Психологічні шляхи розвитку міжкультурної компетентності учнів у галузі «Іншомовна освіта» (відповідно до досвіду в зарубіжних країнах)

Автор(и)

  • Едуард Івашкевич Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0376-4615
  • Олександр Гудима Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8244-7284

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2020-49.84-105

Ключові слова:

міжкультурна компетентність, представники різ¬них країн і культур, відкритість до різних культур, захист культурної ідентичності кожної людини, заперечення та нівелювання явищ іншомовної культури.

Анотація

Мета дослідження – показати й обґрунтувати психологічні шляхи роз­витку міжкультурної компетентності школярів у галузі «Іншомовна освіта» (відповідно до досвіду освіти в зарубіжних країнах).

Для розв’язання поставлених у роботі завдань використано такі теоретичні методи дослідження: категоріальний, структурно-функціональний, аналіз, систематизація, моделювання, узагальнення.

Результати дослідження. У статті детально показано, що саме означає вираз «європейський розвиток в освітній парадигмі»: прагнен­ня зрозуміти представників різних країн і культур, подолати упередже­ність щодо них, визнати їх спільні інтереси, поважаючи національні; від­критість до різних культур, захист культурної ідентичності кожної лю­дини; дотримання юридичних зобов’язань і правових рішень у парадигмі прав людини; бажання співіснувати в гармонії та йти на компроміси, що дають змогу примирити інтереси різних сторін; захист свободи, плюра­лістична демократія, права людини та діяльності; розвиток системи виробничого й економічного обміну між державами, які є чинниками ін­дивідуального та соціального добробуту і політичної стабільності; тур­бота щодо збереження екологічної рівноваги в Європі та в усьому світі; бажання зберегти мир у Європі та у світі загалом.

Висновок. Зазначено, що психологічні шляхи з метою розвитку між­культурної компетентності учнів передбачають: надавати учням ін­формацію соціокультурного плану, що нерідко залишається поза контро­лем школярів; практично довести, що культурні явища найяскравіше ви­являються в певній економічній чи політичній перспективі; навчати учнів працювати з обмеженою кількістю інформації; навчати школярів уника­ти заперечення та неприйняття явищ іншомовної культури; сформува­ти у школярів рефлексивне ставлення до виконання власної діяльності.

Наголошено, що у методиці навчання іноземних мов до засобів нав­чання висуваються серйозні вимоги. Отже, методи навчання з метою розвитку міжкультурної компетентності учнів повинні: а) актуалізува­тися у формі навчального матеріалу і виконувати його основні функції, наприклад, бути засобами діяльності, що забезпечує активність учите­ля та діяльність учнів у навчальному процесі вивчення іноземної мови; б) орієнтуватися на мету навчання, що сприятиме досягненню цілей у процесі викладання іноземної мови; в) бути інструментами реалізації методів і прийомів, які застосовуються у навчальному процесі та забез­печують управління діяльністю вчителя й учнів; г) відповідати сучасним досягненням методики викладання іноземних мов і забезпечити впрова­дження новітніх технологій навчання іноземної мови.

Біографії авторів

Едуард Івашкевич, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

Доктор психологічних наук, професор

Олександр Гудима, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський

Кандидат психологічних наук, доцент

Посилання

Гончарук Наталія, Онуфрієва Ліана. Психологічний аналіз рівнів побу¬дови комунікативних дій. Психолінгвістика. Психолингвистика. Psycholinguistics: Зб. наук. праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельниць¬кий пед. ун-т імені Григорія Сковороди». Переяслав-Хмельниць¬кий : ФОП Домбровська Я. М., 2018. Вип. 24 (1). С. 97–117. DOI 10.31470/2309-1797-2018-24-1-97-117.

Brumfit, Ch. J. (1990). Communicative Methodology in Language Teaching. Cambridge : Cambridge University Press. 166 p.

Canale, M., & Swain, M. (1980). Theoretical Bases of Communicative Approaches to a Second Language Teaching and Testing. Applied Linguistics, 1 (1), 1–47.

Celce-Murcia, M., & Hilles, Sh. (1988). Techniques and Resources in Teaching Grammar. Oxford : Oxford University Press. 189 p.

Dubin, F., & Olshtain, E. (1991). Course design: Developing Programs and Materials for Language Learning. Cambridge,: Cambridge Universi¬ty Press. 194 p.

Hadley, A. O. (1993). Teaching Language in Context. Boston : Heinle and Heinle Publishers. 532 p.

Honcharuk, N., & Onufriieva, L. (2018). Communicative needs in the structure of the intercourse process. Fundamental and Applied Re¬searches in Practice of Leading Scientific Schools, 27 (3), 111–116. URL : https://farplss.org/index.php/journal/article/view/373.

Mykhalchuk, Nataliia, & Kryshevych, Olga (2019). The peculiarities of the perception and understanding of Sonnets written by W. Shake¬speare by the students of the Faculty of Foreign Languages. Психолінгвістика. Психолингвистика. Psycholinguistics: Зб. наук. праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький пед. ун-т імені Григорія Сковороди». Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я. М. Вип. 26 (1). С. 265–285. DOI 10.31470/2309-1797-2019-26-1-265- 285.

Mykhalchuk, N. O. (2017). Psychological context of the idea of under¬standing. Психолінгвістика. Психолингвистика. Psycholinguis¬tics: Зб. наук. праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький пед. ун-т імені Григорія Сковороди». Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я. М. Вип. 22 (1). С. 163–175.

Oiler, J. W. (1992). Language Tests at School: A Pragmatic Approach. New York : Longman. 492 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-04-11

Як цитувати

Івашкевич, Е., & Гудима, О. (2020). Психологічні шляхи розвитку міжкультурної компетентності учнів у галузі «Іншомовна освіта» (відповідно до досвіду в зарубіжних країнах). Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (49), 84–105. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2020-49.84-105