Структура і властивості модифікованої зони при плазмовій обробці різьбонарізних різців з пластинами із твердих сплавів

Автор(и)

  • S. S. Samotugin ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • O. A. Khrystenko ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • V. I. Ivanov ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.36.2018.142534

Ключові слова:

різець, різьбонарізання, плазма, зміцнення, твердий сплав

Анотація

У даній роботі представлено дослідження структури, твердості і параметрів кристалічної будови в модифікованій зоні різьбонарізних різців з напаяними твердосплавними пластинами зі сплаву ВК8 і Т5К10. Показаний характер плавлення міжфазних кордонів, металографічні та рентгеноструктурні дослідження при висококонцентрованому нагріванні плазмовим струменем і високошвидкісному охолодженні різьбонарізних різців. Аналіз наведених факторів показує перспективність застосування методу поверхневого зміцнення для підвищення працездатності резьбонарізного інструменту з твердосплавними пластинами. Разом з тим, через складність профільної робочої поверхні застосування будь-яких методів зміцнення утруднено. В таких умовах в різних ділянках модифікованої зони можуть проходити фазові і структурні перетворення, що відрізняються між собою. Найбільш високі експлуатаційні властивості і дисперсна структура реалізуються при плазмовій обробці твердих сплавів без оплавлення, але з фазовими перетвореннями в карбідах і зв'язці. Оптимальні режими плазмової обробки забезпечують реалізацію зазначеного варіанта зміцнення в обсягах твердого сплаву, прилеглих до ріжучих кромок. Основним процессом, що визначає характер фазових і структурних перетворень в твердих сплавах при плазмовому модифікуванні, є контактне плавлення карбідних зерен, воно залежить від двох чинників – змочуваності карбідів рідкою сполучною фазою і розчинності карбідів в зв'язці, що призводить до подрібнення подібних (первинних) карбідних зерен, насичення зв'язки вольфрамом і вуглецем і, як наслідок, дисперсійному зміцненню зв'язки за рахунок виділення вторинних дисперсних карбідів. Поряд з подрібненням вихідних карбідних зерен, відбувається розпад пересиченого твердого розчину W і C в Co з виділенням дисперсних вторинних карбідів. Оплавлені зерна первинних карбідів мають неправильну форму і "пухкі" краю, а зерна виділилися в результаті твердіння вторинних карбідів – переважно округлої форми

Біографії авторів

S. S. Samotugin, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Доктор технічних наук, професор

O. A. Khrystenko, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Молодший науковий співробітник

V. I. Ivanov, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Список использованных источников (ГОСТ):

Самотугин С.С. Плазменное модифицирование резьбонарезного инструмента / С.С. Самотугин, О.А. Христенко // Вісник Приазовського державного технічного університету : Зб. наук. пр. / ДВНЗ «ПДТУ». – Маріуполь, 2017. – Вип. 34. – C. 105-112. – (Серія : Техніні науки).

Родин П.Р. Металлорежущие инструменты / П.Р. Родин. – М. : Высшая школа, 1974. – 400 с.

Грановский В.И. Резание металлов / В.И. Грановский, В.Г. Грановский. – М. : Высшая школа, 1985. – 304 с.

Самотугин С.С. Плазменное упрочнение инструментальных материалов / С.С. Самотугин, Л.К. Лещинский. – Донецк : Новый мир, 2003. – 338 с.

Самотугин С.С. Влияние режимов плазменной обработки на структуру и свойства инструментальных твердых сплавов / С.С. Самотугин, В.И Лавриненко, Ю.С. Самотугина, Е.В. Кудинова // Сверхтвердые материалы. – 2011. – № 3. – С. 74-84.

Рентгенографические исследования термообработанных твердых сплавов WC-Co / Л.И. Александрова, М.Г. Лошак, Т.Б. Горбачева, А.В. Вараксина // Порошковая металлургия. – 1985. – № 5. – С. 93-98.

Горбачева Т.Б. Рентгенография твердых сплавов / Т.Б. Горбачева. – М. : Металлургия, 1985. – 102 с.

References:

Samotugin S.S., Khrystenko O.A. Plazmenoe modifizurovanie rezbonareznogo instrumenta [Plasma modification of a threading tool]. Vestnik priazovskogo gosudarstvenogo universiteta. Seriia: Tekhnicheskie nauki – Reporter of the Priazovskyi State Technical University. Section: Technical sciences, 2017, no. 34, pp. 105-112. (Rus.)

Rodin P.R. Metalorejuschie instrumentu [Cutting tools]. Moskow, Vuschay shkola Publ., 1974. 407 р. (Rus.)

Granovskiy V.I., Granovskiy V.G. Rezanie metallov [Metal cutting]. Moskow, Vuschay shkola Publ., 1985. 304 р. (Rus.)

Samotugin S.S., Leschinskiy L.K. Plazmenoe uprochnenie instrumentalnuh materialov [Plazma hardening of tools material]. Donetsk, Novui mir Publ., 2003. 338 p. (Rus.)

Samotugin S.S., Lavrinenko V.I., Samotugina U.V., Kudinova E.V. Vliyanie regumov plazmenoi obrabotki na structuru i svoistva instrumentalnuh tverduh splavov [Effect of plasma treatment regimes on the structure and properties of tool hard alloys]. Sverhtverdue materialu – Superhard materials, 2011, no. 3, pp. 74-84. (Rus.)

Aleksandrova L.I., Loschak M.G., Gorbacheva T.B., Varaksina A.V. Rentgenograficheskie isledovaniya termoobrabotanuh tverduh splavov WC-Co [Radiographic studies of heat treated hard alloys WC-Co]. Poroschkovaya metalurgiya – Powder metallurgy, 1985, no. 5, pp. 93-98. (Rus.)

Gorbacheva T.B. Rentgenografiya tverduh splavov [Radiography of hard alloys]. Moskow, Metallurgiya Publ., 1985. 102 p. (Rus.)

##submission.downloads##

Як цитувати

Samotugin, S. S., Khrystenko, O. A., & Ivanov, V. I. (2018). Структура і властивості модифікованої зони при плазмовій обробці різьбонарізних різців з пластинами із твердих сплавів. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (36), 128–134. https://doi.org/10.31498/2225-6733.36.2018.142534