Застосування методу електродугової металізації з пульсуючим повітряно-розпилювальним струменем для нанесення покриттів з порошкового дроту

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.40.2020.216166

Ключові слова:

дугова металізація, порошковий дріт, легуючі елементи, карбіди, розпилювальний потік, частота пульсацій, покриття, мікротвердість, мікроструктура

Анотація

З метою зниження окисного впливу розпилювального струменя на рідкий метал торців, які плавляться, раніше запропонований і розроблений спосіб періодичного (пульсуючого) впливу на рідкий метал електродів повітряного розпилювального струменя з урахуванням того, що пауза між моментами дії потоку дозволяє забезпечити плавлення електродів з обмеженим обсягом повітря. Представлено пристрій, розроблений таким чином, що забезпечує отримання пульсацій потоку з різною частотою і тривалістю, отримані дані про вплив пульсуючого потоку на технологічні характеристики покриттів, зокрема, значне зниження втрат легуючих елементів. В якості вирішення проблеми енергозбереження при дуговій металізації розглянуто питання про використання кисню повітряного розпилювального струменя з метою отримання зносостійких покриттів з високою міцністю зчеплення за рахунок утворення твердих оксидів з недефіцитних порошків металів і сплавів. Зважаючи на обмежений діапазон складів дротів суцільного перетину, запропоновано застосування порошкових дротів, що складаються з маловуглецевої оболонки і стрижня з недефіцитних, поширених порошків металів і феросплавів, що забезпечують отримання високо зносостійких покриттів з підвищеною міцністю зчеплення. В якості досліджуваного було взято економно-легований порошковий дріт ПП-ММ-2, розроблений на кафедрі автоматизації та механізації зварювального виробництва Приазовського державного технічного університету. У даній роботі розглядається вплив частоти пульсацій розпилювального потоку повітря при дуговій металізації на мікроструктуру і величину мікротвердості покриттів, отриманих шляхом застосування порошкових дротів

Біографії авторів

V. О. Royanov, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Доктор технічних наук, професор

I. V. Zakharova, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Перелік використаних джерел (ДСТУ):

Коробов Ю.С. Восстановление деталей методом активированной дуговой металли-зации / Ю.С. Коробов, В.М. Изоитко, А.С. Прядко // Автомобильная промышленность. – 2000. – № 1. – C. 23-24.

Алхимов А.П. Научные основы технологии холодного газодинамического напыления (ХГН) и свойства напыленных материалов / А.П. Алхимов, В.Ф. Косарев, А.В. Плохов. – Новосибирск : НГТУ, 2006. – 280 с.

Коробов Ю.С. Рациональный подход к восстановлению деталей оборудования газотермическим напылением / Ю.С. Коробов, В.И. Шумяков, А.С. Прядко // Ремонт, восстановление, модернизация. – 2013. – № 3. – С. 17-21.

Порошковые проволоки Fe-Cr-Al для дуговой металлизации жаростойких покрытий / Ю.С. Коробов [и др.] // Вестник Южно-Уральского государственного университета. – 2015. – Т. 1. – С. 81-84. – (Серия : Металлургия).

Zakharova I. The effect of a pulsating spraying jet on the volume of air that comes in con-tact with metal electrodes during arc metallization / I. Zakharova // Technium: Romanian Journal of Applied Science sand Technology. – 2020. – Vol. 2, no. 5. – Pp. 139-147. – Mode of access:

DOI: 10.47577/technium.v2i5.1199.

Zakharova I. Development of equipment for arc metallization with pulsating spray in gair flow to improve the technological properties of the coating / I. Zakharova // The scientific heritage. – 2020. – № 49, vol. 1. – Pp. 18-21.

Захарова І.В. Теоретичні дослідження та практична розробка процессу дугового напи-лення з пульсуючим розпилювальним потоком повітря з метою підвищення якості покриттів / І.В. Захарова, В.О. Роянов, О.М. Серенко// Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries. – 2020. – № 1 (11). – C. 114-121. – Режим доступу : DOI: 10.30837/2522-9818.2020.11.114.

Захарова І. Обґрунтування конструктивних особливостей пульсатора для забезпечення пульсуючого розпилювального потоку повітря при дуговій металізації / І. Захарова, В. Роянов // Технологічні науки та технології. – 2020. – № 1 (19). – С. 72-78. – Режим доступу : DOI: 10.25140/2411-5363-2020-1(19)-65-71.

