Обґрунтування вибору двошарової сталі для виготовлення суднових допоміжних механізмів

Автор(и)

  • I. V. Kovalenko Азовський морський інститут Одеської національної морської академії, м. Маріуполь, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.36.2018.142533

Ключові слова:

двошарова сталь, легуючи елементи, корозійна стійкість, міцність, зварний шов, суднові механізми, енергетичні установки

Анотація

У статті представлені основні підходи до вибору двошарових матеріалів, що вживаються для виробництва суднових допоміжних механізмів. У сучасному широкому спектрі конструкційних матеріалів, комбіновані зварні конструкції з двошарових сталей можуть розрізнятися між собою за характером розподілу в них матеріалів легування, відповідності зварюваних сталей умовам роботи і сферам застосування. Особливу групу суднових комбінованих конструкцій складають двошарові конструкції, у яких з легованих сталей виготовляються не окремі деталі, а лише їх поверхневі шари, що безпосередньо примикають до агресивного середовища або до джерела інтенсивного зносу. Такі конструкції широко застосовуються у суднобудуванні, а також при виготовленні суднових енергетичних установок. Двошарові сталі широко використовуються у деталях машин різного призначення, поверхневі шари яких випробують значні зусилля або схильні до зносу різного характеру. Номенклатура матеріалів, що використовуються у комбінованих конструкціях, дуже велика і включає більшість зварюваних сталей. По поєднанню матеріалів в одному вузлі доцільно виділити дві основні групи конструкцій: із зварними з’єднаннями сталей одного структурного класу, але різного легування, та із зварними з’єднаннями сталей різних структурних класів. При виконанні зварювання сталей одного структурного класу без яких-небудь додаткових вимог до вибору методу зварювання та режиму, що враховують різнорідність з’єднання, треба враховувати міцність з’єднання. У межах одного структурного класу теплофізичні властивості сталей помітно один від одного не відрізняються. Тому у даній статті описуються властивості перехідних шарів шва, які виникають за рахунок проплавлення основного металу, властивості яких у подібних з’єднаннях, а також у більшості випадків, істотно не відрізняються від властивостей наплавленого металу

Біографія автора

I. V. Kovalenko, Азовський морський інститут Одеської національної морської академії, м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Список использованных источников (ГОСТ):

Панасюк В.В. Застосування методів механіки руйнування матеріалів для поцінування міцності зварних з’єднань / В.В. Панасюк // Автоматическая сварка. – 2008. – № 11. – С. 151-156.

Махненко В.И. Ресурс безопасной эксплуатации сварных соединений и узлов современных конструкций / В.И. Махненко. – К. : Наукова думка, 2006. – 618 с.

Патон Б.Е. Новые возможности автоматической сварки в машиностроении / Б.Е. Патон, Л.Б. Медовар, В.Е. Саенко // Металлургия машиностроения. – 2003. – № 1. – С. 2-5.

Медовар Б.И. Сварка хромоникелевых аустенитных сталей / Б.И. Медовар. – М. : Машгиз, 1958. – 258 с.

Мовчан Б.А. Микроскопическая неоднородность в литых сплавах / Б.А. Мовчан. – К. : Гостехиздат УССР, 1968. – 230 с.

Касаткин Б.И. Методика исследования кинетики деформаций при замедленном разрушения / Б.И. Касаткин, В.Я. Бреднев, В.В. Волков // Автоматическая сварка. – 1981. – № 11. – С. 1-11.

Недосека А.Я. Основы расчета сварных конструкцій / А.Я. Недосека. – К. : Вища школа, 1988. – 263 с.

Николаев Г.А Сварные конструкции. Прочность сварных соединений и деформации конструкций / Г.А. Николаев, С.А. Куркин, В.А. Винокуров. – М. : Высшая школа, 1982. – 270 с.

Стафаков Ю.П. Рост трещин вблизи границы раздела разнородных материалов в условиях сжатия / Ю.П. Стафаков, И.Л. Побаль, А.Г. Князева // Физическая мезомеханика. – 2002. – № 1. – С. 81-88.

Земзин В.Н. Сварные соединения разнородных сталей / В.Н. Земзин. – Л. : Машиностроение, 1966. – 190 с.

Мовчан Б.А. Микроскопическая неоднородность в литых сплавах / Б.А.Мовчан. – К. : Гостехиздат УССР, 1968. – 230 с.

