Аргументативний дискурс як психологічний чинник організації фасилітативної взаємодії на уроках у загальноосвітній середній школі

Автор(и)

  • Наталія Хупавцева Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне (Україна), Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8883-7686

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-46.394-419

Ключові слова:

аргументативний дискурс, фасилітативна взаємодія, когнітивна психологія, метод змістово-смислового аналізу дискурсивного мислення, творчі завдання, когнітивний дисонанс.

Анотація

У статті обґрунтовано значення аргументативного дискурсу з точки зору когнітивної психології. Було показано, що аргументативний дискурс – це комплекс комунікативних засобів, який включає, крім тексту, екстралінгвістичні чинники (пізнання світу, думки, настанови, цілі партнера спілкування), які необхідні для розуміння тексту. У дослідженні поняття «аргументативний дискурс» було висвітлено з позицій когнітивної психології. Виокремлено три етапи поведінки людей: ситуацію, дискурс і аргументацію першого. Доведено, що аргументативний дискурс – це психологічна реалізація закодованого відповідного складника одержувачем певної інформації. Він складається з трьох компонентів: сюжету, діалектних засобів (зорієнтованих на географічні, часові та соціальні чинники) й діалогового типу реалізації аргументативного дискурсу (парадигма дискурсу, реєстри дискурсу, дискурсивний модус і фази реалізації дискурсу, загальне проектування фраз, структурування, презентація контенту, висновки, оцінки, особливості взаємодії). Останнє свідчить про те, що аргументативний дискурс слід розуміти як складний мовленнєвий акт. У статті також визначено три підходи щодо концепції «аргументативного дискурсу». Показано, що перший підхід, який орієнтується на парадигму когнітивної психології, визначає дискурс як два чи більше речень, щільно пов’язаних за змістом. Другий підхід забезпечує функціональне визначення аргументативного дискурсу як «будь-якого іншого використання сенсу». Цей підхід визначає зумовленість аналізу функцій дискурсу шляхом вивчення функцій фраз у широкому соціокультурному контексті. Третій підхід актуалізує значення аргументативного дискурсу як висловлювання і робить акцент на взаємодії форми та функцій аргументації. У цьому випадку аргументативний дискурс розуміється не як примітивний набір ізольованих одиниць мовленнєвої структури, «більший за речення», а як цілісний набір функціонально організованих, контекстуальних одиниць використання мови, які мають своє унікальне значення. В емпіричному дослідженні використано психодіагностичний метод змістово-смислового аналізу (ЗСA) дискурсивного мислення І. Семенова з метою вивчення рівнів аргументативного дискурсу підлітків. Було показано, що метод ЗСA застосовувався для реконструкції й аналізу мисленнєвих процесів у ситуаціях розв’язання невеликих творчих завдань. Останні авторка статті розглядала як психологічний чинник ефективної фасилітативної взаємодії. Було доведено, що процес розв’язання творчих задач підлітки розцінюють як проблемно-конфліктну ситуацію. Останнє визначалося неоднозначністю умов проблеми, що провокувало використання стереотипних засобів розв’язання, які не призвели до бажаного досягнення результату. Водночас, у підлітків виникали непорозуміння у процесі змістового перетворення умов цієї проблеми, коли інтелектуальних засобів особистості було зовсім недостатньо для її розв’язання. Зазначено, що когнітивний дисонанс характеризує особистісний аспект фасилітативної взаємодії і проявляє себе як особливий емоційний стан людини, що виникає у випадку зіткнення останньої з проблемою, яку неможливо розв’язати за допомогою добре відомого учневі засобу-стереотипу. Також доведено, що переживання підлітком неадекватності в проблемній ситуації значно блокує його інтелектуальну діяльність, тому позитивного результату досягти неможливо. Наголошено, що, з іншого боку, проблему слід розглядати як умову здійснення активної пізнавальної діяльності, а конфлікт – як наявність суперечностей. Останнє підкреслює функціональний аспект аргументативного дискурсу. Автором статті запропоновано рівні сформованості аргументованого дискурсу підлітків, розкрито їх зміст.

Біографія автора

Наталія Хупавцева, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне (Україна)

Кандидат психологічних наук, доцент

Посилання

Гончарук Н., Онуфрієва Л. Психологічний аналіз рівнів побудови комунікативних дій. Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика. 2018. Вип. 24 (1). С. 97–117. DOI 10.31470/2309-17972018-24-1-97-117.

Мойсеєнко Л. А., Витвицька О. М., Кулініч Г. М. Стратегія комбінування як мисленнєвий механізм розв’язування творчої математичної задачі. Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. Вип. 40. С. 250– 261.

Онуфрієва Л. А. Дослідження психологічних детермінант розвитку професійної самосвідомості та особистісної зрілості майбутніх фахівців соціономічних професій. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського: Зб. наук. праць / за ред. С. Д. Максименка, Н. О. Євдокимової. Серія «Психологічні науки». Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2013. Т. 2. Вип. 10 (91). С. 227–233.

Семёнов И. Н. Опыт деятельного подхода к экспериментальному исследованию мышления на материале решения творческих задач. Методологические проблемы исследования деятельности. Москва : ЗПИИТЗ, 1976. С. 148–188.

Galsworthy, J. (1956). A Modern Comedy. Book I: The White Monkey. Moscow : Foreign Languages Publishing House. 328 p.

Glenn, S. M. (1983). Nursery rhymes and early language acquaintance by mentally handicapped children. Exceptional children, 51 (1), 72–74.

Hoffman, L. (1961). Cognitions for creative problem solving. Journal of Experimental Psychology, 52, 2, 83–89.

Lakin, M. (1972). Interpersonal encounter. Theory and practice in sensitivity training. New York : Penguin Books. 302 p.

Malzman, I., Eisman, E., Broks, L. D., & Smith, W. A. (1956). Task instructions for anagrams following different task instructions and tracing. Journal of Experimental Psychology, 51, 418–420.

Mykhalchuk N. O., Ivashkevych E. Z. Crosscultural communication as a way to develop intercultural competence. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін: Зб. наук. пр. Рівне : РДГУ, 2015. С. 3–8.

Onufriieva L. A. The psychological potential of socionomic specialists’ personal progress in the light of family education. Проблеми сучасної психології: Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. Вип. 30. С. 448–457.

Rose, G., & Gilbert, J. (1992). The power of form: A psychoanalytic approach to aesthetic form. Madison : International University Press. 262 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-10-21

Як цитувати

Хупавцева, Н. (2019). Аргументативний дискурс як психологічний чинник організації фасилітативної взаємодії на уроках у загальноосвітній середній школі. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (46), 394–419. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-46.394-419