Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

До публікації у збірнику приймаються тільки наукові статті, виконані відповідно до вимог Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003р. № 7-05/1, які мають наступні необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку та список використаних джерел (оформлений відповідно до стандартів - ГОСТ 7.1–84, ДСТУ 3582–97, ГОСТ 7.12–93). Список джерел повинен бути складений в порядку спогаду в тексті. Посилання на літературу поміщають у квадратні дужки. Після списку використаних джерел надається його переклад англійською мовою (Bibliography).

Об’єм статті, що направляється до збірнику - 5 - 8 стор., оформлених відповідно до вимог, кількість ілюстрацій в статті 4 - 7.

Стаття може бути представлена на російській, українській або англійській мовах в макетному варіанті. Текст статті, завізований авторами власноручним підписом, подається в редакцію збірнику в друкарському вигляді (1 примірник), з вказаними робочими телефонами першого та другого авторів.

Стаття приймається до розгляду тільки при наявності відповідних супровідних документів та електронного варіанту на електронному носії у вигляді текстового файлу у форматі редактора Microsoft Office Word 2003.

Формат листа – А4. Розміри полів: верхнє, нижнє – по20 мм; ліве, праве – по 25 мм. Основний текст набирається шрифтом Times New Roman, розмір 11, міжрядковий інтервал – 1,0.

Червоний рядок абзаців відповідає відступу –1 см. Нумерація сторінок не проставляється. Вирівнювання тексту проводиться по ширині.

Для спеціальних символів і формул використовувати шрифт Symbol MT Extra, в редакторі формул слід використовувати математичний курсив.

Графічний матеріал, представлений у вигляді малюнків і графіків, повинен бути вмонтований в текст статті.

Стаття повинна містить номер УДК (в лівому верхньому кутку). На наступному рядку по правому полю, жирним шрифтом, розмір 11 - прізвище, ім’я та по батькові (у називному відмінку) з надрядковими номерами; в нижній частині першої сторінки у вигляді зноски курсивом, розмір шрифту 10 (дивись строку меню: Вставка / Ссылка / Сноска) - науковий ступінь, вчене звання (якщо немає - посада), місце роботи (без скорочень), місто, адреса електронної пошти; іноземні автори вказують назву країни. Далі, після міжрядкового інтервалу друкується назва статті (прописними літерами, по центру, без заключної крапки); анотації трьома мовами (обсяг анотацій російською та українською мовами – 50 слів, англійською – 200-250 слів), причому перша анотація на мові статті (відступ зліва і справа по 1 см, курсивом), та ключові слова (від трьох до восьми).

Наприкінці статті повинні бути приведено ініціали, прізвище, вчений ступінь, вчене звання, місце роботи рецензента; дата подачі статті.

До статті надаються наступні супровідні матеріали (по одному примірнику):

  • рекомендація кафедри, що представляє дану статтю до публікації в збірці;
  • експертний висновок про можливість публікації статті у відкритому друці;
  • рецензія фахівця за профілем статті (доктора наук), в якій повинна бути відображений наукова новизна результатів, їх цінність і значущість, зауваження по суті статті і по її оформленню.

 

При невідповідності вимогам стаття до друку не приймається.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.