Удосконалення індивідуальних протитеплових засобів захисту рятувальників

Автор(и)

  • T. V. Kostenko ДВНЗ "Донецький національний технічний університет", м. Покровськ, Ukraine
  • V. K. Kostenko ДВНЗ "Донецький національний технічний університет", м. Покровськ, Ukraine
  • S. М. Aleksandrov ДВНЗ "Донецький національний технічний університет", м. Покровськ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.35.2017.125648

Ключові слова:

рятувальник, нагріваючий мікроклімат, індивідуальний захист від тепла, холодагент, термін захисної дії, сорбція вологи, термодеструкція

Анотація

Запропоновано удосконалення системи охолодження тіла рятувальника шляхом переходу на проточну схему охолодження від систем з розташованими в підкостюмному просторі поглиначами тепла. Запропонована конструкція забезпечить практично необмежений ресурс холодоагенту і, відповідно, збільшить термін захисної дії протитеплового засобу. Для підвищення ефективності механізму зняття тепла з поверхні тіла людини шляхом випаровування поту запропоновано забезпечити сорбцію вологи в підкостюмному просторі шляхом встановлення поглинаючих елементів. Проблему термодеструкції тканини зовнішньої оболонки можна вирішити шляхом її зрошення водою або утворенням пінного бар'єру. Використання запропонованих конструктивних рішень дозволить значно збільшити захисний ресурс протитеплових засобів і знизити ризик виходу їх з ладу при веденні аварійних робіт

Біографії авторів

T. V. Kostenko, ДВНЗ "Донецький національний технічний університет", м. Покровськ

Кандидат технічних наук, докторант

V. K. Kostenko, ДВНЗ "Донецький національний технічний університет", м. Покровськ

Доктор технічних наук, професор

S. М. Aleksandrov, ДВНЗ "Донецький національний технічний університет", м. Покровськ

Доктор технічних наук, професор

Посилання

Список использованных источников:

Костенко Т.В. Повышение безопасности и тактических возможностей спасателей при ликвидации пожаров с высоким тепловыделением / Т.В. Костенко // Вісник Приазовського державного технічного університету : Зб. наук. пр. / ДВНЗ «ПДТУ». – Маріуполь, 2016. – Вип. 33. – С. 198-205. – (Серія: Технічні науки).

ГОСТ ISO 11612-2014. Система стандартов безопасности труда. Одежда для защиты от тепла и пламени. Общие требования и эксплуатационные характеристики. – Введ. 2015-12-01. – М. : Стандартинформ, 2015. – 27 с.

ДСТУ 4366:2005. Одяг пожежника захисний. Загальні технічні вимоги та методи випробувань. – Чинний від 2005-01-07. – К. : Держспоживстандарт України, 2005. – 35 с. – (Національний стандарт України).

Особливості теплового впливу пожежі на теплозахисний костюм пожежника / Т.В. Костенко [та ін.] // Пожежна та техногенна безпека. Теорія, практика, інновації : Матеріали Міжнародої науково-практичної конференції. – Львів : ЛДУБЖД, 2016. – С. 486-488.

Про затвердження Правил безпеки праці в органах і підрозділах МНС України : Наказ МНС України № 312 від 07.05.2007. – Київ, 2006. – 215 с.

Костенко Т.В. Можливості захисту рятувальників від теплового впливу / Т.В. Костенко // Пожежна безпека: теорія і практика: збірник наукових праць. – Черкаси : АПБ ім. Героїв Чорнобиля, 2015. – № 20. – С. 53-60.

Пропозиції щодо удосконалення засобів протитеплового захисту / Т.В. Костенко [та ін.] // Пожежна та техногенна безпека. Теорія, практика, інновації : Матеріали Міжнародої науково-практичної конференції. – Львів : ЛДУБЖД, 2016. – С. 422-424.

Воронов П.С. Обгрунтування параметрів і створення комплексу протитеплового за-хисту гірничорятувальників з використанням стиснутого повітря : автореф. дис. …канд. техн. наук : 05.26.01 / П.С. Воронов; Держ. Макіїв. н-д. ін-т з безпеки робіт у гірн. пром-сті. – Макіївка, 2009. – 20 с.

Обґрунтування вибору матеріалів для виготовлення спеціального захисного одягу рятувальників від підвищеного теплового впливу / В.К. Костенко [та ін.] // Вісті Донецького гірничого інституту. – Покровськ : ДонНТУ, 2016. – № 2 (39). – С. 87-97.

