Фізичні параметри енергоносійної фази при дробленні струменя шлакового розплаву

Автор(и)

  • V. P. Kravchenko ПП «Ера плюс», м. Маріуполь, Ukraine
  • О. V. Taranina ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • S. P. Desyatskiy ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • O. М. Kipcharskaya ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.39.2019.201039

Ключові слова:

струмінь шлаку, граничний тиск, швидкісний повітряний потік, математична модель, фізичні параметри, деформація, квазіпружність, дроблення (розпад) струменя

Анотація

Розглянуто питання наукового обгрунтування переробки шлакових розплавів шляхом дроблення струменя шлаку з метою отримання гранул певного розміру і виконано аналіз процесу деформації і дроблення (розпаду) шлакового струменя при взаємодії з енергоносійною фазою – швидкісним газовим (повітряним) потоком. Встановлено, що в умовах динамічної взаємодії з повітряним швидкісним потоком струмінь шлаку поводиться як квазіпружне тіло, виявляючи властивості, характерні для твердого тіла. З урахуванням цього підібрані математичні моделі і виконані розрахунки величини руйнівного тиску і відповідної для цього швидкості повітряного потоку в залежності від температури і діаметра струменя шлакового розплаву. Встановлено, що величина тиску і швидкості повітряного потоку ростуть зі збільшенням діаметру струменя шлаку і знижуються при збільшенні температури шлаку. Проведена апроксимація залежності граничного тиску повітряного потоку від фізичних параметрів шлакового розплаву і отримані квадратична і степенева залежності з високим коефіцієнтом детермінації, що перевищує 0,98

Біографії авторів

V. P. Kravchenko, ПП «Ера плюс», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук

О. V. Taranina, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Старший викладач

S. P. Desyatskiy, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат фізико-математичних наук

O. М. Kipcharskaya, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Асистент

Посилання

Перелік використаних джерел (ДСТУ):

Пат. 36800 Україна, МПК С 04 В 7/00. Технологічна лінія виготовлення цементу / С.А. Матвієнков, В.П. Кравченко, В.А. Струтинський, В.І. Трубніков, О.В. Савощенко. – № u200806294; заявл. 13.05.2008; опубл. 10.11.2008, Бюл. № 21. – 4 с.

Пат. 116052 Україна, МПК С 04 В 7/14. Установка для отримання портландцементного клінкеру з вогненно-рідких доменних шлаків / В.П. Кравченко, В.П. Руських. – № u201610482; заявл. 17.10.2016; опубл. 10.05.2017, Бюл. № 19. – 4 с.

Корнфельд М.О. Упругость и прочность жидкостей / М.О. Корнфельд. – М.-Л. : Гостехиздат, 1951. – 107 с.

Прохоров А.М. Физический энциклопедический словарь / А.М. Прохоров. – М. : Со-ветская энциклопедия, 1983. – 594 с.

Химмельблау Д.М. Прикладное нелинейное программирование / Д.М. Химмельблау. – М. : Мир, 1975. – 536 с.

Васильев Ф.П. Численные методы решения экстремальных задач : учебное пособие для ВУЗов / Ф.П. Васильев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Наука, 1988. – 552 с.

References:

Matvienkov S.A., Kravchenko V.P., Strutinsky V.A., Trubnikov V.I., Savoschenko O.V. Tekhnologіchna lіnіia vigotovlennia tsementu [Technological line for cement production]. Patent UA, no. 36800, 2008. (Ukr.)

Kravchenko V.P., Russkikh V.P. Ustanovka dlia otrimannia portlandtsementnogo klіnkeru z vognenno-rіdkikh domennikh shlakіv [Setting for the receipt of podtlandcement clinker from fierily-liquid domain slags]. Patent UA, no. 116052, 2016. (Ukr.)

Kornfeld M.O. Uprugost’ i prochnost’ zhidkostei [Resilience and durability of liquids]. Mos-cow, Gostechizdat Publ., 1951. 107 p. (Rus.)

Prokhorov A.V. Fizicheskii entsiklopedicheskii slovar’ [Physical Encyclopedic Dictionary]. Moscow, Soviet encyclopedia Publ., 1983. 594 p. (Rus.)

Himmelblau D.M. Prikladnoe nelineinoe programmirovanie [Applied Nonlinear Programming]. Moscow, Mir Publ., 1975. 536 р. (Rus.)

Vasiliev F.P. Chislennye metody resheniia ekstremal’nykh zadach [Numerical methods for solving extreme problems]. Moscow, Nauka Publ., 1988. 552 р.

##submission.downloads##

Як цитувати

Kravchenko, V. P., Taranina О. V., Desyatskiy, S. P., & Kipcharskaya O. М. (2020). Фізичні параметри енергоносійної фази при дробленні струменя шлакового розплаву. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (39), 27–35. https://doi.org/10.31498/2225-6733.39.2019.201039

Номер

Розділ

Металургія чавуну