Особливості структури особистості та професійної діяльності педагога-філолога

Автор(и)

  • Інна Талаш Криворізький державний педагогічний університет, м. Кривий Ріг (Україна), Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1208-4729

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-46.348-373

Ключові слова:

психологічна структура педагогічної діяльності, професійно важливі якості педагога, полірольова поведінка, креативність, спонтанність.

Анотація

У статті проаналізовано наукові праці психологів і педагогів, присвячених дослідженню компонентів психологічної структури педагогічної діяльності. Узагальнення результатів цих досліджень дало підстави виокремити такі компоненти у структурі педагогічної діяльності, якот: гностичний, проективний, конструктивний, організаційний, комунікативний. Реалізація кожного з перелічених компонентів забезпечується професійно важливими якостями особистості (любов до дітей, педагогічна спрямованість, педагогічний такт, креативність, спонтанність) і специфічними здатностями (здатність кодувати та декодувати інформацію, здатність до літературної та педагогічної творчості, здатність до полірольової поведінки). Аналіз наукових праць дав змогу виокремити специфічні риси професійної діяльності педагога-філолога, до яких належать: необхідність долати жорстку професійно-рольову поведінку, обумовлену тиском культурної матриці соціуму та циклічністю педагогічного процесу; потреба в інтеграції педагогічної та лінгвістичної діяльності, що ускладнюється незбалансованістю фахової підготовки педагогів-філологів (зміщення акцентів на лінгво-літературознавчу підготовку студентів, брак психолого-педагогічної підготовки), що призводить до гіпертрофії ролі філолога та маргіналізації ролі педагога. Аналіз особливостей особистості та діяльності педагога-філолога дав нам підстави змоделювати структуру особистості педагога-філолога, що складається з трьох блоків: рефлексивного (містить усі компоненти психологічної культури); спонтанного (складається з чотирьох компонентів – педагогічної творчості, літературної творчості, лінгводидактичної творчості, здатності переживати власну професійну діяльність як потік); психолінгвістичного (містить знання про вплив мовлення на психічний розвиток людини, про формування мовної свідомості особистості; здатність аналізувати психологічну зумовленість мовних явищ; уміння рефлексувати власну мовленнєву діяльність і аналізувати психічні особливості мовленнєвої діяльності інших людей, а також здатність навчати цього учнів або студентів). Уміння професіонала гармонізувати педагогічну та філологічну діяльність, збалансовано розвивати усі структурні компоненти професійної діяльності, не надаючи перевагу жодному з них, обумовлює становлення та розвиток рефлексивно-спонтанного типу особистості педагога-філолога.

Біографія автора

Інна Талаш, Криворізький державний педагогічний університет, м. Кривий Ріг (Україна)

Кандидат філологічних наук, доцент

Посилання

Амонашвили Ш. А. Основы гуманной педагогики: в 20 кн. Кн. 1. Улыбка моя, где ты? Москва : Амрита, 2012. 304 с.

Біляєв О. Культура мовлення вчителя-словесника. Дивослово. 1995. № 1. С. 37–44.

Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи. Київ : Центр учбової літератури, 2011. С. 64–79.

Зимняя И. А. Психология обучения иностранным языкам в школе. Москва : Просвещение, 1991. 222 с.

Івашкевич Е., Онуфрієва Л. Ампліфікація здібностей соціального інтелекту вчителів сучасної середньої загальноосвітньої школи. Проблеми сучасної психології: зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Кам’янецьПодільський : Аксіома, 2019. Вип. 43. С. 104–125. DOI 10.32626/ 2227-6246.2019-43.104-125.

Кан-Калик В. А. Никандров Н. Д. Педагогическое творчество. Москва : Педагогика, 1990. 144 с.

Караман С. Упровадження педагогічних інновацій у теорію і практику професійної підготовки вчителя-словесника. Вісник Львівського ун-ту. Серія філологічна. 2010. Вип. 50. С. 87–97.

Коваль В. О. Професійно значущі якості майбутніх учителів-філологів. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2014. Вип. 34 (87). С. 183–191.

Колмакова И. Г. Внутриличностный конфликт как психологическое условие жестко-ролевого и полиролевого поведения учителя. Вестник Удмуртского университета. Серия «Философия. Психология. Педагогика». 2016. Т. 26. Вып. 2. С. 88–92.

Кузьмина Н. В. Очерки психологии труда учителя. Психологическая структура деятельности учителя и формирование его личности. Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1967. 183 с.

Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи. Київ : Знання, 2005. 486 с.

Лукьянова М. И. Психолого-педагогическая компетентность учителя. Педагогика. 2001. № 10. С. 56–61.

Маркова А. К. Психология труда учителя. Москва : Просвещение, 1993. 192 с.

Омельчук С. Основні аспекти мовленнєво-методичної компетентності сучасного вчителя-словесника. Дивослово. 2012. № 5. С. 13–18.

Пасинок В. Теорія та методика мовної підготовки вчителя в університеті. Харків : ВГ «Основа», 1998. С. 24–34.

Попова Л. Формування професійної компетентності студентів – майбутніх філологів під час вивчення дистанційного курсу «Мовленнєвий етикет ділового спілкування». Українська мова і література в школах України. 2014. № 11. С. 3–6.

Семеног О. М. Професійна підготовка майбутніх учителів української мови і літератури: монографія. Суми : ВВП «Мрія-1» ТОВ, 2005. 404 с.

Сидоренко В. В. Шляхи удосконалення професійної компетентності вчителя української мови та літератури в умовах особистісно зорієнтованого навчання. Донецьк : Каштан, 2008. 193 с.

Соколова І. В. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки майбутнього вчителя за двома спеціальностями на філологічних факультетах вищих навчальних закладів: автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04. Київ, 2008. 44 с.

Степанов О. М. Психологічна енциклопедія / автор-упорядник О. М. Степанов. Київ : Академвидав, 2006. 422 с.

Тарасенко Т. В. Специфіка розвитку професійно значущих якостей особистості майбутнього вчителя-філолога. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2014. Вип. 36 (89). С. 405–410.

Трофименко А. О. Формування навчальних компетентностей у майбутніх учителів предметів гуманітарного циклу: автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.04. Тернопіль, 2008. 22 с.

Чиксентміхаї М. Потік. Психологія оптимального досвіду / [пер. з англ. Г. Ф. Луіс]. Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. 367 с.

Erofeeva, I. V., & Nurullina, G. M. (2017). The study ancient chronicles within the professional philologist educators’ training system. Social and Behavioural Sciences, 29, 953–960. URL : https://apps. webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode= AuthorFinder&qid=15&SID=C2WSYMbdXPe2skI8Y9D&page=8&d oc=75.

Sandvik, L. V., Solhaug, T., Berg, E. L., Elstad, E., & Christophersen, K.-A. (2019). Predictions of school mentors’ effort in teacher education programmes. URL : https://apps.webofknowledge.com/full_record. do?product=WOS&search_mode=AuthorFinder&qid=10&SID=C2W SYMbdXPe2skI8Y9D&page=1&doc=6.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-10-09

Як цитувати

Талаш, І. (2019). Особливості структури особистості та професійної діяльності педагога-філолога. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (46), 348–373. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-46.348-373