Удосконалення найбільш навантажених вузлів транспортних пристроїв, що працюють в умовах високих температур

Автор(и)

  • A. V. Loza ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3312-8508
  • V. V. Shishkin ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • D. O. Rassokhin ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • А. О. Venzhega ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.36.2018.142539

Ключові слова:

технологічний транспорт, деформації, дефекти, легування, моделювання, надійність, збільшення довготривалості

Анотація

В металургії та коксохімії використовується технологічний транспорт, вузли якого працюють при високих температурах. Елементи устаткування такого транспорту схильні до навантажень дуже нерівномірно. При такому характері навантаження міцність окремих найбільш навантажених ділянок вузлів безпосередньо лімітує загальну довговічність всього транспортного пристрою і побічно – надійність і економічність всього технологічного процесу виробництва. В результаті нерівномірності зношування багато деталей виходять з ладу, не вичерпавши повністю свого ресурсу. При цьому замінювані або ремонтовані вузли збільшують собівартість готової продукції. Значні витрати на ремонт і обслуговування технологічного транспорту завищують витрати на виробництво для будь-якого підприємства, тому проблема збільшення довговічності найбільш навантажених вузлів вимагає рішення. В статті розглянуті відомі методи збільшення стійкості вузлів механічного устаткування, які виходять з ладу в першу чергу. Основними причинами руйнування деталей при високих температурах є зниження механічних властивостей матеріалу та зміна його структури. Такі процеси можуть відбуватися як при тривалій витримці матеріалу за високих температур, так і в процесі його термоциклування. При високих температурах на поверхні будь-якої деталі і в прилеглих шарах розвивається зневуглецювання, що веде до зміни структури і механічних властивостей металу. При цьому знижуються показники міцності і особливо пластичності. У зв'язку з такими явищами, більшість експлуатаційних дефектів має розвиток з поверхні виробу. З метою удосконалення деталей і збільшення їх довговічності запропонований метод легування виробу, за допомогою якого можливо збільшити міцність на заданій ділянці виробу за умови мінімальної витрати легуючих елементів. В порівнянні із звичайними методами легування, коли легуючі елементи використовуються у великій кількості і розподіляються на весь об'єм виробу, витрата дефіцитних дорогих елементів зменшується в 20-30 разів, що економічно має бути вигідним будь-якому споживачеві виробів. Такий підхід забезпечує максимальний термін служби устаткування при зведенні до мінімуму витрат на дорогі легуючі елементи. Дія методу проілюстрована на прикладі головки запалу МБЛЗ

Біографії авторів

A. V. Loza, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

V. V. Shishkin, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

D. O. Rassokhin, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Старший науковий співробітник

А. О. Venzhega, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Студент

Посилання

Список использованных источников (ГОСТ):

Машины и агрегаты металлургических заводов : в 3-х т. / A.И. Целиков [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Металлургия, 1987. – Т. 3 : Машины и агрегаты для производства и отделки проката. – 1988. – 680 с.

Артюх В.Г. Нагрузки и перегрузки в металлургических машинах : монография / В.Г. Артюх. – Мариуполь : Изд-во ПГТУ, 2008. – 246 с.

Уманский В.Б. Упрочнение деталей металлургического оборудования / В.Б. Уманский, А.А. Костенко, Ю.Т. Худик. – М. : Металлургия, 1991. – 176 с.

Кучеренко В.Ф. Прочность и долговечность технологического подъемно-транспортного оборудования металлургических заводов / В.Ф. Кучеренко. – М. : Металлургия, 1982. – 160 с.

Калашников А.Г. Причины низкой стойкости шлаковых ковшей доменного цеха / А.Г. Калашников // Теория и практика металлургии. – 1978. – № 6. – С. 39-46.

Исследование опытного образца шлаковоза с чашей емкостью 24 м3 / И.Ф. Иванченко [и др.] // Отчет по НИР ДМетИ и ДЗМО. – Днепропетровск : 1987. – 148 с.

Касаткин Н.Л. Ремонт и монтаж металлургического оборудования / Н.Л. Касаткин. – М. : Металлургия, 1970. – 310 с.

А. с. 891779 СССР. МКИ С 21 В 3/10. Шлаковоз / А.А. Алешин, В.И. Мишин, А.И. Катрич, М.А. Масонов, В.В. Бодров, А.С. Козлов. – № 2810447/22-02, заявл. 22.08.79; опубл. 23.12.81, Бюл. № 47. – 3 с.

А. с. 806765 СССР. МКИ С 21 В 3/10. Шлаковоз / А.Б. Рабинович. – № 2708966/22-02; заявл. 05.01.79; опубл. 23.02.81, Бюл. № 7. – 4 с.

Надежность и ремонт машин / Под ред. В.В. Курчаткина. – М. : Колос. – 2000. – 776 с.