Баженов В.И. Материаловедение трикотажно-швейного производства / В.И. Баженов. – М. : Легкая индустрия, 1971. – 304 с.

Клименко Ю.В. Воздействие лучистого потока на человека при тушении подземного пожара / Ю.В. Клименко, И.Ф. Марийчук // Науковий вісник НГА України. – Дніпропетровськ, 2002. – № 1. – С. 46-49.

Онасенко А.А. Комплексный показатель шахтного микроклимата – Термоиндекс / А.А. Онасенко, Ю.В. Клименко, В.В. Карпекин // 10-я Пленарная сессия международного бюро по Горной теплофизике «18 МТ2005». – Гливице : Силезский Политехнический институт, 2005. – С. 455-459.

Онасенко А.А. Теоретические основы тепломассопереноса в газозащитном костюме с водоледяной системой охлаждения / А.А. Онасенко // Проблемы экологии : Сб. науч. тр. – Донецк : ДонНТУ, 2005. – № 6. – С. 67-77.

Костенко Т.В. Охолодження пожежників-рятувальників шляхом удосконалення терморегуляції / Т.В. Костенко // Пожежна безпека: Збірник наукових праць. – Львів : ЛДУБЖД, 2016. – № 29 – С. 77-86.

Пат. 109668 Україна, МПК А 62 В 17/00, А 41 D 13/02. Теплозахисний костюм / В.К. Костенко, О.Л. Зав`ялова, Г.В. Зав`ялов, Т.В. Костенко, В.М. Покалюк. – № u201603119; заявл. 25.03.16; опубл. 25.08.16, Бюл. № 16. – 6 с.

Костенко В.К. Теплозахисний костюм рятувальника з системою водяного охолодження / В.К. Костенко, О.Л. Зав’ялова, Т.В. Костенко // Цивільний захист та пожежна безпека. – Київ : УкрНДІЦЗ, 2016. – № 20. – С. 38-43.

Zhurbinskiy D. Evaluation of radial component of thermal load at work places in hot shops / D. Zhurbinskiy, T. Kostenko, V. Kostenko // Metallurgical and mining industry. – 2016. – № 9. – Pp. 20-26.

References:

Kostenko, T.V. Povyshenie bezopasnosti i takticheskikh vozmozhnostei spasatelei pri lik-vidatsii pozharov s visokim teplovydeleniem [Increased safety and tactical abilities of rescuers in liquidation of fires with high heat release]. Vіsnik Priazovs'kogo derzgavnogo tehnіcnogo unіversitetu. Serіa: Tehnіcnі nauki – Reporter of the Priazovskyi state technical university. Section: Technical Sciences, 2016, no.33, pp. 198-205. (Rus.)

GOST ISO 11612:2015. Sistema standartov bezopasnosti truda. Odezhda dlia zashchity ot tepla i plameni. Obshchie trebovaniia i ekspluatatsionnye kharakteristiki [Protective clothing. Clothing to protect against heat and flame. Minimum performance requirements]. Moscow, Standartinform Publ., 2015. 27 p. (Rus.)

ISO 4366:2005. Odiag pozhezhnika zakhisnii. Zagal'nі tekhnіchnі vimogi ta metodi vipro-buvan' [Firefighter uniform. General technical requirements and test methods]. Kiev, Derzhspozhivstandart Publ., 2005. 35 p. (Ukr.)

Kostenko T.V., Pokalyuk V.M., Mayboroda A.O., Nuyanzin O.M., Nesterenko A.A. Osoblivostі teplovogo vplivu pozhezhі na teplozakhisnii kostium pozhezhnika. Anotatsii dopovidei Mizhn. nauk.-prakt. konf. «Pozhezhna ta tekhnogenna bezpeka. Teorіia, praktika, іnnovatsії» [Peculiarities heat exposure of fire on heat protection costume of firefighter. Abstracts of Int. Sci-Pract. Conf. «Fire and Technological safety: Theory, Practice, Innovations»]. Lviv, 2016, pp. 486-488. (Ukr.)

Order of MNS of Ukraine № 312 of 07.05.2007. Pro zatverdzhennia Pravil bezpeki pratsі v organakh і pіdrozdіlakh MNS Ukraїni [About confirmation of Labour Safety Rules in units and subunits of MNS of Ukraine]. Kiev, 2006. 215 p. (Ukr.)

Kostenko T.V. Mozhlyvosti zakhystu ryatuval'nykiv vid teplovoho vplyvu [Possibilities of protection rescuers from thermal effects]. Pozhezhna bezpeka: teorіia і praktika – Fire safety: theory and practice, 2015, no.20, pp. 53-60. (Ukr.)

