Екологічна ситуація Приазовського регіону – проблеми та рішення. Повітря

Автор(и)

  • O. L. Dan Гірничо-металургійна академія ім. Станіслава Сташиця, м.Краків, Ukraine
  • E. O. Butenko ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • O. E. Kapustin ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.36.2018.143040

Ключові слова:

забруднення навколишнього середовища, повітря

Анотація

У статті розглядається удосконалення існуючих і створення нових екологічно безпечних технологічних процесів, що забезпечують раціональне використання природних ресурсів, а також забезпечення екологічної безпеки природних об'єктів шляхом зниження викидів забруднюючих речовин і розробки технічних рішень та технологій щодо зниження концентрацій органічних і неорганічних забруднюючих речовин до рівня ГДК. Для цього необхідно визначити найбільш небезпечні забруднюючі речовини; джерела їх утворення; їх концентрації в промислових відходах; науково обґрунтувати та розробити способи щодо поліпшення екологічного стану природних об'єктів; розробити процеси видалення забруднюючих речовин органічної і неорганічної природи; розробити науково-технічні рішення і технології для поліпшення екологічного стану природних об'єктів від забруднення небезпечними речовинами, які викидаються різними промисловими підприємствами, та надати їх економічну оцінку

Біографії авторів

O. L. Dan, Гірничо-металургійна академія ім. Станіслава Сташиця, м.Краків

Аспірант

E. O. Butenko, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

O. E. Kapustin, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Доктор хімічних наук, професор

Посилання

Перелік використаних джерел (ГОСТ):

Грицик В. Екологія довкілля. Охорона природи : навчальний посібник / В. Грицик, Ю. Канарський, Я. Бедрій. – К. : Кондор, 2009. – 290 с.

Родригес Залепинос Р.А. Исследование загрязнения атмосферного воздуха Европы аэрозолем с использованием данных дистанционного зондирования Земли / Р.А. Родригес Залепинос // Системный анализ и информационные технологии в науках о природе и обществе. – 2012. – № 1(2)-2(3). – С. 93-98.

Звягинцева А.В. Оценка опасности загрязнения атмосферного воздуха промышленных городов Украины / А.В. Звягинцева // Геотехническая механика : Сб. науч. тр. – 2013. – Вып. 109. – С. 233-243.

Васькін Р.А. Аналіз динаміки забруднення атмосферного повітря україни викидами автотранспорту / Р.А. Васькін, І.В. Васькіна // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. – 2009. – Вип. 58. – № 5. – С. 109-112.

Бутенко Э.О. Загрязнение водного бассейна в мариупольском промышленном регионе / Э.О. Бутенко, А.Е. Капустин // Экология и промышленность. – 2011. – № 3. – С. 33-37.

Технико-экономическое обоснование мероприятий по ликвидации повышенного загрязнения атмосферного воздуха Жданова вредными веществами и по защите биологической жизни Азовского моря от вредных стоков. – Жданов, 1976. – 17 с.

Программа первоочередных природоохранных работ для Ждановских металлургических комбинатов им. Ильича и «Азовсталь» и коксохимического завода на 1988-1995 годы. – Мариуполь, 1989. – 53 c.

Программа охраны и оздоровления окружающей среды Мариуполя. – Мариуполь, 1998. – 64 с.

Программа охраны и оздоровления окружающей среды Мариуполя на 2006-2010 годы. –Мариуполь, 2006. – 85 с.

Бутенко Э.О. Сорбционное удаление токсических соединений из промышленных сточ-ных вод при помощи слоистых двойных гидроксидов / Э.О. Бутенко, А.Е. Капустин // Экология и промышленность. – 2010. – № 3. – С. 52-59.

Программа охраны и оздоровления окружающей среды Мариуполя на 2012-2020 гг. – Мариуполь, 2011. – 93 с.

Мастер-план «Чистый воздух для Мариуполя» / М. Шмидт, В. Белоус, Т. Венцова, А. Капустин. – Мариуполь, 2015. – 75 с. – Режим доступа: http://www.donezk.diplo.de/Vertretung/ donezk/ru/05/Master-Plan.html.

Kapustin A. Clear Air For Mariupol / A. Kapustin, Т. Ventsova, V. Belous. – LAP Lambert Publishing. – 2016. – 80 p.

References:

Gricik V., Kanars'kij Ju., Bedrіj Ja. Ekologіja dovkіllja [Tekst]. Ohorona prirodi : Navch. Posіb. [Environment Ecology. Nature Protection]. Kyiv, Kondor, 2009. 290 p. (Ukr.)