А. с. 709683 СССР. МКИ С 21 В 3/10. Шлаковая чаша / Л.Б. Никулина, Г.В. Голов, Н.В. Орининский, Я.Ш. Школьник, Н.Н. Кочетов, В.В. Филиппов, А.С. Смелянский, С.В. Быков, С.М. Гершензон. – № 2524611/22-02; заявл. 16.08.77; опубл. 15.01.80, Бюл. № 2. – 4 с.

Пат. 44485 Україна. МПК С 21 В 3/10. Чаша шлаковоза / А.В. Лоза, В.В. Шишкін, О.А. Лоза. – № u200902835; заявл. 26.03.2009; опубл. 12.10.2009, Бюл. № 19. – 8 с.

Чигарев В.В. Разработка и применение способа локального упрочнения литых деталей / В.В. Чигарев, Д.А. Рассохин, А.В. Лоза // Научный вестник Донбасской государственной машиностроительной академии : Сб. науч. тр. / ДДМА. – Краматорськ, 2014. – Вип. 1(32). – С. 263-266.

References:

Tselikov A.I., Polukhin P.I., Grebenik V.M., Ivanchenko F.K., Tylkin M.A., Korolev A.A., Lopukhin B.P., Storozhik D.A., Pavlenko B.A., Tselikov A.A., Elinson I.M., Ziuzin V.I. Mashiny i agregaty metallurgicheskikh zavodov. Tom 3. Mashiny i agregaty dlia proizvodstva i otdelki prokata [Machines and units of metallurgical plants. Vol. 3. Machines and units for the production and finishing of rolled products]. Moscow, Metallurgiia Publ., 1988. 680 p. (Rus.)

Artiukh V.G. Nagruzki i peregruzki v metallurgicheskikh mashinakh: Monografiia [Loads and overloads in metallurgical machines: Monograph]. Mariupol', PGTU Publ., 2008. 246 p. (Rus.)

Umanskii V.B., Kostenko A.A., Khudik Iu.T. Uprochnenie detalei metallurgicheskogo oborudovaniia [Hardening of details of metallurgical equipment]. Moscow, Metallurgiia Publ., 1991. 176 p. (Rus.)

Kucherenko V.F. Prochnost' i dolgovechnost' tekhnologicheskogo pod"emno-transportnogo oborudovaniia metallurgicheskikh zavodov [Strength and durability of technological lifting-transport equipment of metallurgical plants]. Moscow, Metallurgiia Publ., 1982. 160 p. (Rus.)

Kalashnikov A.G. Prichiny nizkoi stoikosti shlakovykh kovshei domennogo tsekha [The reasons for the low resistance of the slag ladles of the blast furnace shop]. Teoriia i praktika metallurgii – Theory and practice of metallurgy, 1978, vol. 6, 46 p. (Rus.)

Ivanchenko I.F. Otchet po NIR DMetI i DZMO. Issledovanie opytnogo obraztsa shlakovoza s chashei emkost'iu 24 m3 [Report on the R & D DMetI and DZMO. Investigation of a pilot slag sample with a bowl with a capacity of 24 m3]. Dnepropetrovsk, 1987. 148 p. (Rus.)

Kasatkin N.L. Remont i montazh metallurgicheskogo oborudovaniia [Repair and installation of metallurgical equipment]. Moscow, Metallurgiia Publ., 1970. 310 p. (Rus.)

Aleshin A.A., Mishin V.I., Katrich A.I., Masonov M.A., Bodrov V.V., Kozlov A.S. Shlakovoz [Slag carrier]. Certificate of authorship USSR, no. 891779, 1981. (Rus.)

Rabinovich A.B. Shlakovoz [Slag carrier]. Certificate of authorship USSR, no. 806765, 1981. (Rus.)

After ed. V.V. Kurchatkina. Nadezhnost' i remont mashin [Reliability and repair of machines]. Moscow, Kolos Publ., 2000. 776 p. (Rus.)

Nikulina L.B., Golov G.V., Orininskii N.V., Shkol'nik Ia.Sh., Kochetov N.N., Filippov V.V., Smelianskii A.S., Bykov S.V., Gershenzon S.M. Shlakovaia chasha [Slag bowl]. Certificate of authorship USSR, no. 709683, 1980. (Rus.)

Loza A.V., Shishkin V.V., Loza E.A. Chasha shlakovoza [Slag bowl]. Patent UA, no. 44485, 2009. (Ukr.)

Chigarev V.V., Rassokhin D.A., Loza A.V. Razrabotka i primenenie sposoba lokal'nogo uprochneniia litykh detalei [Development and application of the method of local hardening of cast parts]. Naukovii vіsnik donbas'koї derzhavnoї mashinobudіvnoї akademії – Scientific Herald of the Donbass State Engineering Academy, 2014, vol. 1(32), pp. 263-266. (Rus.)

##submission.downloads##

Як цитувати

Loza, A. V., Shishkin, V. V., Rassokhin, D. O., & Venzhega А. О. (2018). Удосконалення найбільш навантажених вузлів транспортних пристроїв, що працюють в умовах високих температур. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (36), 140–148. https://doi.org/10.31498/2225-6733.36.2018.142539