Моделювання бізнес-процесів обробки та розподілу замовлень транспортних послуг

Автор(и)

  • O. I. Pronina ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.33.2016.105192

Ключові слова:

інформаційні технології, транспортні послуги, приватні пасажирські перевезення, GPS позиціонування, радна система, алгоритм геопозиционирования, мобільні пристрої

Анотація

В роботі розглядаються три існуючі моделі організації приватних пасажирських перевезень (таксі): модель з диспетчерської, модель без диспетчерської служби, а також змішана модель. Проводиться моделювання бізнес-процесів моделі транспортної структури приватних пасажирських перевезень, яка виключає ланка «диспетчерська». На основі результатів моделювання пропонується вдосконалити модель приватних перевезень за рахунок системи, що радить, а також поліпшення алгоритму підбору автомобілів

Біографія автора

O. I. Pronina, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Асистент

Посилання

Список использованных источников (ГОСТ):

Мальчикова А.Г. Организация логистических потоков в системе городских пасса-жирских перевозок : автореф. дис. …канд. экон. наук: 08.00.06 / А.Г. Мальчикова; СПб. гос. ун-т экон. и фин. – СПб., 2000. – 18 с.

Эльдарханов Х.Ю. Логистика : управление городским грузодвижением / Х.Ю. Эльдарханов. – Тамбов : Грамота, 2008. – 143 с.

Горбачов П.Ф. Дослідження часу очікування пасажирів на зупиночних пунктах місь-кого пасажирського транспорту / П.Ф. Горбачов // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета, 2012. – № 30. – С. 134-138.

Методика разработки маршрутной сети движения городского пассажирского транспор-та (на примере города Магнитогорск) / С.Н. Корнилов, А.Н. Рахмангулов, Н.А. Осинцев, А.В. Цыганов, О.А. Пыталева // Вестник Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова, 2011. – № 2. – С. 49-54.

Оптимизация одного вида общественного транспорта в городской среде / А.Г Баламирзоев, Э.Р. Баламирзоева, К.О. Курбанов, А.М. Гаджиева // Фундаментальные исследования, 2014. – № 11. – С. 499-503.

Дорохов О.В. Інформаційні технології імітаційного моделювання систем масового обслуговування клієнтів на транспортному ринку / О.В. Дорохов, М.В. Драшкович, Н.І. Кіріллова, В.В. Огурцов // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил, 2010. – № 3 (25). – С. 170-173.

Семенов Ю.Н. Автоматизированная система для оптимизации движения городского пассажирского транспорта с учетом плотной маршрутной сети / Ю.Н. Семенов О.С. Семенова // Вестник Кузбасского государственного технического университета, 2011. – № 5. – С. 122-125.

Пат. 18194 Україна, МПК G 07 C 5/00, G 08 G 1/123. Спосіб диспетчеризації перевезення пасажирів на таксі / В.І. Попик, Д.А. Подскребаєв. – № u200609557; заявл. 04.09.06; опубл. 16.10.06, Бюл № 10. – 3 с.

Пат. 77489 Україна, МПК G 07 C 5/00, G 06 Q 50/30. Спосіб виклику таксі / Д.Є. Цейтльонок, Є.А. Прудченко, І.А. Абражан. – № u201212685; заявл. 06.11.12; опубл. 11.02.13, Бюл. № 3, 2013 р. – 3 с.

Пат. 78394 Україна, МПК G 08 G 1/123, G 07 C 5/00. Спосіб обробки та розподілу замовлення таксі / Д.С. Дубровський. – № u201214470; заявл. 17.12.12; опубл. 11.03.13, Бюл. № 5. – 4 с.

Пат. 98129 Україна, МПК G 07 C 5/08, G 06 Q 50/30, G 08 G 1/123, G 08 B 5/22. Спосіб виклику таксі / Д.Є. Цейтльонок, Є.А. Прудченко, І.А. Абражан. – № а201212530; за-явл. 02.11.12; опубл. 27.04.15, Бюл. № 8. – 4 с.

Пат. 82013 Україна, МПК G 08 G 1/123, G 07 C 5/00. Спосіб обробки та розподілу замовлень транспортних послуг / С.В. Парасюк. – № u201306358; заявл. 23.05.13; опубл. 10.07.13, Бюл. № 13. – 2 c.

Пронина О.И. Анализ моделей и технологий распределения транспортных услуг / О.И. Пронина // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія : Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка. – 2016. – №2 (23). – С. 86-90.

