Концепції підвищення продуктивності та зниження технологічної собівартості механічної обробки деталей машин

Автор(и)

  • O. S. Klenov ТОВ «ДіМерус Інженеринг», м. Харків, Україна
  • F. V. Novikov Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харьків, Україна
  • O. O. Andіlahay ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.33.2016.105172

Ключові слова:

механічна обробка, різальний інструмент, продуктивність обробки, технологічна собівартість обробки, сумарні витрати, трудомісткість обробки, режими різання

Анотація

Наведено результати досліджень продуктивності та технологічної собівартості обробки збірними твердосплавними лезовими інструментами зі зносостійкими покриттями фірми «Iscar», що дозволяють більш ніж в два рази зменшити трудомісткість обробки і сумарні витрати порівняно із застосовуваними вітчизняними інструментами. Ефект досягається збільшенням швидкості різання і подачі внаслідок підвищення зносостійкості та теплостійкості інструментів фірми «Iscar»

Біографії авторів

O. S. Klenov, ТОВ «ДіМерус Інженеринг», м. Харків

Кандидат технічних наук, директор

F. V. Novikov, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харьків

Доктор технічних наук, професор

O. O. Andіlahay, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Доктор технічних наук, професор

Посилання

Список использованных источников (ГОСТ):

Обработка резанием деталей с покрытиями : монография / С.А. Клименко и др.. – К. : ИСМ им. В.Н. Бакуля НАН Украины, 2011. – 353 с.

Жовтобрюх В.О. Підвищення ефективності механічної обробки деталей гідравлічних систем шляхом вибору раціональних параметрів операцій за критерієм собівартості : автореф. дис. …канд. техн. наук : 05.02.08 / В.О. Жовтобрюх; ДВНЗ «Приазов. держ. техн. ун-т». − Маріуполь, 2012. – 23 с.

Жовтобрюх В.А. Разработка и внедрение эффективных технологических процессов механической обработки / В.А. Жовтобрюх // Сучасні системи технологій у машинобудуванні. Збірник наукових праць, присвячений 90-річчю з дня народження професора Одеського національного політехнічного університету (ОНПУ) Якимова О.В. – Одеса : ОНПУ. – 2015. – С. 92-105.

Линчевский П.А. Обработка деталей на отделочно-расточных станках / П.А. Линчевский, Т.Г. Джугурян, А.А. Оргиян. – К. : Техніка, 2001. – 300 с.

Новиков Ф.В. Теоретическое обоснование условий повышения эффективности высокоскоростной обработки / Ф.В. Новиков, О.С. Кленов // Вісник НТУ «ХПІ». Серія : Технології в машинобудуванні : Зб. наук. пр. – Х. : НТУ «ХПІ». − 2014. − № 42 (1085). – С. 106-111.

Кленов О.С. Повышение производительности и качества механической обработки на основе применения прогрессивных режущих инструментов / О.С. Кленов, Ф.В. Новиков, А.Г. Крюк // Вісник НТУ «ХПІ». Серія : Нові рішення в сучасних технологіях : Зб. наук. пр. – Х. : НТУ «ХПІ». − 2013. − № 42 (1015). − С. 90-95.

References:

Klimenko S.A., Kolomiets V.V., Kheifets M.L. Obrabotka rezaniem detalei s pokrytiiami: monografiia [Machining of parts with coatings: monograph]. Kyiv, 2011. 353 p. (Rus.)

Zhovtobryuh V.О. Pіdvishchennia efektivnostі mekhanіchnoї obrobki detalei gіdravlіchnikh sistem shliakhom viboru ratsіonal'nikh parametrіv operatsіi po kriterіiu sobіvartostі. Avtoref. diss. kand. techn. nauk [Improving the efficiency of the machining of parts of hydraulic systems by selecting rational parameters of operations on the criterion of cost. Thesis of cand. tech. sci. diss.]. Mariupol, 2012. 23 p. (Ukr.)

Zhovtobryuh V.A. Razrabotka i vnedrenie effektivnykh tekhnologicheskikh protsessov mekhanicheskoi obrabotki [Development and implementation of effective technological processes of machining]. Suchasnі sistemi tekhnologіi u mashinobuduvannі. Zbіrnik naukovikh prats', prisviachenii 90-rіchchiu z dnia narodzhennia profesora Odes'kogo natsіonal'nogo polіtekhnіchnogo unіversitetu (ONPU) Iakimova O.V. – Modern technologies in engineering systems. Scientific papers dedicated to the 90th anniversary of the birth of Professor of Odessa National Polytechnic University (ONPU) Yakimova A.V., 2015, pp. 92-105. (Rus.)

Linchevskiy P.A. Obrabotka detalei na otdelochno-rastochnykh stankakh [Processing of parts on the boring machine]. Kyiv, Machinery Publ., 2001. 300 p. (Rus.)

Novikov F.V. Teoreticheskoe obosnovanie uslovii povysheniia effektivnosti vysokoskorostnoi obrabotki [The theoretical justification of conditions for increasing the efficiency of highspeed processing]. Vіsnik NTU «KhPІ». Serіia: Tekhnologії v mashinobuduvannі – Bulletin of the National Technical University «KhPI». Series: Techniques in a machine industry, 2014, no. 42 (1085), pp. 106-111. (Rus.)

Klenov O.S. Povyshenie proizvoditel'nosti i kachestva mekhanicheskoi obrabotki na osnove primeneniia progressivnykh rezhushchikh instrumentov [Increase productivity and quality of machining on the basis of advanced cutting tools]. Vіsnik NTU «KhPІ». Zbіrnik naukovikh prats'. Serіia: Novі rіshennia v suchasnikh tekhnologіiakh – Bulletin of the National Technical University «KhPI» Series: New solutions in modern technologies, 2013, no. 42 (1015), pp. 90-95. (Rus.)

##submission.downloads##

Як цитувати

Klenov, O. S., Novikov, F. V., & Andіlahay O. O. (2017). Концепції підвищення продуктивності та зниження технологічної собівартості механічної обробки деталей машин. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (33), 92–100. https://doi.org/10.31498/2225-6733.33.2016.105172