Теоретичні засади дослідження сутності депресії та депресивних станів і їх психологічних проявів

Автор(и)

  • Наталія Круглова Київський інститут сучасної психології та психотерапії, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2520-9498

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2020-49.202-223

Ключові слова:

депресія, види депресії, депресивні стани, психологічні прояви депресивних станів.

Анотація

Мета дослідження – здійснити аналіз понять «депресія» та «депресивні стани» як наукових категорій і розглянути основні підходи до їх вивчен­ня в історичному аспекті, розкрити сутність й особливості депресії та депресивних станів, дослідити їх основні види та систематизувати пси­хологічні прояви.

Методи. Дослідження ґрунтується на системному аналізі наукової літератури, що дало змогу з’ясувати підходи сучасних науковців до розу­міння депресії та депресивних станів.

Результати дослідження. Акцентовано увагу на тому, що депресія та депресивні стани являють собою афективні стани, які характеризу­ються негативним емоційним тлом, зміною мотиваційної сфери, когні­тивних уявлень і загальною пасивністю поведінки.

Проаналізовано основні класифікації депресій і депресивних станів. Відповідно, їх можна поділити за феноменологічними та нозологічними ознаками, а також на екзогенні й ендогенні, на прості, помірні та складні.

Показано, що в основу феноменологічних класифікацій покладено поділ депресій за їх клінічними проявами (феноменологічними ознаками). Водночас в основу нозологічної класифікації покладено розподіл депресій за причинами й умовами їх виникнення.

З’ясовано, що до групи психогенних депресій (екзогенна й реактивна) відносять розлади, що виникають на основі душевних переживань як ре­акції людини на певну травматичну ситуацію. Групу ендогенних депресій складають розлади, які досягають психотичного рівня. Також виокрем­лено види депресії та депресивних станів за складністю їх перебігу: легкі, помірні та важкі. Охарактеризовано основні психологічні прояви депре­сивних станів: емоційні, когнітивні, поведінкові та фізіологічні.

Висновок. Визначено поняття депресії. Розкрито класифікацію видів депресії. Охарактеризовано психологічні прояви депресивних станів. Крім того, зазначено, що визначення змісту та розкриття особливостей де­пресивних станів може бути у подальшому покладено в основу діагнос­тичних і корекційно-розвивальних практик профілактики та зниження прояву депресивних станів у різних життєвих періодах особистості.

Біографія автора

Наталія Круглова, Київський інститут сучасної психології та психотерапії, м. Київ

Аспірант кафедри клінічної психології

Посилання

Антропов Ю. Ф. Невротическая депрессия у детей и подростков. Москва : Медпрактика, 2001. 152 с.

Архангельский Г. В. О Гиппократовом сборнике. Москва : Клиническая медицина, 1991. 248 с.

Бек А., Раш А., Шо Б., Эмери Г. Когнитивная терапия депрессии. Санкт-Петербург : Питер, 2003. 304 с.

Вертоградова О. П., Степанов И. Л., Максимова Н. М., Ваксман А. В., Диков С. Ю., Кошкин К. А. и др. Клинико-патогенетические ас¬пекты типологии депрессий. Социальная и клиническая психиатрия. 2012. Т. 22. № 3. С. 5–10.

Головин С. Ю. Словарь практического психолога. Минск : Харвест, 1998. 301 с.

Грехов Р. А. Медико-биологические аспекты депрессии. Science of VolSU. Natural Sciences. 2017. Vol. 7. № 2. С. 35–43.

Киселёва М. Г. Депрессия у детей младенческого и раннего возраста. На¬циональный психологический журнал. 2017. № 4 (28). С. 95–104.

Кискер К. П., Фрайгербер Г., Розе Г. К., Вульф Э. Психиатрия, психо¬соматика, психотерапия. Москва : Алетейа, 1999. 504 с.

Ковалев Ю. В., Золотухина О. Н. Депрессия, клинический аспект. Москва : Медицинская книга; Нижний Новгород : Изд-во НГМА, 2001. 144 с.

Ковнер С. Г. История древней медицины. Санкт-Петербург : Альфарет, 2015. 1120 с.

Королева Е. Г., Шустер Э. Е. Депрессии в общесоматической практике. Практикующему врачу. 2009. № 4. С. 82–84.

Лоуэн А. Депрессия и тело. Москва : ЭКСМО-Пресс, 2002. 384 с.

Майерс Д. Социальная психология. Санкт-Петербург : Питер, 2000. 688 с.

Медведева Е. А. Взаимосвязь уровня депрессии с соматическим и пси¬хосоматическим статусом личности. Психология. Историко-кри¬тические обзоры и современные исследования. 2017. Т. 6. № 3А. С. 27–34.

Менцос С. Психодинамические модели в психотерапии. Москва : Але¬тейа, 2001. 176 с.

Міжнародний класифікатор хвороб 10 (МКХ-10) [mkb-10.com]. URL : https://mkb-10.com.

Подкорытов В. С., Чайка Ю. Ю. Депрессии. Современная терапия: ру¬ководство для врачей, Харьков : Торнадо, 2003. 352 с.

Почекаева И. А. Депрессивные состояния, возникающие у школьников в переходный (пубертатный) период. Альманах мировой науки. 2017. № 4–2 (19). С. 39–44.

Сайт Всесвітньої організації охорони здоров’я [https://www.who.int/ countries/ukr/ru/]. URL : http://www.un.org.ua/ua/informatsiinyi-tsentr/news/4100-vooz-75protsen-lyudej-shcho-strazhdayut-na-gliboku-depresiyu-ne-otrimuyut-adekvatnogo-likuvannya.

Сайт «Індекс здоров’я. Україна». Звіт: Результати загальнонаціональ¬ного дослідження 2018 року [http://health-index.com.ua/]. URL : http://health-index.com.ua/zvit_index_2018_ukr.pdf.

Самин Д. К. 100 великих ученых. Москва : Вече, 2011. 432 с.

Смулевич А. Б. Депрессии при соматических заболеваниях. Журнал неврологии и психиатрии. 2015. № 11. С. 154–155.

Справочник невропатолога и психиатра / под общ. ред. Н. И. Гращен¬кова, А. В. Снежневского. Москва : Медицина, 1965. 577 с.

Хелл Д. Ландшафт депрессии. Москва : Алетейа, 1999. 280 с.

Хорни К. Наши внутренние конфликты. Конструктивная теория невро¬за. Санкт-Петербург : Лань, 1997. 240 с.

Шапар В. Б. Сучасний тлумачний психологічний словник. Харків : Прапор, 2005. 640 с.

Шойфет М. С. 100 великих врачей. Москва : Вече, 2008. 528 с.

Beck, A. T. (1964). Thinking and depression: II. Theory and therapy. Ar¬chives of General Psychiatry, 10 (6), 561–571. URL : https://doi. org/10.1001/archpsyc.1964.01720240015003.

Freud, S. (1968). Mourning and melancholia. In W. Gaylin (Ed.). The meaning of despair, (pp. 50–69). New York : Science House.

Klerman, G. L., Endicott, Y., Spitzer, R., & Hirschfeld, R. M. (1979). Neurotic depression: Systemic Analysis of Multiple Criteria and Meaning. The American Journal of Psychiatry, 136 (1), 57–61. URL : https://doi.org/10.1176/ajp.136.1.57.

Rado, S. (1928). The problem of melancholia. London: The International Journal of Psychoanalysis, 9, 420–438.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-05-15

Як цитувати

Круглова, Н. (2020). Теоретичні засади дослідження сутності депресії та депресивних станів і їх психологічних проявів. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (49), 202–223. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2020-49.202-223