Дослідження процесу виробництва сталі у конвертерах із комбінованим продуванням

Автор(и)

  • V. I. Bondar ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна
  • L. I. Tarasyuk ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.36.2018.142512

Ключові слова:

металевий розплав, нормальність розподілу, регресійний аналіз, достовірність модельних параметрів

Анотація

Процес комбінованого продування використовується для переробки високофосфористих чавунів і застосовується в західноєвропейських країнах; в основному, це процес LBE (Lance Bubbling Equilibrium) з подачею кисню згори і нейтральних газів через дно. Технологія зазвичай передбачає продування в два періоди з проміжним зливом шлаку і залишенням шлаку другого періоду продування в конвертері. Таблиця початкових розрахункових даних була представлена результатами хімічного аналізу і температури металевого розплаву 51-ої плавки, отриманого в конвертерах місткістю 300 т фірми Крупп-Шталь, і представлених в періодичній літературі. В якості незалежних змінних використовувалися вміст вуглецю в розплаві [C], марганцю [Mn], сірки [S], фосфору [P], активність кисню a[O], як показника міри окисленності металевого розплаву, і температура розплаву (Т, °С). Перевірка відповідності розподілу значень змінних закону нормального розподілу за допомогою критерію Колмогорова-Смирнова показала, що в усіх випадках величина рівня значущості перевищує 5%, тому нульова гіпотеза про те, що розподіл відповідає нормальному закону, може бути прийнята. Рівняння лінійної регресії, яке встановлює можливості розрахунку значень змінної [C], показує, що вони визначаються значеннями змінних [Р] і a[O]. Коефіцієнти рівняння регресії, як і вільний член рівняння, значимі на 5%-му рівні значущості. Значення F-критерію рівняння регресії доводить її адекватність. Величина стандартної помилки визначення значень змінної [C] перевищує 5%-й рівень і дорівнює приблизно 12%. Це ілюструє високу міру розсіювання різниці між фактичними і прогнозованими значеннями залежної змінної. Графіки розподілу залишків регресійної моделі не підтверджують твердження про адекватність регресійного рівняння. Присутність нелінійного тренду регресійних залишків доводить необхідність переходу від лінійної моделі рівняння регресії до нелінійної для забезпечення надійного передбачення значень змінної [C] за результатами хімічного складу розплаву і його температури

Біографії авторів

V. I. Bondar, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

L. I. Tarasyuk, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Список использованных источников:

Корнева А.А. Непараметрическое моделирование конвертерной плавки / А.А. Корнева, М.Е. Корнет // Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. – 2013. – № 10. – С. 24-28.

Воскобойников В.Г. Общая металлургия : учебник / В.Г. Воскобойников, В.А. Кудрин, А.М. Якушев. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Академкнига, 2002. – 764 с.

Фиге Л. Измерение в ходе продувки конвертера при помощи фурмы-зонда / Л. Фиге, Н.-Р. Кайзер. Й. Мах // Черные металлы. – 1994. − № 1. – С. 14-16.

Халафян А.А. STATICTICA 6. Статистический анализ данных : учебник / А.А. Халафян. – 3-е изд. – М. : ООО «Бином-Пресс», 2007. – 512 с.

Лакин Г.Ф. Биометрия / Г.Ф. Лакин. – М. : Высшая школа, 1990. – 352 с.

Электронный учебник по статистике [Электронный ресурс] : [Веб-сайт]. – Электронные данные. – Москва, 2007. – Режим доступа : http://statsoft.ru/home/textbook/default.htm. – Название с экрана.

Бондарь В.И. Исследование физико-химических процессов LD-конвертирования с применением статистического метода / В.И. Бондарь, С.Г. Мельник // Металл и литье Украины. – 2016. – № 7. – С. 11-17.

Бондарь В.И. Исследование процесса кислородного конвертирования методами математической статистики / В.И. Бондарь, Л.И. Тарасюк // Вісник Приазовського державного технічного університету : Зб. наук. пр. / ДВНЗ «ПДТУ». – Маріуполь, 2016. – Вип. 33. – С. 21-33. – (Серія : Технічні науки).

References:

Korneva А.А., Kornet М.Е. Neparametricheskoe modelirovanie konverternoi plavki [Nonparametric modeling of converter fusion]. Izvestiia vysshikh uchebnykh zavedenii. Chernaia metallurgiia – Izvestiya. Ferrous metallurgy, 2013, no. 10, pp. 24-28. (Rus.)

Voskoboynikov V.G., Kudrin V.A., Yakushev A.M. Obschaya metallurgiya [General Metal-lurgy]. Moscow, Akademkniga Publ., 2002. 764 p. (Rus.)

Fige L., Kayzer N.-R., MahY. Izmerenie v hode produvki konvertera pri pomoschi furmyi-zonda [Measurement during purge of the converter with a tuyere probe]. Chernye metally – Ferrous metals, 1994, no. 1, pp. 14-16. (Rus.)

Halafyan A.A. STATICTICA 6. Statisticheskiy analiz dannyih: uchebnik [STATISTICA 6. Statistical analysis of data: a textbook]. Мoscow, Binom-Press Publ., 2007. 512 p. (Rus.)

Lakin G.F. Biometriya [Biometrics]. Мoscow, Vyisshaya shkola Publ., 1990. 352 p. (Rus.)

Elektronnyi uchebnik po statistike (Electronic textbook on statistics) Available at: www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm (accessed 13 November 2017). (Rus.)

Bondar V.I., Melnik S.G. Issledovanie fiziko-khimicheskikh protsessov LD-konvertirovaniia s primeneniem statisticheskogo metoda [Investigation of physical and chemical processes of LD conversion with the use of the statistical method]. Metall i lit'e Ukrainy – Metal and casting of Ukraine, 2016, no. 7, pp. 11-17. (Rus.)

Bondar V.I., Tarasyuk L.I. Issledovanie protsessa kislorodnogo konvertirovaniia metodami matematicheskoi statistiki [The study of the process of oxygen conversion by methods of mathematical statistics]. Vіsnik Priazovs'kogo derzhavnogo tekhnіchnogo unіversitetu. Seriia: Tekhnicheskie nauki – Reporter of the Priazovskyi State Technical University. Section: Technical science, 2016, no. 33, pp. 21-33. (Rus.)

##submission.downloads##

Як цитувати

Bondar, V. I., & Tarasyuk, L. I. (2018). Дослідження процесу виробництва сталі у конвертерах із комбінованим продуванням. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (36), 28–39. https://doi.org/10.31498/2225-6733.36.2018.142512