Мікротехнології в підготовці металургійної сировини

Автор(и)

  • V. V. Ozhogin ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна
  • I. A. Kovalevskiy ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна
  • L. I. Tarasyuk ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.36.2018.142465

Ключові слова:

сировина, відходи, підготовка, подрібнення, кускування, агломерація, брикети, окатиші, металізація

Анотація

Розглянута ситуація, що склалася в чорній металургії у сфері підготовки сировини, і виявлен її взаємозв'язок з інтенсифікацією виробництва, на підставі чого зроблений висновок про закономірність переходу від традиційних технологій кускування сировини до мікротехнологій. Під цим кутом зору виконаний огляд найважливіших досягнень переважно українських учених у сфері підготовки сировини, на підставі якого виявлені пріоритетні напрями у сфері кускування, характерні для національної металургії. Представлена ефективність цих способів. Впровадження у виробництво розглянутих розробок створює передумови для кардинального збільшення продуктивності металургійних агрегатів за рахунок інтенсифікації їх процесів, що повністю відповідає напрямам вдосконалення металургії. Впровадження тільки частини цих розробок здатне підвищити інтенсивність аглодоменного виробництва в 1,2-1,5 рази без зниження якості чавуну, що виплавляється. У практичній частині статті досліджені можливість і виявлені умови, що забезпечують глибоку підготовку сировини, що відповідає вимогам підвищення інтенсивності виробництва і якості продукції. В якості ефективного способу кускування вибрано брикетування, що дозволяє здійснювати кускування тонкоподрібненої сировини і пилоподібних відходів виробництва. При цьому ступінь металізації складає більше ніж 99%. Отримання з мікрочасток металізованих брикетів у порівнянні з традиційними способами відновлення агломерату і окатишів демонструє, що у сфері підготовки сировини є значні резерви, реалізація яких дозволить інтенсифікувати процеси відновлення в 20 і більше разів

Біографії авторів

V. V. Ozhogin, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, cтарший науковий співробітник

I. A. Kovalevskiy, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

L. I. Tarasyuk, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Список использованных источников (ГОСТ):

Совершенствование способов подготовки агломерационной шихты к спеканию / В.П. Русских [и др.] // Актуальные проблемы современной металлургии. – Мариуполь : ПГТУ, 2012. – С. 361-367.

Пат. 104116 Україна, МПК С 22 В 1/14. Спосіб одержання гранул / В.В. Ожогін, І. А. Ковалевський, О.М. Кіпчарська, О.В. Тараніна, Т.М. Дяченко, В.П. Кіпчарський. – № u201506999; зявл. 14.07.15; опубл. 12.01.16, Бюл. 1. – 6 с.

Пат. 116525 Україна, МПК С 22 В 1/14. Спосіб одержання гранул / В.В. Ожогін, І.А. Ковалевський, Л.І. Тарасюк, О.В. Тараніна, О.М. Кіпчарська. – № u201612255; зявл. 02.12.16; опубл. 25.05.17, Бюл. 10. – 8 с.

Ванюкова Н.Д. Физико-химические основы процессов восстановления окускованных углеродсодержащих железорудных материалов, используемых в доменной плавке с целью экономии топлива : автореф. дис. …канд. техн. наук : 05.16.02 / Н.Д. Ванюкова; НМетАУ. – Днепропетровск, 1995. – 23 с.

Пат. 108562 Україна, МПК С 22 В 1/24. Залізовуглецевий брикет / Л.Ю. Назюта, В.В. Ожогін, М.П. Орліченко, О.С. Кучерявенко. – № а201314320; заявл. 10.06.14; опубл. 12.05.15, Бюл. 9. – 8 с.

Бычков С.В. Опыт использования брикетов на основе прокатной окалины в доменной печи / С.В. Бычков, Н.Д. Ванюкова, О.В. Носоченко // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2006. – № 1. – С. 14-16.

Курунов И.Ф. Жёсткая вакуумная экструзия Steele – перспективный способ окускования металлургического сырья и отходов / И.Ф. Курунов, А.М. Бижанов // Черная металлургия. – 2012. – № 4 – С. 46-49.

Ожогин В.В. Основы теории и технологии брикетирования измельчённого металлургического сырья : монография / В.В. Ожогин. – Мариуполь : ПГТУ, 2010. – 442 с.

Чупринов Є.В. Удосконалення процесу виробництва огрудкованої залізорудної сировини з підвищенням змісту заліза та залишковим вуглецем для доменної плавки : дис. …канд. техн. наук : 05.16.02 / Чупринов Євген Валерійович. – Дніпро, НМетАУ, 2017. – 206 с.

Ванюкова Н.Д. Поліпшення металургійних властивостей залізорудних окускованих матеріалів для підвищення ефективності виплавки металу : автореф. дис. …д-ра техн. наук : 05.16.02 / Н.Д. Ванюкова; НМетАУ. – Дніпропетровськ, 2003. – 33 с.

Разработка способов замены металлолома в мартеновской плавке : отчёт о НИР / Приазов. гос. техн. ун-т; рук. Томаш А.А. – Мариуполь, 2005. – 170 с. – № ГР 0104U005371.

Опыт и перспективы использования брикетированных отходов металлургического производства при выплавке стали в 60-тонных конвертерах / В.И. Пищида [и др.] // Металл и литьё Украины. – 2006. – № 5. – С. 29-32.

