Нерівномірність проплавлення основного металу розплавом зварювальної ванни при наплавленні

Автор(и)

  • L. K. Leshchinskiy
  • V. M. Matvienko ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна
  • V. M. Zdorev ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна
  • O. I. Zhyzhoma ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна
  • I. V. Bogdanov ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна
  • A. K. Pisarev ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна
  • M. P. Pavlyuk ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.37.2018.160243

Ключові слова:

наплавлення, основний метал, глибина проплавлення, нерівномірність, зварювальна ванна, розплав, теплообмін, потоки, стрічкові електроди, співвідношення струмів в електродах

Анотація

Наведені дані, які показують, що при наплавленні одним і двома стрічковими електродами від параметрів режиму залежить співвідношення дугового і шлакового процесів, напрямок та інтенсивність потоків в зварювальній ванні, що впливає на нерівномірність проплавлення основного металу. Аналіз результатів експериментів показує, що виникнення нерівномірного проплавлення пов’язано з механізмом теплообміну між розплавом ванни та основним металом. Це в значній мірі впливає на нерівномірність абсолютного значення глибини проплавлення. В умовах наплавлення двома стрічковими електродами абсолютне значення, нерівномірність, а також асиметрія поперечного перерізу зони проплавлення основного металу, залежать від співвідношення струмів в стрічкових електродах. Це впливає на характер процесу наплавлення під флюсом, розподіл теплової енергії по ширині джерела, формоутворення зварювальної ванни, об’єм розплавленого металу, площу поперечного перерізу та глибину проплавлення основного металу. При рівному значенні струмів в обох електродах нерівномірність розподілу температури та швидкостей потоку в ванні призводять до заглиблення проплавлення в середині ванни. Коли доля струму у другому (в напрямку наплавлення) електроді зростає до 0,6, збільшується інтенсивність циркуляції розплавленого шлаку, його температура вирівнюється, що впливає на швидкість потоку металевого розплаву i його рівномірність по ширині зварювальної ванни. Різність найбільшої й середньої температури, ентальпії та в’язкості розплаву ванни зменшується, як i швидкість потоку. Це підтверджується даними експериментів та показує зниження нерівномірності глибини проплавлення

Біографії авторів

L. K. Leshchinskiy

Доктор технічних наук, професор

V. M. Matvienko, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Доктор технічних наук, професор

V. M. Zdorev, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Студент

O. I. Zhyzhoma, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Студент

I. V. Bogdanov, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Студент

A. K. Pisarev, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Студент

M. P. Pavlyuk, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Студент

Посилання

Список использованных источников (ГОСТ):

Лещинский Л.К. Слоистые наплавленные и упрочнённые композиции / Л.К. Лещинский, С.С. Самотугин. – Мариуполь : Новый мир, 2005. – 392 с.

Матвиенко В.Н. Нагрев и плавление основного металла при наплавке составным ленточным электродом / В.Н. Матвиенко, Л.К. Лещинский, В.А. Мазур // Сварочное производство. – 2014. – № 4. – С. 3-7.

Матвиенко В.Н. Оценка формы и размеров сварочной ванны при наплавке комбинированным ленточным электродом / В.Н. Матвиенко, В.А. Мазур, Л.К. Лещинский // Автоматическая сварка. – 2015. – № 9. – С. 30-33.

Матвієнко В.М. Математична модель оцінки нерівномірності проплавлення при наплавленні складеним стрічковим електродом / В.М. Матвієнко, В.О. Мазур, Л.К. Лещинській // Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій : зб. тез доповідей міжнар. наук.-техн. конф., м. Тернопіль, 19-20 травня 2015 р. – Тернопіль : ТНТУ, 2015. – С. 120-121.

Ерохин А.А. Основы сварки плавлением. Физико-химические закономерности / А.А. Ерохин. – М. : Машиностроение, 1973. – 448 с.

Лаврик В.П. Влияние теплофизических свойств расплава ленточного электрода на характер проплавления металла при широкослойной наплавке / В.П. Лаврик, Л.К. Лещинский, И.И. Пирч // Сварочное производство. – 1985. – № 3. – С. 34-35.

Матвиенко В.Н. Влияние состава электродной ленты на проплавление основного металла / В.Н. Матвиенко, Л.К. Лещинский, В.А. Мазур // Автоматическая сварка. – 2016. – № 8. – С. 12-14.

Oh Y.K. Low-Dilution Electroslag Cladding for Shipbuilding / Y.K. Oh, J.H. Davletian // Welding Journal. – 1990. – № 8. – P. 37-44.

О влиянии энтальпии и вязкости расплава сварочной ванны на формирование зоны проплавления / Л.К. Лещинский [и др.] // Вісник Приазовського державного технічного університету : Зб. наук. праць / ДВНЗ «ПДТУ». – Маріуполь, 2017. – Вип. 35. – С. 87-91. – (Серія : Технічні науки).

Лаврик В.П. Влияние соотношения токов в электродах на условия формообразования ванны при наплавке / В.П. Лаврик, Л.К. Лещинский, В.В. Тарасов // Сварочное производство. – 1986. – № 2. – С. 41-43.

