Про екологічний стан атмосфери навколо промислових районів м. Маріуполя

Автор(и)

  • F. I. Lukhtura ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.38.2019.181495

Ключові слова:

атмосфера, металургійні комбінати, кисень, концентрація, шкідливі викиди, аномальна спека, самопочуття населення промислових міст, смертність населення

Анотація

Вміст кисню в атмосферному повітрі міст, а також в житлових, офісних і виробничих приміщеннях є найважливішим фактором самопочуття і здоров’я городян. При високій температурі і високій абсолютній вологості приземного повітря вміст кисню в атмосферному повітрі мінімальний, і люди можуть відчувати ознаки гіпоксії. У промислових південних містах, до яких відноситься м. Маріуполь (Україна), існують додаткові чинники, що ускладнюють дихання людини: більш висока (щодо території, що оточує місто) температура повітря і забрудненість атмосфери, в т. ч. чадним газом і зваженими частинками. Це призводить в умовах аномальної спеки і промислових викидів до підвищення захворюваності і смертності міського населення. Точні виміри парціального тиску і парціальної густини кисню вимагають спеціального обладнання і методик, оскільки процентний вміст кисню в атмосферному повітрі досить великий, а його зміни відносно малі. Більшість сучасних приладів, які використовуються міськими службами моніторингу атмосфери, орієнтовані на вимір істотних відхилень вмісту кисню від норми. Служби моніторингу складу повітря зазвичай не вимірюють щільність кисню, мабуть, через неявного припущення нікчемного впливу зміни метеоумов на його утримання. Крім того, вимірювання малих змін вмісту кисню в приземному повітрі є досить складним технічним завданням. У роботі представлена спроба аналітичного визначення розподілу концентрацій кисню в приземних шарах атмосфери навколо місць стоку кисню з атмосфери на металургійних підприємствах Маріуполя, приведена аналітична модель стоку кисню з приземного шару на основі теорії «зворотного струменя» в одновимірній постановці. Отримано відповідні ізолінії концентрацій на різних відстанях від місць стоку кисню. При цьому концентрація кисню знижується обернено пропорційно відстані від стоку, що дозволяє досить просто оцінювати розподіл концентрацій в приземному шарі атмосфери навколо металургійних підприємств при відомих координатах місць його стоку в безвітряну погоду. Проаналізовано просторову мінливість і епізоди аномального вмісту кисню в приземному повітрі в контексті їх можливого впливу на самопочуття людей

Біографія автора

F. I. Lukhtura, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Старший викладач

Посилання

Список использованных источников (ГОСТ):

Программа охраны и оздоровления окружающей среды Мариуполя на 2012-2020 гг. – Мариуполь, 2011. – 93 с. – Режим доступа : http://userdocs.ru/geografiya/11131/index.html?.

Мастер-план «Чистый воздух для Мариуполя» / М. Шмидт, В. Белоус, Т. Венцова, А. Капустин. – Мариуполь, 2015. – 75 с. – Режим доступа : http://www.lib.knigi-x.ru/23raznoe/85693-1-1-master-plan-chistiy-vozduh-dlya-mariupolya-otchet-prof-mihael-shmidt-prof-aleksey-k.php.

Российская энциклопедия по охране труда : в 3 т. / рук. проекта М.Ю. Зурабов; отв. ред. А.Л. Сафонов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : НЦ ЭНАС, 2007. – 2 т. – 408 с.

Отравление монооксидом углерода (угарным газом) / Под ред. Ю.В. Зобнина. – СПб. : Тактик-Студио, 2011. – 86 с.

Тиунов Л.А. Токсикология окиси углерода / Л.А. Тиунов, В.В. Кустов. – М. : Медицина, 1980. – 288 с.

Steinbach J. Enhancing the usability of atmospheric oxygen measurements through emission source characterization and airborne measurements : Dissertation Dr. Rer. Nat. / Julia Steinbach. – 2010. – 145 p. – Mode of access: DOI: 10.4126/98-004421250.

Атмосфера : Справочник (справочные данные, модели) / Под ред. Ю.С. Седунов [и др.]. – Л. : Гидрометеоиздат, 1991. – 509 с.

Гипоксия. Адаптация, патогенез, клиника / Под ред. Ю.Л. Шевченко. – СПб. : Элби-СПБ, 2000. – 384 с.

Замолодчиков Д.Г. Кислород – основа жизни / Д.Г. Замолодчиков // Вестник РАН. – 2006. – Т. 76, № 3. – С. 209-218.

Овчарова В.Ф. Гомеокинез в погодную гипоксию и гипероксию / В.Ф. Овчарова // Кли-мат и здоровье человека : труды Межд. симпозиума ВМО/ВОЗ/ЮНЕП СССР (22-26 сентября 1986 г.; Ленинград). – Л. : Гидрометеоиздат, 1988. – Т. 2. – С. 142-149.

