Умовні потужності нульової послідовності за несиметричних несинусоїдних режимів трифазних електричних мереж із заземленою нейтраллю

Автор(и)

  • M. J. Burbelo Вiнницький нацiональний технiчний університет, м. Вінниця, Україна
  • A. V. Hadaj Луцький національний технічний університет, м. Луцьк, Україна
  • O. V. Stepura ТОВ ІТЦ «Енергооблік», м. Вінниця, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.38.2019.181432

Ключові слова:

електричні мережі, несиметричні несинусоїдні режими, умовні потужності нульової послідовності

Анотація

В статті проаналізовано несиметричні несинусоїдні режими трифазних мереж із заземленою нейтраллю. Показано, що умовні потужності нульової послідовності qb і qa, які є, відповідно, активною та реактивною умовними потужностями нульової послідовності, містять складники, що зумовлені несиметрією та несинусоїдністю, які характеризуються, відповідно, постійною та змінною складовими qb і qa

Біографії авторів

M. J. Burbelo, Вiнницький нацiональний технiчний університет, м. Вінниця

Доктор технічних наук, професор

A. V. Hadaj, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

Кандидат технічних наук, доцент

O. V. Stepura, ТОВ ІТЦ «Енергооблік», м. Вінниця

Директор

Посилання

Список використаних джерел (ГОСТ):

Шидловский А.К. Высшие гармоники в низковольтных электрических сетях / А.К. Шидловский, А.Ф. Жаркин. – К. : Наукова думка, 2005. – 210 с.

Комплексне покращення якості електроенергії та забезпечення електробезпеки в локальних системах електропостачання при застосуванні гібридних фільтрокомпенсуючих перетворювачів / А.Ф. Жаркін [та ін.] // Технічна електродинаміка. – 2018. – № 1. – С. 69-77.

Бурбело М.Й. Визначення потужностей нелінійних навантажень трифазних електричних мереж / М.Й. Бурбело, А.В. Гадай // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – 2016. – № 24-25. – С. 61-67.

Визначення потужностей навантажень трифазних електричних мереж в несинусоїдних та несиметричних режимах / М.Й. Бурбело [та ін.] // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2017. – № 1. – С. 51-56.

Бурбело М.Й. Визначення пульсуючої потужності в несиметричних несинусоїдних режимах електричних мереж / М.Й. Бурбело, А.В. Гадай, О.В. Степура // Технічна електродинаміка. – 2019. – № 1. – С. 42-49.

Учет и компенсация реактивной мощности при несимметричных режимах работы систем электроснабжения / Е.И. Сокол [и др.]. – Харьков : ФОП Панов А.Н., 2017. – 290 с.

Akagi H. Instantaneous power theory and applications to power conditioning / H. Akagi, E.H. Watanabe, M. Aredes. – IEEE Press ; Hoboken, NJ : Wiley-Interscience, 2007. – 379 p.

Бурбело М.Й. Визначення потужностей за несиметричних режимів трифазних мереж із заземленою нейтраллю / М.Й. Бурбело, С.М. Мельничук // Технічна електродинаміка. – 2015. – № 4. – С. 71-75.

Бурлака В.В. Сучасні силові активні фільтри та імпульсні джерела живлення з корекцією коефіцієнта потужності / В.В. Бурлака, С.К. Поднебенна, С.В. Гулаков. – Маріуполь : ПДТУ, 2015. – 196 с.

References:

Shydlovskyi A.K., Zharkin A.F. Vysshye garmonyky v nyzkovoltnyh elektrycheskyh setjah [Higher harmonics in low-voltage electrical networks]. Kyiv, Naukova dumka Publ., 2005. 210 p. (Rus).

Zharkin A.F., Novskyi V.O., Malakhatka D.O. Kompleksne pokrashchennia yakosti elektroenerhii ta zabezpechennia elektrobezpeky v lokalnykh systemakh elektropostachannia pry zastosuvanni hibrydnykh filtrokompensuiuchykh peretvoriuvachiv [Complex improvement of power quality and ensure electrical safety in local power supply systems when using hybrid filter compensating converters]. Tehnichna elektrodynamika – Technical Electrodynamics, 2018, no. 1, pp. 59-77. (Ukr.)

Burbelo M.J., Hadaj A.V. Vyznachennja potuzhnostej nelinijnyh navantazhen’ tryfaznyh elektrychnyh merezh [Determination of three-phase nonlinear loads electric]. Kompjuterno-intergovani tehnologii: osvita, nauka, vyrobnyctvo – Computer-integrated technologies: education, science and industry, 2016, no. 24-25, pp. 61-67. (Ukr.)

Burbelo M.J., Hadaj A.V., Melnychuk S.M., Loboda Ju.V. Vyznachennja potuzhnostej navantazhen' tryfaznyh elektrychnyh merezh v nesynusoi'dnyh ta nesymetrychnyh rezhymah [Determination of capacities of loads of three-phase electric networks in non-sinusoidal and asymmetric modes]. Visnyk Vinnyckogo politehnichnogo instytutu – Visnyk of Vinnytsia Politechnical Institute, 2017, no. 1, pp. 51-56. (Ukr.)

Burbelo M.J., Hadaj A.V., Stepura O.V. Vyznachennia pulsuiuchoi potuzhnosti v nesymetrychnykh nesynusoidnykh rezhymakh elektrychnykh merezh [Determination of the oscillating power in asymmetrical non-sinusoidal modes of electric networks]. Tehnichna elektrodynamika – Technical Electrodynamics, 2019, no. 1, pp. 42-49. (Ukr.)

Sokol E.I., Sirotin Ju.A., Grib O.G. Uchet i kompensaciia reaktivnoi moshhnosti pri nesimmetrichnyh rezhimah raboty sistem elektrosnabzheniia [Account and compensation of reactive power in asymmetrical modes of operation of power supply systems]. Khar’kov, FOP Panov A.N. Publ., 2017. 290 р. (Rus.)

Akagi H., Watanabe E.H., Aredes M. Instantaneous power theory and applications to power conditioning. IEEE Press, Willy-Interscience Publ., 2007. 379 p.

Burbelo M.J., Melnychuk S.M. Vyznachennja potuzhnostej za nesymetrychnyh rezhymiv tryfaznyh merezh iz zazemlenoju nejtrallju [Determination powers at unsymmetrical modes of three-phase networks with grounded neutral]. Tehnichna elektrodynamika – Technical Electrodynamics, 2015, no. 4, pp. 71-75. (Ukr.)

Burlaka V.V., Podnebenna S.K., Gulakov S.V. Suchasni sylovi aktyvni fil’try ta impul’sni dzherela zhyvlennya z korektsiyeyu koefitsiyenta potuzhnosti: monografiia [Modern power active filters and pulsed power supplies with power factor correction: monograph]. Mariupol, PSTU Publ., 2015. 196 p. (Ukr.)

##submission.downloads##

Як цитувати

Burbelo, M. J., Hadaj, A. V., & Stepura, O. V. (2019). Умовні потужності нульової послідовності за несиметричних несинусоїдних режимів трифазних електричних мереж із заземленою нейтраллю. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (38), 144–151. https://doi.org/10.31498/2225-6733.38.2019.181432

Номер

Розділ

Електротехніка та електроенергетика