Особенности формообразования и кристаллизации ванны при наплавке двумя лен-точными электродами / В.П. Лаврик, Л.К. Лещинский, В.Н. Бардюгов, В.И. Верник // Сварочное производство. – 1987. – № 2. – С. 39-41.

References:

Leshchinskiy L.K., Samotugin S.S. Sloistye naplavlennye i uprochnennye kompozitsii [Multilayer compositions: surfacing and hardening]. Мariupol, Noviy mir Publ., 2005. 392 p. (Rus.)

Matvienko V.N., Leschinsky L.K., Mazur V.A. Nagrev i plavlenie osnovnogo metalla pri naplavke sostavnym lentochnym elektrodom [Parent material heating and melting at com-pound strip-electrode flux surfacing]. Svarochnoe proizvodstvo – Welding production, 2014, no. 4, pp. 3-7. (Rus.)

Matvienko V.N., Mazur V.A., Leshchinskiy L.K. Otsenka formy i razmerov svarochnoy vanny pri naplavke kombinirovannym lentochnym elektrodom [Evaluation of shape and sizes of weld pool in surfacing using combined strip electrode]. Avtomaticheskaia svarka – Automatic welding, 2015, no. 9, pp. 30-33. (Rus.)

Matvienko V.N., Mazur V.A., Leshchinskiy L.K. Matematychna model’ ocinky nerivnomirnosti proplavlennja pry naplavlenni skladenym strichkovym elektrodom. Dopovidi Mezhn. nauk.-tekhn. konf. «Fundamental’ni ta prykladni problemy suchasnyh tehnologij» [Mathematical model of computation of nonuniformity of penetration in submerged-arc surfacing with composite strip electrode. Abstracts of the Int. sci.-tech. conf. «Fundamental and applied problems of modern technologies»]. Ternopil, 2015, pp. 120-121. (Ukr.)

Erokhin А.А. Osnovy svarki plavleniem. Fiziko-khimicheskie zakonomernosti [Basics of fusion welding. Physico-chemical regularities]. Мoscow, Mashinostroenie Publ., 1973. 448 p. (Rus.)

Lavrik V.P., Leshchinskiy L.K., Pirch I.I. Vliyanie teplofizicheskikh svoystv rasplava len-tochnogo elektroda na kharakter proplavleniya metalla pri shirokosloynoy naplavke [Influence of thermophysical properties of melt strip electrode on the nature of the penetration of metal was explained in coarse-grained surfacing]. Svarochnoe proizvodstvo – Welding production, 1985, no. 3, pp. 34-35. (Rus.)

Matvienko V.N., Leshchinskiy L.K., Mazur V.A. Vliyanie sostava elektrodnoy lenty na proplavlenie osnovnogo metalla [Influence of electrode strip composition on base metal penetration]. Avtomaticheskaia svarka – Automatic welding, 2016, no. 8, pp. 12-14. (Rus.)

Oh Y.K., Davletian J.H. Low-Dilution Electroslag Cladding for Shipbuilding. Welding Journal, 1990, no. 8, pp. 37-44.

Leshchinskiy L.K., Matvienko V.М., Yurchenko I.V., Sukhov N.S., Sopov A.S., Rusnak A.S., Medved P.V. O vliyanii entalpii i vyazkosti rasplava svarochnoy vanny na formirovanie zony proplavleniya [The molten weld pool enthalpy and viscosity influence on the formation of the fusion zone]. Vіsnik Priazovs’kogo derzhavnogo tehnіchnogo unіversitetu. Serіia: Tekhnіchnі nauki – Reporter of the Priazovskyi State Technical University. Section: Technical Sciences, 2017, iss. 35, pp. 87-91. (Rus.)

Lavrik V.P., Leshchinskiy L.K., Tarasov V.V. Vliyanie sootnosheniya tokov v elektrodakh na usloviya formoobrazovaniya vanny pri naplavke [Influence of ratio of currents in the electrodes on the conditions shaping baths at surfacing]. Svarochnoe proizvodstvo – Welding production, 1986, no. 2, pp. 41-43. (Rus.)

Lavrik V.P., Leshchinskiy L.K., Bardyugov V.N., Vernik V.I. Osobennosni formoobra-zovaniya i kristallizatsii vanny pri naplavke dvumya lentochnymi elektrodami [Peculiarities of formation and crystallization of the baths at surfacing two strip electrodes]. Svarochnoe proizvodstvo – Welding production, 1987, no. 2, pp. 39-41. (Rus.)

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-28

Як цитувати

Leshchinskiy, L. K., Matvienko, V. M., Zdorev, V. M., Zhyzhoma, O. I., Bogdanov, I. V., Pisarev, A. K., & Pavlyuk, M. P. (2018). Нерівномірність проплавлення основного металу розплавом зварювальної ванни при наплавленні. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (37), 75–80. https://doi.org/10.31498/2225-6733.37.2018.160243

Номер

Розділ

Зварювальне виробництво