Колпаков С.В. Нанотехнологии в металлургии стали / С.В. Колпаков, В.А. Паршин, А.Н. Чеховой // Сталь. – 2007. – № 8. – С. 101-106.

References:

Russkikh V.P., Ozhogin V.V., Semakova V.B. Sovershenstvovanie sposobov podgotovki aglomeratsionnoi shikhty k spekaniiu [Perfection of methods of preparation of sintering mixture to spekaniyu]. Aktual'nye problemy sovremennoi metallurgii – Actual problems of modern metallurgy, 2012, pp. 361-367. (Rus.)

Ozhogіn V.V., Kovalevs'kii І.A., Kіpchars'ka O.M., Taranina O.V., Diachenko T.M., Kip-charsky V.P. Sposіb oderzhannia granul [Method of receipt of granules]. Patent UA, no.104116, 2016. (Ukr.)

Ozhogіn V.V., Kovalevs'kii І.A., Tarasiuk L.І., Taranina O.V., Kіpchars'ka O.M. Sposіb oderzhannia granul [Method of receipt of granules]. Patent UA, no. 116525, 2017. (Ukr.)

Vaniukova N.D. Fiziko-khimicheskie osnovy protsessov vosstanovleniia okuskovannykh uglerodsoderzhashchikh zhelezorudnykh materialov, ispol'zuemykh v domennoi plavke s tsel'iu ekonomii topliva. Avtoref. diss. kand. techn. nauk [Physicochemical bases of the processes of reduction of agglomerated carbon-containing iron ore materials used in blast furnace smelting in order to save fuel. Thesis of cand. tech. sci. diss.]. Dnepropetrovsk, 1995. 23 p. (Rus.)

Naziuta L.Iu., Ozhogіn V.V., Orlіchenko M.P., Kucheriavenko O.S. Zalіzovugletsevii briket [Iron-carbon perform]. Patent UA, no. 108562, 2015. (Ukr.)

Bychkov S.V., Vaniukova N.D., Nosochenko O.V. Opyt ispol'zovaniia briketov na osnove prokatnoi okaliny v domennoi pechi [Experience of using briquettes on the basis of mill scale in a blast furnace]. Metallurgicheskaia i gornorudnaia promyshlennost' – Metallurgical and Mining Industry, 2006, no. 1, pp. 14-16. (Rus.)

Kurunov I.F., Bizhanov A.M. Zhestkaia vakuumnaia ekstruziia Steele – perspektivnyi sposob okuskovaniia metallurgicheskogo syr'ia i otkhodov [Steele rigid vacuum extrusion Steele is a promising way of agglomeration of metallurgical raw materials and waste]. Chernaia metallurgiia – Ferrous Metallurgy, 2012, no.4, pp. 46-49. (Rus.)

Ozhogin V.V. Osnovy teorii i tekhnologii briketirovaniia izmel'chennogo metallurgicheskogo syr'ia: monografiia [The fundamentals of the theory and technology of briquetting of crushed metallurgical raw materials: monograph]. Mariupol', PGTU Publ., 2010. 442 p. (Ukr.)

Chuprinov E.V. Udoskonalennia protsesu virobnitstva ogrudkovanoї zalіzorudnoї sirovini z pіdvishchenniam zmіstu zalіza ta zalishkovim vugletsem dlia domennoї plavki. Diss. kand. techn. nauk [Improvement of the process of production of chopped iron ore raw materials with the increase of iron content and residual carbon for blast-furnace smelting. Cand. tech. sci. diss.]. Dnіpro, 2017. 206 p. (Ukr.)

Vaniukova N.D. Polіpshennia metalurgіinikh vlastivostei zalіzorudnikh okuskovanikh materіalіv dlia pіdvishchennia efektivnostі viplavki metalu. Avtoref. diss. dokt. techn. nauk [Improvement of metallurgical properties of iron-ore-cooled materials for increasing the efficiency of smelting of metal. Thesis of doct. tech. sci. diss.]. Dnіpropetrovs'k, 2003. 33 p. (Ukr.)

Otchet o NIR. № GR 0104U005371. Razrabotka sposobov zameny metalloloma v martenovskoi plavke [Development of ways to replace scrap metal in open-hearth melting]. Mariupol', PGTU Publ., 2005. 170 p. (Rus.)

Pishchida V.I., Shibko A.V., Shpak V.I., Kotliarov V.V., Chmyrkov K.F. Opyt i perspektivy ispol'zovaniia briketirovannykh otkhodov metallurgicheskogo proizvodstva pri vyplavke stali v 60-tonnykh konverterakh [Experience and prospects for the use of briquetted steel waste in steelmaking in 60-tonne converters]. Metall i lit'e Ukrainy – Metal and casting of Ukraine, 2006, № 5, pp. 29-32. (Rus.)

Kolpakov S.V., Parshin V.A., Chekhovoi A.N. Nanotekhnologii v metallurgii stali [Nanotechnologies in steel metallurgy]. Stal' – Steel, 2007, № 8, pp. 101-106. (Rus.)

##submission.downloads##

Як цитувати

Ozhogin, V. V., Kovalevskiy, I. A., & Tarasyuk, L. I. (2018). Мікротехнології в підготовці металургійної сировини. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (36), 15–21. https://doi.org/10.31498/2225-6733.36.2018.142465