Kostenko T.V., Pokalyuk V.M., Mayboroda A.O., Nuyanzin O.M., Nesterenko A.A. Pro-pozitsії shchodo udoskonalennia zasobіv protiteplovogo zakhistu. Anotatsii dopovidei Mizhn. nauk.-prakt. konf. «Pozhezhna ta tekhnogenna bezpeka. Teorіia, praktika, іnnovatsії» [Suggestions for improving antiheat protection means. Abstracts of Int. Sci-Pract. Conf. «Fire and Technological safety: Theory, Practice, Innovations»]. Lviv, 2016, pp. 422-424. (Ukr.)

Voronov P.S. Obgruntuvannia parametrіv і stvorennia kompleksu protiteplovogo zakhistu gіrnichoriatuval'nikіv z vikoristanniam stisnutogo povіtria. Diss. kand. techn. nauk [Substantiation of parametres and creation of complex protivoteplovoy protect mine rescuers using compressed air. Cand. tech. sci. diss.]. Makeevka, 2008. 176 p. (Rus.)

Kostenko V.K., Zav’yalova O.L., Kostenko T.V., ZhurbInskiy D.A. Obґruntuvannia viboru materіalіv dlia vigotovlennia spetsіal'nogo zakhisnogo odiagu riatuval'nikіv vіd pіdvishchenogo teplovogo vplivu [Rationale for the choice of materials for manufacturing special protective rescuers clothes from high thermal effects]. Vіstі Donets'kogo gіrnichogo іnstitutu – Journal of Donetsk mining institute, 2016, no.2(39), pp. 87-97. (Ukr.)

Bazhenov V.I. Materialovedenie trikotazhno-shveinogo proizvodstva [Materials science of the knitted sewing production]. Moskow, Legkaya industriya Publ., 1971. 304p. (Rus.)

Klimenko Yu.V., Mariychuk I.F. Vozdeistvie luchistogo potoka na cheloveka pri tushenii podzemnogo pozhara [The impact of the radiant flux per person to extinguish underground fire]. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu – Scientific Bulletin of National Mining University, 2002, no.1, pp. 46-49. (Rus.)

Onasenko A.A., Klimenko Yu.V., Karpekin V.V. Kompleksnyi pokazatel' shakhtnogo mikroklimata – Termoindeks [An integrated component of mine microclimate – Termoindeks]. 10-ya Plenarnaya sessiya mezhdunarodnogo byuro po Gornoy teplofizike «18 MT2005» – 10th Plenary Session of the International Bureau for Mining Thermal Physics «18 МТ2005», Gliwice, 2005, pp. 455-459. (Rus.)

Onasenko A.A. Teoreticheskie osnovy teplomassoperenosa v gazozashchitnom kostiume s vodoledianoi sistemoi okhlazhdeniia [Theoretical basis of heat and mass transfer in the gas protection suit with icewater cooling system]. Problemy ekologii – Environmental problems, 2005, no.6, pp. 67-77. (Rus.)

Kostenko T.V. Okholodzhennia pozhezhnikіv-riatuval'nikіv shliakhom udoskonalennia termoreguliatsії [Cooling firefighters, rescuers by improving thermoregulation]. Pozhezhna bezpeka – Fire safety, 2016, no.209, pp. 77-86. (Ukr.)

Kostenko V.K., Zav’yalova O.L., Kostenko T.V., Zav’yalov G.V., Pokalyuk V.M. Teplozakhisnii kostium [Heat-protective suit]. Patent UA, no.109668, 2016. (Ukr.)

Kostenko V.K., Zav’yalova O.L., Kostenko T.V. Teplozakhisnii kostium riatuval'nika z sistemoiu vodianogo okholodzhennia [Rescuer’s heat protection suit with water cooling system]. Tsivіl'nii zakhist ta pozhezhna bezpeka – Civil protection and fire safety, 2016, no.2, pp. 38-43. (Ukr.)

Zhurbinskiy, D., Kostenko, T., Kostenko, V. Evaluation of radial component of thermal load at workplaces in hot shops. Metallurgical and mining industry, 2016, no.9, pp. 20-26.

##submission.downloads##

Як цитувати

Kostenko, T. V., Kostenko, V. K., & Aleksandrov S. М. (2018). Удосконалення індивідуальних протитеплових засобів захисту рятувальників. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (35), 263–270. https://doi.org/10.31498/2225-6733.35.2017.125648