Содержание кислорода в атмосфере крупных городов и проблемы дыхания / А.С. Гин-збург, и др. // Геофизические процессы и биосфера. – 2014. – T. 13. – № 2. – С. 5-19. – Mode of access: DOI: 10.1134/S0001433814080040.

Капустин Е.А. Одномерная теория струй газа / Е.А. Капустин, Ф.И. Лухтура // Вісник Приазовського державного технічного університету : Зб. наук. пр. / ПДТУ. – Маріу-поль, 2001. – № 11. – С. 243-249.

Лухтура Ф.И. О закономерностях затопленных струйных течений / Ф.И. Лухтура // Вісник Приазовського державного технічного університету : Зб. наук. пр. / ДВНЗ «ПДТУ». – Маріуполь, 2015. – № 30, т. 1. – С. 202-212. – (Серія : Технічні науки).

References:

Programma okhrany i ozdorovleniia okruzhaiushchei sredy Mariupolia na 2012-2020 gg [Program of Mariupol environment protection and improvement for 2012-2020]. Mariupol, 2011. 93 p. (Rus.) Available at: http://userdocs.ru/geografiya/11131/index.html? (accessed 15 October 2018). (Rus.)

Schmidt M., Belous V., Ventsova T., Kapustin A. Master-plan «Chistyi vozdukh dlia Mariupolia» [Master Plan «Clean Air for Mariupol»]. Mariupol, 2015, 75 p. Available at: http://www.lib.knigi-x.ru/23raznoe/85693-1-1-master-plan-chistiy-vozduh-dlya-mariupolya-otchet-prof-mihael-shmidt-prof-aleksey-k.php (accessed 01 December 2018). (Rus.)

Rossiiskaia entsiklopediia po okhrane truda [Russian encyclopedia on labor protection]. Moscow, NTS ENAS Publ., 2007, vol. 2. 408 p. (Rus.)

Zobnin Yu.V. Otravleniye monooksidom ugleroda (ugarnym gazom) [Carbon monoxide poisoning (carbon monoxide)]. St. Petersburg, Taktik-Studio Publ., 2011. 86 p. (Rus.)

Tiunov L.A., Kustov V.V. Toksikologiya okisi ugleroda [Toxicology of carbon monoxide]. Moscow, Meditsina Publ., 1980. 288 p. (Rus.)

Steinbach J. Enhancing the usability of atmospheric oxygen measurements through emission source characterization and airborne measurements. Dissertation Dr. Rer. Nat. 2010. 145 p. doi: 10.4126/98-004421250.

Atmosfera: Spravochnik (spravochnyye dannyye, modeli) [Atmosphere: Reference (reference data, models)]. Leningrad, Gidrometeoizdat Publ., 1991. 509 p. (Rus.)

Shevchenko Yu.L. Gipoksiya. Adaptatsiya, patogenez, klinika [Hypoxia. Adaptation, pathogenesis, clinic]. St. Petersburg, Elbi-SPB Publ., 2000. 384 p. (Rus.)

Zamolodchikov D.G.Kislorod – osnova zhizni [Oxygen - the basis of life]. Vestnik RAN – Bulletin of the Russian Academy of Sciences. 2006, vol. 76, no. 3, pp. 209-218. (Rus.)

Ovcharova V.F. Gomeokinez v pogodnuyu gipoksiyu i giperoksiyu. Trudy Mezhdunarodnogo simpoziuma VMO/VOZ/YUNEP SSSR [Gomeokinez in weather hypoxia and hyperoxia. Proceedings of the International WMO / WHO / UNEP Symposium of the USSR]. Leningrad, 1988, vol. 2. pp. 142-149. (Rus.)

Ginzburg A.S., Vinogradova A.A., Fodorova Ye.I., Nikitich Ye.V., Karpov A.V. Soderzhaniye kisloroda v atmosfere krupnykh gorodov i problemy dykhaniya [Oxygen content in the atmosphere of large cities and respiratory problems]. Geofizicheskiye protsessy i biosfera – Geophysical processes and biosphere, 2014, vol. 13, no. 2, pp. 5-19. doi: 10.1134/S0001433814080040. (Rus.)

Kapustin E.A., Lukhtura F.I. Odnovymirna teoriya strumeniv hazu [One-dimensional theory of gas jets]. Visnyk Pryazovs’koho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu – Reporter of the Priazovskyi State Technical University, 2001, iss. 11, pp. 243-249. (Rus.)

Lukhtura F.I. O zakonomernostyakh zatoplennykh struynykh techeniy [On the laws of flooded stream flows]. Vísnik Priazovs’kogo derzhavnogo tekhníchnogo uníversitetu. Seríya: Tekhníchní nauki – Reporter of the Priazovskyi State Technical University. Section: Technіcal sciences, 2015, iss. 30, vol. 1, pp. 202-212. (Rus.)

##submission.downloads##

Як цитувати

Lukhtura, F. I. (2019). Про екологічний стан атмосфери навколо промислових районів м. Маріуполя. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (38), 211–221. https://doi.org/10.31498/2225-6733.38.2019.181495

Номер

Розділ

Техногенна безпека