. С. 1391–1395.

Михайлов О. В. Готовность к деятельности как акмеологический феномен: содержание и пути развития: автореф. дис. … канд. психол. наук: спец. 19.00.13. Москва, 2007. 26 с.

Пасічник І. Д. Роль когнітивно-стильових особливостей в процесі навчальної діяльності. Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск: «Сучасні дослідження когнітивної психології». Острог : Острозька академія, 2010. № 14. С. 3–11.

Петрович Д. Л. Когнитивно-стилевые характеристики считывания приборной информации: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.03. Москва, 2009. 139 с.

Попова М. І. Когнітивний стиль як особистісна предиспозиція успішності діяльності. Психологічні перспективи: збірник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Луцьк, 2013. Вип. 22. С. 209–217.

Попова М. І. Когнітивний стиль як чинник розвитку професійної компетентності телефонних консультантів: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 Київ : Ін-т соціальної політичної психології НАПН України, 2013. 232 с.

Попович Н. Г. Когнітивна сфера державної управлінської діяльності в парадигмі лінгвістичних пошуків. Актуальні проблеми державного управління. № 2 (40). URL : http://www.kbuapa.kharkov.ua/ e-book/apdu/2011-2/doc/1/05.pdf.

Разумникова О. М., Яшанина А. А Значение когнитивного стиля и полушарного доминирования в проектировании индивидуальной траектории обучения. Сибирский педагогический журнал. 2012. № 8. С. 226–230.

Резникова Н. В. Когнитивно-стилевые характеристики учебной деятельности студентов. Теоретичні і прикладні проблеми психології: Збірник наукових праць. Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2009. № 3 (23). С. 164–171.

Розов В. Психологічне забезпечення діяльності в екстремальних ситуаціях. Український центр політичного менеджменту. URL : http:// www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=6&n=72&c=1696.

Стовба Н. І. Внутрішні детермінанти прояву когнітивно-стильових особливостей особистості. Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка. Київ, 2010. Т. XII. Ч. 7. С. 414–422.

Тесля М. А. Структура и динамика интеллектуальных способностей и когнитивных стилей в учебной и профессиональной деятельности: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01. Москва, 2005. 213 с.

Черненький Ю. П. Вплив когнітивного стилю вчителя на міжособистісні конфлікти з учнями: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07. Київ, 1999. 201 с.

Юрчинська Г. К. Професійні особливості когнітивного стилю та функціонального стану вчителя. С. 166–173. URL : http://www.socd.univ. kiev.ua/sites/default/files/library/elopen/aktprob14_166.pdf.

Kaufman, S. B., De Young, C. G., Gray, J. R., Jiménez, L., Brown, J., & Mackintosh, N. (2010). Implicit learning as an ability. Cognition, V, 116, 321–340.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-30

Як цитувати

Попова, М. (2019). Значущість когнітивних стилів для різних сфер професійної діяльності. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (46), 308–326. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-46.308-326