Rodriguez Zalepinos R.A. Issledovanie zagriazneniia atmosfernogo vozdukha Evropy aero-zolem s ispol'zovaniem dannykh distantsionnogo zondirovaniia Zemli [Aerosol pollution over Europe study using Earth remote sensing data]. Sistemnyi analiz i informatsionnye tekhnologii v naukakh o prirode i obshchestve – System analysis and information technology in environmental and social sciences, 2012, no. 1(2)-2(3), pp. 93-98. (Rus.)

Zviagintseva A.V. Otsenka opasnosti zagriazneniia atmosfernogo vozdukha promyshlennykh gorodov Ukrainy [Hazard assessment of air pollution of industrial cities of Ukraine]. Geotekhnicheskaia mekhanika – Geotechnical mechanics, 2013, iss. 109, pp. 233-243. (Rus.)

Vas'kin R.A., Vas'kina I.V. Analіz dinamіki zabrudnennia atmosfernogo povіtria ukraїni vikidami avtotransportu [Analysis of the dynamics of atmospheric air pollution in Ukraine by motor vehicle emissions]. Vіsnik Kremenchuts'kogo natsіonal'nogo unіversitetu іmenі Mikhaila Ostrograds'kogo – Transactions of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, 2009, v. 58, no. 5, pp. 109-112. (Ukr.)

Butenko E.O., Kapustin A.E. Zagriaznenie vodnogo basseina v mariupol'skom promyshlennom regione [Contamination of water basin in Mariupol industrial region]. Ekologiia i promyshlennost' – Ecology and Industry, 2011, no. 3, pp. 33-37. (Rus.)

Tekhniko-ekonomicheskoe obosnovanie meropriiatii po likvidatsii povyshennogo zagriazneniia atmosfernogo vozdukha Zhdanova vrednymi veshchestvami i po zashchite biologicheskoi zhizni Azovskogo moria ot vrednykh stokov [Feasibility study of measures to eliminate increased air pollution of Zhdanov by harmful substances and to protect the biological life of the Azov Sea from harmful effluents]. Zhdanov, 1976. 17 p. (Rus.)

Programma pervoocherednykh prirodookhrannykh rabot dlia Zhdanovskikh metallurgicheskikh kombinatov im. Il'icha i «Azovstal'» i koksokhimicheskogo zavoda na 1988-1995 gody [The program of priority environmental protection works for the Zhdanovsky metallurgical plants. Ilyich and Azovstal and the coke plant for 1988-1995]. Mariupol, 1989. 53 p. (Rus.)

Programma okhrany i ozogrdorovleniia okruzhaiushchei sredy Mariupolia [Program of Mariupol environment protection and improvement]. Mariupol, 1998. 64 p. (Rus.)

Programma okhrany i ozdorovleniia okruzhaiushchei sredy Mariupolia na 2006-2010 gody [Program of Mariupol environment protection and improvement for 2006-2010]. Mariupol, 2006. 85 p. (Rus.)

Butenko E.O., Kapustin A.E. Sorbtsionnoe udalenie toksicheskikh soedinenii iz promyshlen-nykh stochnykh vod pri pomoshchi sloistykh dvoinykh gidroksidov [Sorption removal of toxic compounds from industrial wastewater by means of layered double hydroxides]. Ekologiia i promyshlennost' – Ecology and Industry, 2010, no. 3, pp. 52-59. (Rus.)

Programma okhrany i ozdorovleniia okruzhaiushchei sredy Mariupolia na 2012-2020 gg [Program of Mariupol environment protection and improvement for 2012-2020]. Mariupol, 2011. 93 p. (Rus.)

Schmidt M., Belous V., Ventsova T., Kapustin A. Master-plan «Chistyi vozdukh dlia Mariupolia» [Master Plan «Clean Air for Mariupol»]. Mariupol, 2015, 75 p. Available at: http://www.donezk.diplo.de/Vertretung/donezk/ru/05/Master-Plan.html (accessed 15 January 2018) (Rus.)

Kapustin A., Ventsova T., Belous V. Clear Air For Mariupol. LAP Lambert Publ., 2016, 81 p.

##submission.downloads##

Як цитувати

Dan, O. L., Butenko, E. O., & Kapustin, O. E. (2018). Екологічна ситуація Приазовського регіону – проблеми та рішення. Повітря. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (36), 229–237. https://doi.org/10.31498/2225-6733.36.2018.143040