Визначення технологічних можливостей механічної обробки за температурним критерієм

Автор(и)

  • V. I. Polyansky ТОВ «Імперія металів», м. Харків, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.36.2018.142544

Ключові слова:

механічна обробка, шліфування, точіння, температура шліфування, умовне напруження різання, продуктивність обробки

Анотація

У роботі наведено результати теоретичних досліджень і запропоновано уточнений розрахунок температури різання при механічній обробці з урахуванням руху теплового джерела вглиб поверхневого шару оброблюваної деталі та балансу тепла, що йде в стружки, що утворюються, й поверхневий шар оброблюваної деталі. Це дозволило визначити оптимальні параметри режиму плоского шліфування (глибину шліфування й швидкість деталі) для заданих значень температури шліфування та питомої продуктивності обробки. Встановлено, що зі збільшенням питомої продуктивності обробки ефективно шліфування виконувати за схемою глибинного шліфування з відносно невеликою швидкістю деталі. При відносно невеликій питомій продуктивності обробки доцільно використовувати багатопрохідне шліфування зі збільшеною швидкістю деталі. Виходячи з цього, показано, що урахування руху теплового джерела вглиб поверхневого шару оброблюваної деталі забезпечує більш точне рішення даного завдання. Встановлено, що в реальних умовах шліфування відношення заданої та максимальної температур шліфування може змінюватися лише в межах 0...0,4 в зв'язку зі значним перевищенням максимальною температурою шліфування температури плавлення оброблюваного матеріалу через значне збільшення умовного напруження різання при шліфуванні. Розрахунками встановлено, що при точінні температура різання завжди менше, ніж при шліфуванні в зв'язку з меншою енергоємністю обробки (умовним напруженням різання). Тому максимальна температура різання при точінні, як встановлено, приймає значення, менші температури плавлення оброблюваного матеріалу. Отже, відношення заданої та максимальної температур різання може змінюватися в межах 0...1,0, тобто в значно більших межах, ніж при шліфуванні. Це розширює технологічні можливості процесу точіння порівняно зі шліфуванням. Показано, що найбільша продуктивність обробки при заданій температурі різання при точінні досягається в умовах високошвидкісного різання

Біографія автора

V. I. Polyansky, ТОВ «Імперія металів», м. Харків

Кандидат технічних наук, генеральний директор

Посилання

Список использованных источников (ГОСТ):

Резников А.Н. Теплофизика процессов механической обработки материалов / А.Н. Резников. – М. : Машиностроение, 1981. – 279 с.

Якимов А.В. Оптимизация процесса шлифования / А.В. Якимов. – М. : Машиностроение, 1975. – 175 с.

Теоретические основы резания и шлифования материалов : учебное пособие / А.В. Якимов, Ф.В. Новиков, Г.В. Новиков, Б.С. Серов, А.А. Якимов. – Одесса : ОГПУ, 1999. – 450 с.

Новиков Ф.В. Повышение эффективности технологии финишной обработки деталей пар трения поршневых насосов / Ф.В. Новиков, С.М. Яценко // Физические и компьютерные технологии: труды 13 междунар. науч.-техн. конф. (19-20 апреля 2007 г.; Харьков). − Харьков : ХНПК «ФЭД», 2007. − С. 8-20.

Новиков Ф.В. Упрощенный расчет температуры резания при шлифовании и лезвийной обработке / Ф.В. Новиков, В.И. Полянский // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – № 17 (1239). – С. 87-92. – (Серія : Технології в машинобудуванні).

Сизый Ю.А. Динамика и теплофизика шлифования / Ю.А. Сизый, Д.В. Сталинский. – Харьков : ГП УкрНТЦ «Энергосталь», 2016. – 448 с.

References:

Reznikov A.N. Teplofizika protsessov mekhanicheskoi obrabotki materialov [Thermophysics of the processes of mechanical processing of materials]. Moscow, Mechanical Engineering Publ., 1981. 279 p. (Rus.)

Yakimov A.V. Optimizatsiia protsessa shlifovaniia [Optimization of the grinding process]. Moscow, Mechanical Engineering Publ., 1975. 175 p. (Rus.)

Yakimov A.V., Novikov F.V., Novikov G.V., Serov B.S., Yakimov A.A. Teoreticheskie osnovy rezaniia i shlifovaniia materialov: ucheb.posobie [Theoretical basis of cutting and grinding materials: tutorial]. Odessa, OSPU Publ., 1999. 450 p. (Rus.)

Novikov F.V., Yatsenko S.M. Povyshenie effektivnosti tekhnologii finishnoi obrabotki detalei par treniia porshnevykh nasosov. Trudy 13 Mizhn. nauk.-tehn. konf. «Fizicheskie i komp'iuternye tekhnologii» [Increase in the efficiency of the technology for finishing the details of friction pairs of piston pumps. Proceedings of 13th Int. Sci.-Techn. Conf. «Physical and Computer Technologies»]. Kharkov, 2007, pp. 8-20. (Rus.)

Novikov F.V., Polyansky V.I. Uproshchennyi raschet temperatury rezaniia pri shlifovanii i lezviinoi obrabotke [Simplified calculation of cutting temperature during grinding and blade machining]. Vіsnik Natsіonal'nogo tekhnіchnogo unіversitetu «KhPІ». Serіia: Tekhnologії v mashinobuduvannі – Bulletin of the National Technical University «KhPI». Series: Techniques in a machine industry, 2017, no. 17 (1239), pp. 87-92. (Rus.)

Sizyy Yu.A., Stalinskiy D.V. Dinamika i teplofizika shlifovaniia [Dynamics and thermal physics of grinding]. Khar'kov, GP UkrNTTS «Energostal'» Publ., 2016. 448 p. (Rus.)

##submission.downloads##

Як цитувати

Polyansky, V. I. (2018). Визначення технологічних можливостей механічної обробки за температурним критерієм. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (36), 172–180. https://doi.org/10.31498/2225-6733.36.2018.142544