Нові аналітичні методи управління транспортними потоками на базі системних досліджень в логістиці

Автор(и)

  • O. P. Kirkin ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • V. I. Kirkina ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • T. Y. Kirkina ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.34.2017.105930

Ключові слова:

аналітичні методи управління, цільовий конфлікт, логістика, транспортні потоки, транспортні системи

Анотація

Системні дослідження в області складської логістики показали, що більшість її аналітичних моделей управління ґрунтується на цільовому конфлікті. Подібні завдання з управління транспортними потоками в транспортній логістиці вирішуються методами, які мають схожі за значимістю допущення і спрощення, але потребують відповідної математичної підготовки і знань в області транспорту та економіки. Нові аналітичні методи управління при цільовому конфлікті в транспортній системі дозволять скоротити витрати часу і ресурсів на оптимізацію та пошук рішень

Біографії авторів

O. P. Kirkin, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент 

V. I. Kirkina, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Старший викладач

T. Y. Kirkina, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Асистент

Посилання

Список использованных источников (ГОСТ):

Киркин А.П. Управление транспортными процессами доставки грузов в городских условиях с дополнением критериев логистики / А.П. Киркин, В.И. Киркина // Вiсник Схiдноукраiнського національного унiверситету : Наук. журнал. – Луганськ, 2013. – № 5 (194), ч. 2. – С. 61-67.

Губенко В.К. Логистика : учебное пособие / В.К. Губенко. – Мариуполь, 1996. – 242 с.

Неруш Ю.М. Логистика : учебник / Ю.М. Неруш. – М. : ТК Велби, Проспект, 2008. – 520 с.

Лукинский В.В. Теория и методология управления запасами в цепях поставок : авторе-ф. дис. …д-ра экон. наук : 08.00.05 / В.В. Лукинский; С.-Петерб. гос. инж.-экон. ун-т, 2008. – 38 с.

Сергеев В.И. Логистика в бизнесе : учебник / В.И. Сергеев. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 608 с.

Гаджинский А.М. Логистика : учебник / А.М. Гаджинский. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2012. – 484 с.

Таха, Хемди А. Введение в исследование операций / Таха, А. Хемди. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2005. – 912 с.

References:

Kirkin A.P., Kirkina V.I. Upravlenie transportnyimi protsessami dostavki gruzov v gorodskih usloviyah s dopolneniem kriteriev logistiki [Management of transport processes of delivery of freights in city conditions with addition of criteria of logistics]. Vіsnik Skhіdnoukraїns'kogo natsіonal'nogo unіversitetu іmenі Volodimira Dalia – Visnik of the Volodymyr Dahl East Ukrainian national university, 2013, no. 5 (194), vol. 2, pp. 61-67. (Rus.)

Gubenko V.K. Logistika [Logistics]. Mariupol, 1996. 242 p. (Rus.)

Nerush Yu.M. Logistika [Logistics]. Moscow, Velbi, Prospectus Publ., 2008. 520 p. (Rus.)

Lukinsky V.V. Teoriya i metodologiya upravleniya zapasami v tsepyah postavok. Avtoref. diss. dokt. ekon. nauk [The theory and stockpile management methodology in chains of deliveries. Thesis of doct. econom. sci. diss.]. Saint Peterburg, 2008. 38 p. (Rus.)

Sergeyev V.I. Logistika v biznese [Logistics in business]. Moscow, INFRA-M Publ., 2001. 608 p. (Rus.)

Gadzhinsky A.M. Logistika [Logistics]. 20th ed. Moscow, Publishing and trade corporation «Dashkov and K0» Publ., 2012. 484 p. (Rus.)

Taha, Hemdi A. Vvedenie v issledovanie operatsii [Introduction in research of operations]. 7th ed. Moscow, Williams Publ., 2005. 912 p. (Rus.)

##submission.downloads##

Як цитувати

Kirkin, O. P., Kirkina, V. I., & Kirkina, T. Y. (2017). Нові аналітичні методи управління транспортними потоками на базі системних досліджень в логістиці. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (34), 209–216. https://doi.org/10.31498/2225-6733.34.2017.105930