Розробка класифікації стохастичних факторів, які впливають на регулювання транспортних потоків, та встановлення внутрішніх зв’язків між ними

Автор(и)

  • G. Y. Burlakova ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • D. I. Ganzheev ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.39.2019.201070

Ключові слова:

стохастичні фактори, класифікація, автомобільний транспорт, транспортний потік, транспортна система, вулично-дорожня мережа, управління, регулювання

Анотація

У статті розглядаються особливості формування стохастичних факторів, які впливають на регулювання транспортних потоків, встановлюються їх взаємні зв’язки, пропонується інноваційний підхід до розподілу стохастичних факторів на класи та групи. Оскільки в сучасному оперативному й довгостроковому транспортному плануванні питання впливу стохастичних факторів на зміни в кількісних та якісних характеристиках транспортного потоку на вулично-дорожній мережі міста не враховуються або враховуються в незначній мірі, виникає потреба в систематизації цих факторів та пошуку ефективних шляхів роботи із ними

Біографії авторів

G. Y. Burlakova, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

D. I. Ganzheev, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Аспірант

Посилання

Список використаних джерел (ДСТУ):

Гук В.І. Транспортні потоки: теорія та її застосування в урбаністиці : монография / В.І. Гук, Ю.М. Шкодовський. – Харків : Золоті Сторінки, 2009. – 231 с.

Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року [Електронний ресурс] : розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 430-р // Законодавство України. – Київ, 2018. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80.

Михеева Т.И. Модели управления транспортными потоками в условиях затора / Т.И. Михеева, С.В. Михеев // Программные продукты и системы. – 2012. – № 3. – С. 50-55.

Сохацький А.В. Моделювання ланцюгових критичних ситуацій в щільному транспор-тному потоці / А.В. Сохацький, Є.М. Романенко, І.С. Іванисенко // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». – 2017. – № 14. – С. 92-96. – (Секція : Технічні науки).

Балакин В.В. Формирование и развитие транспортных систем городов : учебное посо-бие / В.В. Балакин. – Волгоград : Волгоград. гос. техн. ун-т, 2018. – 86 с.

Неменко М.В. Балансировка потоков в загруженных транспортных сетях на основе стохастической модели / М.В. Неменко, С.А. Лесько, Д.О. Жуков // Задачи современной информатики : тр. 2-й молодеж. науч. конф. (29-30 октября 2015 г.; Москва). – Москва, 2015. – С. 121-127.

Meng Lu. Evaluation of Intelligent Road Transport Systems: methods and Results / Lu Meng. – The Institution of Engineering and Technology, 2016. – 457 p.

Лащених О.А. Імовірнісні і статистико-експериментальні методи аналізу транспортних систем : навчальний посібник / О.А. Лащених, О.Ф. Кузькін, С.В. Грицай. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 420 с.

Крылатов А.Ю. Управление транспортными потоками мегаполисов / А.Ю. Крылатов, В.В. Захаров // Гибкость и адаптивность глобальных цепей поставок : сб. ст. 7-й российско-немец. конф. по логистике и SCM DR-LOG 2012. – 2012. – С. 305-310.

Мартынова Е.С. Оценка уровней обслуживания движения транспортных потоков на основе нечетких экспертных систем : дис. ... канд. техн. наук : 05.22.10 / Мартынова Екатерина Сергеевна. – Саратов, 2019. – 203 с.

References:

Guk V.І., Shkodovs’kij Ju.M. Transportnі potoki: teorіja ta її zastosuvannja v urbanіsticі : monografija [Transportation flows: theory and its application in urban science: monograph]. Kharkov, Golden Pages Pub., 2009. 231 p. (Ukr.)

Rozporjadzhennja Kabіnetu Mіnіstrіv Ukraїni vіd 30 travnja 2018 r. no. 430-r. Nacіonal’na transportna strategіja Ukraїni na perіod do 2030 roku [Decree No. 430-r of the Cabinet of Ministers of May 30, 2018. National transport strategy of Ukraine for the period up to 2030]. Kiїv, 2018. Available at : www.zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80#Text. (Ukr.)

Miheeva T.I., Miheev S.V. Modeli upravlenija transportnymi potokami v uslovijah zatora [Models of traffic control in a traffic jam]. Programmnye produkty i sistemy – Software products and systems, 2012, no. 3, pp. 50-55. (Rus.)

Sohac’kij A.V., Romanenko E.M., Іvanisenko І.S. Modeljuvannja lancjugovih kritichnih situacіj v shhіl’nomu transportnomu potocі [Modeling of chain critical situations in dense traffic flow]. Іnternauka. Sektsіia: Tekhnіchnі nauki – Internauka. Section: Technical sciences, 2017, no. 14, pp. 92-96. (Ukr.)

Balakin V.V. Formirovanie i razvitie transportnyh sistem gorodov : ucheb. posobie [Formation and development of urban transport systems: textbook]. Volgograd, Volgograd state technical university Publ., 2018. 86 p. (Rus.)

Nemenko M.V., Les’ko S.A., Zhukov D.O. Balansirovka potokov v zagruzhennyh transpor -nyh setjah na osnove stohasticheskoj modeli. Trudy 2-i molodezh. nauch. konf. «Zadachi sovremennoi informatiki» [Flow balancing in busy transport networks based on a stochastic model. Proceedings of 2-nd youth. sci. conf. «Tasks of modern computer science»]. Moscow, 2015, pp. 121-127. (Rus.)

Meng Lu. Evaluation of Intelligent Road Transport Systems: methods and Results. The Institution of Engineering and Technology Publ., 2016. 457 p.

Lashhenih O.A., Kuz’kіn O.F., Gricaj S.V. Іmovіrnіsnі і statistiko-eksperimental’nі metodi analіzu transportnih sistem : navchal’nij posіbnik [Probabilistic and statistically-experimental methods of analysis of transport systems: a manual]. Zaporіzhzhja, ZNTU Publ., 2011. 420 p. (Rus.)

Krylatov A.Yu., Zaharov V.V. Upravlenie transportnymi potokami megapolisov. Sbornik statei 7-i rossiisko-nemets. konf. po logistike i SCM DR-LOG 2012 «Gibkost’ i adaptivnost’ global’nykh tsepei postavok» [Management of traffic flows in megacities. Proceedings of 7-th Russian-German. conf. Logistics & SCM DR-LOG 2012 «Flexibility and adaptability of global supply chains»]. St. Petersburg, 2012, pp. 305-310. (Rus.)

Martynova E.S. Ocenka urovnej obsluzhivanija dvizhenija transportnyh potokov na osnove nechetkih jekspertnyh sistem. Diss. kand. techn. nauk [Assessment of service levels of traffic flow based on fuzzy expert systems. Cand. tech. sci. diss.]. Saratov, 2019. 203 p. (Rus.)

##submission.downloads##

Як цитувати

Burlakova, G. Y., & Ganzheev, D. I. (2020). Розробка класифікації стохастичних факторів, які впливають на регулювання транспортних потоків, та встановлення внутрішніх зв’язків між ними. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (39), 160–166. https://doi.org/10.31498/2225-6733.39.2019.201070

Номер

Розділ

Транспорт та логістика