References:

Malchikova A.G. Organizatsiia logisticheskikh potokov v sisteme gorodskikh passazhirskikh perevozok. Avtoref. diss. kand. ekon. nauk [Organization of logistics flows in urban passenger transport system. Thesis of cand. econom. sci. diss.]. Saint Petersburg, 2000. 18 p. (Rus.)

El'darkhanov H.U. Logistika: upravlenie gorodskim gruzodvizheniem [Logistics: manage-ment of urban goods movement]. Tambov, Gramota Publ., 2008. 143 p. (Rus.)

Gorbachev P.F. Doslіdzhennia chasu ochіkuvannia pasazhirіv na zupinochnikh punktakh mіs'kogo pasazhirs'kogo transportu [Research timeout passengers at stops of public passenger transport]. Vestnik Khar'kovskogo natsional'nogo avtomobil'no-dorozhnogo universiteta – Bulletin of Kharkov National Automobile and Highway University, 2012, no. 30, pp. 134-138. (Ukr.)

Kornilov S.N., Rakhmangulov A.N., Osintsev N.A., Tsyganov A.V., Pytaleva O.A. Metodika razrabotki marshrutnoi seti dvizheniia gorodskogo passazhirskogo transporta (na primere goroda Magnitogorsk) [The methodology of the route network of the movement of urban passenger transport (for example, the city of Magnitogorsk)]. Vestnik Magnitogorskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta im. G.I. Nosova – Vestnik of Nosov Magnitogorsk State Technical University, 2011, no. 2, pp. 49-54. (Rus.)

Balamirzoev A.G., Balamirzoeva E.R., Kurbanov K.O. Gadzhieva, A.M. Optimizatsiia od-nogo vida obshchestvennogo transporta v gorodskoi srede [Optimization of one form of public transport in the urban environment]. Fundamental'nye issledovaniia – Fundamental research, 2014, no. 11, pp. 499-503. (Rus.)

Dorokhov O.V. Іnformatsіinі tekhnologії іmіtatsіinogo modeliuvannia sistem masovogo obslugovuvannia klієntіv na transportnomu rinku [Information technology simulation modeling of queuing customers in the transport market]. Zbіrnik naukovikh prats' Kharkіvs'kogo natsіonal'nogo unіversitetu Povіtrianikh Sil – Scientific works of Kharkiv Air Force University, 2010, vol. 3, no. 25, pp. 170-173. (Ukr.)

Semenov Y.N., Semenova O.S. Avtomatizirovannaia sistema dlia optimizatsii dvizheniia gorodskogo passazhirskogo transporta s uchetom plotnoi marshrutnoi seti [The automated system for optimizing the movement of urban passenger transport based on dense route network]. Vestnik Kuzbasskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta – Vestnik of Kuzbass State Technical University, 2011, no. 5, pp. 122-125. (Rus.)

Popik V.І., Podskrebayev D.A. Sposіb dispetcherizatsії perevezennia pasazhirіv na taksі [A method of scheduling transportation of passengers by taxi]. Patent UA, no. 18194, 2006. (Ukr.)

Tseytlonok D.E., Prudchenko E.A., Abrazhan I.A. Sposіb vikliku taksі [Method call taxi]. Patent UA, no. 77489, 2013. (Ukr.)

Dubrovsky D.S. Sposіb obrobki ta rozpodіlu zamovlennia taksі [A method of processing and distribution taxi]. Patent UA, no. 78394, 2013. (Ukr.)

Tseytlonok D.E., Prudchenko E.A., Abrazhan I.A. Sposіb vikliku taksі [Method call taxi]. Patent UA, no. 98129, 2015. (Ukr.)

Parasiuk S.V. Sposіb obrobki ta rozpodіlu zamovlen' transportnikh poslug [The method of processing and distribution of orders transport services]. Patent UA, no. 82013, 2013. (Ukr.)

Pronina O.I. Analiz modelei i tekhnologii raspredeleniia transportnykh uslug [Analysis model and technology of processing and distribution of transport service]. Naukovі pratsі Donets'kogo natsіonal'nogo tekhnіchnogo unіversitetu serіia: Іnformatika, kіbernetika ta obchisliuval'na tekhnіka – Scientific papers of Donetsk National Technical University Series: Information, cybernetics and computer technology, 2016, no. 2 (23), pp. 86-90. (Rus.)

##submission.downloads##

Як цитувати

Pronina, O. I. (2017). Моделювання бізнес-процесів обробки та розподілу замовлень транспортних послуг. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (33), 168–178. https://doi.org/10.31498/2225-6733.33.2016.105192