Екологічний менеджмент і вирішення конкретного питання по локалізації і нейтралізації зварювального аерозоля при наплавленні

Автор(и)

  • Y. V. Logvinov ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.33.2016.105195

Ключові слова:

екологічний менеджмент, керування, охорона навколишнього середовища, шкідливі речовини, зварювальний аерозоль

Анотація

У статті представлений екологічний менеджмент при зміцнюючиму наплавленні деталей. Запропоновано теоретичне обгрунтування управління якістю повітряного басейну на основі екологічного менеджменту. Наведені дослідження дозволяють на математичному рівні провести систематизацію та формалізацію всіх змінних, що беруть участь в управлінні якістю повітряного басейну в екосистемі. Пропоновані технології наплавлення виконані з урахуванням Кіотської угоди в замкнутій системі фільтрації з мінімальними ризиками. Визначити роль і цілі цих змінних в екосистемі і в балансі шкідливих речовин і СА. Запропоновано практичне вирішення питань щодо відновлення екосистеми, зокрема, в атмосфері при зміцненні наплавленням у вигляді спеціально розроблених замкнутих систем фільтрації, очищення і спеціальних пристосувань від викиду СА

Біографія автора

Y. V. Logvinov, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Докторант

Посилання

Список использованных источников (ГОСТ):

Шапоренко О.І. Екологічний менеджмент : навчальний посібник / О.І. Шапоренко. – Донецьк : Норд-Пресс, 2004. – 312 с.

Левченко О.Г. Способы и средства локализации и нейтрализации сварочных аэрозолей : дис. …д-ра техн. наук : 05.26.01 / Левченко Олег Григорьевич. – К., 2002. – 283 с.

Чигарев В.В. Металлургические и технологические основы наплавки износостойких сплавов порошковыми лентами : дис. …д-ра техн. наук : 05.06.05 / Чигарев Валерий Васильевич. – М., 2001. – 532 с.

Пат. 19867 Україна, МПК В 23 К 37/00. Пристрій для очищення твердої та газоподібної складових зварювальних аерозолів при наплавленні / Ю.В. Логвінов. – № u200510339; заявл. 02.11.05; опубл. 15.01.07, Бюл. № 1. – 4 с.

Пат. 19101 Україна, МПК В 23 К 37/00. Пристрій для замкнутої системи уловлювання, фільтрації і нейтралізації зварювальних аерозолів при наплавленні / Ю.В. Логвінов. – № u200510341; заявл. 02.11.05; опубл. 15.12. 06, Бюл. № 12. – 4 с.

Пат. 86222 Україна, МПК В 23 К 37/00. Пристрій для очищення зварювальних аерозо-лів при наплавленні / О.С. Поважний, В.Л. Пілюшенко, Ю.В. Логвінов, С.Ю. Логвінов. – № u201304870; заявл. 16.04.13; опубл. 25.12.13, Бюл. № 24. – 4 с.

References:

Shaporenko O.I. Ekologіchnii menedzhment: navchal'nii posіbnik [Ecological management: textbook]. Donetsk, Nord-Press Publ., 2004. 312 p. (Ukr.)

Levchenko O.G. Sposoby i sredstva lokalizatsii i neitralizatsii svarochnykh aerozolei. Diss. dokt. techn. nauk [Ways and means of localization and neutralization of welding aerosols. Doct. tech. sci. diss.]. Kyiv, 2002. 283 p. (Rus.)

Chigarev V.V. Metallurgicheskie i tekhnologicheskie osnovy naplavki iznosostoikikh splavov poroshkovymi lentami. Diss. dokt. techn. nauk [Metallurgical and process fundamentals of surface deposition of wear-resistance alloys with powder bands. Doct. tech. sci. diss.]. Moscow, 2001. 532 p. (Rus.)

Logvіnov Iu.V. Pristrіi dlia ochishchennia tverdoї ta gazopodіbnoї skladovikh zvariuval'nikh aerozolіv pri naplavlennі [Device for treating solid and gaseous components of aerosols during surfacing welding]. Patent UA, no. 19867, 2007. (Ukr.)

Logvіnov Iu.V. Pristrіi dlia zamknutoї sistemi ulovliuvannia, fіl'tratsії і neitralіzatsії zvariuval'nikh aerozolіv pri naplavlennі [Closed system device for capturing, filtering and neutralizing welding aerosols when surfacing]. Patent UA, no. 19101, 2006. (Ukr.)

Povazhnii O.S., Pіliushenko V.L., Logvіnov Iu.V., Logvіnov S.Iu. Pristrіi dlia ochishchennia zvariuval'nikh aerozolіv pri naplavlennі [A device for cleaning of welding aerosols when surfacing]. Patent UA, no. 86222, 2013. (Ukr.)

##submission.downloads##

Як цитувати

Logvinov, Y. V. (2017). Екологічний менеджмент і вирішення конкретного питання по локалізації і нейтралізації зварювального аерозоля при наплавленні. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (33), 193–197. https://doi.org/10.31498/2225-6733.33.2016.105195