Роянов В.А. Экономнолегированные порошковые проволоки для электродугового напыления износостойких покрытий / В.А. Роянов, В.П. Семенов // Вестник Приазовского государственного технического университета. – 1995. – Vol. 1. – C. 157-160.

References:

Korobov Iu.S., Izoitko V.M., Priadko A.S. Vosstanovlenie detalei metodom aktivirovannoi dugovoi metallizatsii [Restoration of parts by the method of activated arc metallization]. Avtomobil’naiapromyshlennost’ – Automotive industry, 2000, no. 1, pp. 23-24. (Rus.)

Alkhimov A.P., Kosarev V.F., Plokhov A.V. Nauchnye osnovy tekhnologii kholodnogo gazodinamicheskogo napyleniia (KhGN) i svoistva napylennykh materialov [Scientific foundations of cold gas-dynamic spraying technology (CGN) and properties of sprayed materials]. Novosibirsk, NGTU Publ., 2006. 280 p.(Rus.)

Korobov Iu.S., Shumiakov V.I., Priadko A.S. Ratsional’nyi podkhod k vosstanovleniiu detalei oborudovaniia gazotermicheskim napyleniem [A rational approach to the restoration of equipment parts by thermal spraying]. Remont, vosstanovlenie, modernizatsiia – Repair, Reconditioning, Modernization, 2013, no. 3, pp. 17-21. (Rus.)

Korobov Yu.S., Filippov M.A., Tabatchikov A.S., Nevezhin S.V., Verkhorubov V.S., Rimer G.A. Poroshkovye provoloki Fe-Cr-Al dlia dugovoi metallizatsii zharostoikikh pokrytii [Cored Fe-Cr-Al Wires for Arc Metallization of Heat-Resistant Coatings]. Vestnik Iuzhno-Ural’skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriia: Metallurgiia – Bulletin of the South Ural State University. Ser. Metallurgy, 2015, vol. 15, no. 1, pp. 81-84. (Rus.)

Zakharova I. The effect of a pulsating spraying jet on the volume of air that comes in con-tact with metal electrodes during arc metallization. Technium: Romanian Journal of Applied Science sand Technology, 2020, vol. 2, no. 5, pp. 139-147. doi: 10.47577/technium.v2i5.1199.

Zakharova I. Development of equipment for arc metallization with pulsating spray in gair flow to improve the technological properties of the coating. The scientific heritage, 2020, no. 49, vol. 1, pp. 18-21.

Zakharova І.V., Royanov V.O., Serenko O.M. Teoretichnі doslіdzhennia ta praktichna rozrobka protsesu dugovogo napilennia z pul’suiuchim rozpiliuval’nim potokom povіtria z metoiu pіdvishchennia iakostі pokrittіv [Theoretical research and practical development of the process of arc spraying with pulsating spray air flow to improve the quality of coatings]. Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries, 2020, no. 1 (11), pp. 114-121. doi: 10.30837/2522-9818.2020.11.114. (Ukr.)

Zakharova І.V., Royanov V.O. Obґruntuvannia konstruktivnii osoblivostei pul’satora dlia zabezpechennia pul’suiuchogo rozpiliuval’nogo potoku povіtria pri dugovіi metalіzatsії [Substantiation of constructive features of a pulsator for maintenance of a pulsating spray stream of air at arc metallization]. Tekhnologіchnі nauki ta tekhnologії – Technical Sciences and Technologies, 2020, no. 1 (19), pp. 72-78. doi: 10.25140/2411-5363-2020-1(19)-65-71.

Roianov V.A., Semenov V.P. Ekonomnolegirovannye poroshkovye provoloki dlia elektrodugovogo napyleniia iznosostoikikh pokrytii [Economically alloyed flux-cored wires for electric arc spraying of wear-resistant coatings]. Vіsnik Priazovs’kogo derzhavnogo tehnіchnogo unіversitetu. – Reporter of the Priazovskyi State Technical University, 1995, vol. 1, pp. 157-160. (Rus.)

##submission.downloads##

Як цитувати

Royanov V. О., & Zakharova, I. V. (2020). Застосування методу електродугової металізації з пульсуючим повітряно-розпилювальним струменем для нанесення покриттів з порошкового дроту. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (40), 44–50. https://doi.org/10.31498/2225-6733.40.2020.216166

Номер

Розділ

132 Матеріалознавство