Коваленко І.В. Вдосконалення технології дугового зварювання двошарових сталей при виготовленні промислових металоконструкцій : дис. ... канд. техн. наук : 05.03.06 : захищена 08.12.13; затв. 12.12.13 / Коваленко Іван Васильович. – Маріуполь, 2013. – 146 с. – № 128863.

Kovalenko I. Operation reliability evolution of the ship power pipelines with application of mathematical modeling and ultrasonic testing methods / I. Kovalenko, V. Spiridonov // The scientific heritage. – 2016. – № 6. – Рр. 88-91.

References:

Panasyuk V.V. Zastosuvannie metidiv mechaniki ruinuvania materialiv zvarnich zednan [Application of methods of fracture mechanics of materials to assess the strength of welded joints]. Avtomaticheskaia svarka – Automatic welding, 2008, no. 11, pp. 151-156. (Ukr.)

Makhnenko V.I. Resurs bezopasnoi ekspluatacii svarnich soedinenii i uzlov sovremenich konstrukcii [Resource of safe service of welded joints and units of modern structures]. Kiev, Naukova Dumka Publ., 2006. 618 р. (Rus.)

Paton B.E., Medovar L.B., Saenko V.E. Novie vozmoghnosti avtomat svarki v mashinosstroeniy [New possibilities of automatic welding in mechanical engineering]. Metallurgia mashinostroyeniya – Metallurgy of Machinery Building, 2003, no. 1, pp. 2-5. (Rus.)

Medovar B.I. Svarka chromonikelevich austenitnich stalei [Welding austenitic chromium-Nickel steels]. Moscow, Mashgiz Publ., 1958. 258 р. (Rus.)

Movchan B.A. Mikroscopicheskay neodnorodnost v litych splavach [Microscopic heterogeneity in cast alloys]. Kiev, Gostehizdat of the USSR Publ., 1968. 230 р. (Rus.)

Kasatkin B.I., brednev, V.I., Volkov V.V. Methodica isledovaniy kinetiki deformacii pri razrushenii [Methodology of the study of the kinetics of de-formations in the slow motion destruction]. Avtomaticheskaia svarka – Automatic welding, 1981, no. 11, pp. 1-11. (Rus.)

Nedoseka A.Y. Osnovi rascheta svarnich konstrukciy [The basis of calculation of welded structures]. Kiev, Vyscha shcola Publ., 1988. 263 р. (Rus.)

Nikolaev G.A., Kurkin S.A., Vinokurov V.A. Svarnie konstrukcii. Prochnost svarnich soedi-neniy i deformaciy konstrukciy [Welded construction. Strength of welded joints and deformation of structures]. Moscow, Vysshaia shkola Publ., 1982. 270 р. (Rus.)

Stefanov Y.P., Pobol I.L., Knyazeva A.G. Rost treshin blizi granici razdela raznich materialov [The growth of cracks near the interface of heterogeneous materials under compression]. Fizicheskaia mezomekhanika – Physical Mesomechanics, 2002, no. 1, pp. 81-88. (Rus.)

Zemzin V.N. Svarniye soedineniy raznorodnich staley [Welded joints of dissimilar steels]. Leningrad, Engineering Publ., 1966. 190 p. (Rus.)

Movchan B.A. Mikroskopicheskay neodnorodnost v litich splavah [Microscopic heterogeneity in cast alloys]. Kiev, Gostehizdat of the USSR Publ., 1968. 230 p.

Kovalenko I.V. Vdoskonalennia tekhnologії dugovogo zvariuvannia dvosharovikh stalei pri vigotovlennі promislovikh metalokonstruktsіi. Diss. cand. techn. nauk [Improvement of technology of arc welding of bimetallic steels in the manufacture of industrial steel structures. Cand. tech. sci. diss.]. Mariupol, 2013. 146 р. (Ukr.)

Kovalenko I., Spiridonov V. Operation reliability evolution of the ship power pipelines with application of math ematical modeling and ultrasonic testing methods. The scientific heritage, 2016, no. 6, pp. 88-91.

##submission.downloads##

Як цитувати

Kovalenko, I. V. (2018). Обґрунтування вибору двошарової сталі для виготовлення суднових допоміжних механізмів. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (36), 119–127. https://doi.org/10.31498/2225-6733.36.2018.142533