Підвищення безпеки і тактичних можливостей рятувальників під час ліквідації пожеж з високим тепловиділенням

Автор(и)

  • T. V. Kostenko Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, ч. Черкаси, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.33.2016.105196

Ключові слова:

рятувальник, екстремальні мікрокліматичні умови, протитепловий одяг, водяне охолодження

Анотація

Проведено аналіз умов роботи рятувальників, виявлені граничні значення теплових потоків і температури повітря навколишнього середовища, проаналізовано конструктивні особливості різних видів протитеплового захисту, включаючи світловідбиваючі, теплоізолюючі характеристики, і застосування автономних охолоджуючих елементів. Поверхневі шари захисного одягу також мають обмежений температурно-часовий режим. Аналіз показав, що існуючі засоби протитеплового захисту мають обмежений ресурс і велику масу, що сковує дії рятувальників. Зроблено висновок про можливість застосування води або піноутворюючого розчину, що відбирають з систем пожежогасіння, для охолодження тіла й одягу рятувальників

Біографія автора

T. V. Kostenko, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, ч. Черкаси

Кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Список использованных источников (ГОСТ):

Морозов А.І. Удосконалення протитеплового одягу гірників та рятувальників / А.І. Морозов, В.В. Колеснікова // Науковий вісник УкрНДІПБ. – 2010. – № 2 (22). – С. 81-86.

Колесникова В.В. Об изменении конструкции противотеплового жилета горнорабочих и спасателей / В.В. Колесникова // Вісті Донецького гірничого інституту : Всеукраїнський науково-технічний журнал гірничого профілю. – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2010. – № 2. – С. 220-224.

Костенко В.К. Дослідження теплофізичних властивостей протитеплового жилету / В.К. Костенко, В.В. Колеснікова, А.І. Морозов // Пожежна безпека : Зб. наук. пр. – Львів : ЛДУ БЖД, 2011. – № 18. – С. 81-85.

Астапенко В.М. Термогазодинамика пожаров в помещениях / В.М. Астапенко, Ю.А. Кошмаров. – М. : Стройиздат, 1988. – 448 с.

Гаврилко О.А. Математичне моделювання нестаціонарного переносу тепла в захисно-му одязі пожежних і гірничорятувальників з водольодяною системою охолодження / О.А. Гаврилко // Пожежна безпека : Зб. наук. пр. – Львів : ЛДУ БЖД, 2002. – С. 76-82.

Воронов П.С. Обгрунтування параметрів і створення комплексу протитеплового захисту гірничорятувальників з використанням стиснутого повітря : автореф. дис. …канд. техн. наук : 05.26.01 / П.С. Воронов; Держ. Макіївський н.-д. ін-т з безпеки робіт у гірн. пром-сті. – Макіївка, 2009. – 20 с.

Клименко Ю.В. Теоретические основы тепловых расчетов противотепловой одежды для горноспасателей / Ю.В. Клименко // Науковий вісник НГА України. – Дніпропетровськ. – 2001. – № 3. – С. 70-73.

References:

Morozov A.I., Kolesnikova V.V. Udoskonalennya protyteplovoho odyahu hirnykiv ta ryatuval'nykiv [Improvement of against heat clothes for miners and rescuers]. Naukovyy visnyk UkrNDIPB – Scientific bulletin Ukrainian Research Institute of Civil Protection, 2010, no. 2 (22), pp. 81-86. (Ukr.)

Kolesnikova V.V. Ob izmenenii konstruktsii protivoteplovogo zhileta gornorabochih i spasateley [About change of design against heat waistcoat for miners and rescuers]. Visti Donets'koho hirnychoho instytutu: Vseukrayins'kyy naukovo-tekhnichnyy zhurnal hirnychoho profilyu – Proceedings of the Donetsk Mining Institute: Ukrainian scientific journal of a mining structure, Donetsk, 2010, no. 2, pp. 220-224. (Rus.)

Kostenko V.K., Kolesnikova V.V., Morozov A.I. Doslidzhennya teplofizychnykh vlasty-vostey protyteplovoho zhyletu [Researches of antitermal waistcoat thermal physical propertis]. Pozhezhna bezpeka: zbirnyk naukovykh prats' – Fire safety: the collection of scientific works, 2011, no. 18, pp. 81-85. (Ukr.)

Astapenko V.M., Koshmarov Yu.A. Termogazodinamika pozharov v pomescheniyah [Thermogasdynamics of fires on premises]. Moscow, Stroyizdat Publ., 1988. 448 p. (Rus.)

Havrylko O.A. Matematychne modelyuvannya nestatsionarnoho perenosu tepla v zakhysnomu odyazi pozhezhnykh i hirnychoryatuval'nykiv z vodol'odyanoyu systemoyu okholodzhennya [Mathematical modeling of unsteady heat transfer in protective clothing firefighters and rescuers from icewater cooling system]. Pozhezhna bezpeka: zbirnyk naukovykh prats' – Fire safety: the collection of scientific works, 2002, pp. 76-82. (Ukr.)

Voronov P.S. Obgruntuvannia parametrіv і stvorennia kompleksu protiteplovogo zakhistu gіrnichoriatuval'nikіv z vikoristanniam stisnutogo povіtria. Avtoref. diss. kand. tehn. nauk. [Substantiation of parametres and creation of complex antitermal protect rescuers using compressed air. Thesis of cand. tech. sci. diss.]. Makiivka, 2009. 20 p. (Ukr.)

Klimenko Yu.V. Teoreticheskie osnovyi teplovyih raschetov protivoteplovoy odezhdyi dlya gornospasateley [Theoretical basis of thermal calculations antitermal clothing for mine rescuers]. Naukovyy visnyk NHA Ukrayiny – Scientific Journal NGA Ukraine, 2001, no. 3, pp. 70-73. (Rus.)

##submission.downloads##

Як цитувати

Kostenko, T. V. (2017). Підвищення безпеки і тактичних можливостей рятувальників під час ліквідації пожеж з високим тепловиділенням. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (33), 198–205. https://doi.org/10.31498/2225-6733.33.2016.105196